Maltepe Üniversitesi | Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği

28 Ekim 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30579

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları, görevleri ve çalışma yöntemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları, görevleri ve çalışma yöntemlerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini (MÜ-DEHAM),

c) Müdür: Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı girişimleri,

e) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

f) Yerel Etik Kurul: Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulunu (MÜ-HADYEK),

g) Yönetim Kurulu: Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, yaşam bilimleri (tıp vb.) alanlardaki deneysel araştırmalar için gerekli bilimsel çevreyi oluşturup, geliştirmek ve çalıştırmak, uluslararası standartlarda deney hayvanı üretimi ve bakımını yapmak, lisans ve yüksek lisans seviyesindeki eğitim ve araştırma faaliyetlerine ve multidisipliner çalışmalara destek olmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Deney hayvanlarının sağlıklı üretimini ve bakımını hayvan refahını sağlayarak yapmak.

b) Deney hayvanlarına ulusal mevzuata ve uluslararası standartlara uygun bakım ve yaşam alanları sağlamak.

c) Deneysel uygulamalar için gerekecek deney hayvanı, araştırma ortamı ve donanım desteklerini sağlamak.

ç) Uygulamalarla ilgili eğitim olanaklarını sağlamak, deney hayvanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla seminer, kurs, çalıştay, kongre ve/veya konferanslar düzenlemek.

d) Bilimsel ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile araştırma ve eğitim temelli işbirlikleri yapmak.

e) Deney hayvanı kullanımı ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Maltepe Üniversitesinde tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün olmadığı hallerde Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısının da bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdürlüğe vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup, görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu düzenli olarak toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak/uygulatmak.

ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek.

d) Merkezde yürütülen çalışmaların işleyiş kurallarına, deney hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanlara bu konularda eğitim planlamak ve yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, fiziksel ve personel olanakları açısından değerlendirmek ve onay vermek.

f) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

g) Deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde kullanılmalarını sağlamak.

ğ) Yerel Etik Kurulu ile işbirliğini sağlamak ve yürütmek.

h) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

Müdür Yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından üç yıl süre ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi biten Müdür Yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

(3) Müdür Yardımcısı, Merkezin yönetiminde Müdüre yardımcı olur ve gerektiğinde Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri tercih edilir. Üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için, Rektör aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görevlendirir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak yılda en az dört defa, salt çoğunluk ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur.

(3) Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.

c) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.

ç) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

d) Merkezde üretilecek veya üretimden kaldırılacak hayvan türlerini belirlemek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

f) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek, Müdür tarafından belirlenen ve Rektörce görevlendirilen temsilcilerinden oluşur. Kurul üyelerinin sayısı en az iki en fazla yedidir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel