Maltepe Üniversitesi | 1 Adet Binek Araç Alımı İhalesi

1 Adet Binek Araç Alımı İhalesi

1 Adet Binek Araç Alımı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale kayıt numarası

: 2020 / 008

 1.  İdarenin

 

a) Adresi

: Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İstanbul

b) Telefon / Faks numarası

: 0 (216) 626 10 50 / 0 (216) 626 10 70

c) Elektronik posta adresi

: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: www.maltepe.edu.tr/tr/ihaleler

2- İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

  1 adet 2020 Model Binek Araç Alımı / Ayrıntısı Teknik Şartnamede mevcuttur.

b) Teslim yeri

: T.C. Maltepe Üniversitesi

c) Teslim Tarihi

: Sözleşme Sonrasında

 1.  İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Maltepe Üniversitesi

b) Tarihi ve saati

: 24.03.2020  /   Saat 10:00

 1.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 • Firma tarafından imzalı ve kaşeli,  İdari Şartname / Teknik Şartname / Sözleşme Taslağı
 • Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Eki Teklif Cetveli - Standart Forma uygun
 • Yasaklı olmadığına dair taahhütname - Standart Forma uygun
 • Geçici Teminat
 • Kesin Teminat – Sözleşme Sırasında
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Teklif vermeye yetkili İmza Beyannamesi ve İmza sirküleri
 1.  Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
 2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin, yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 • İş Deneyim Belgeleri
 • İhale Dokümanı Satış Bedeli Makbuzu
 • Garanti Taahhütnamesi
 • Ürün Teslimi ile Garanti Belgesi
 • Ürüne ait Kataloglar
 • Yetki Belgeleri – Distribütörlük Belgesi vb.belgeler
 1.  Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2.  İhale dokümanı, Satın Alma Biriminde görülebilir ve Maltepe Üniversitesi İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi nezdinde bulunan TR57 0006 4000 0011 2650 0900 05 nolu hesabına 1.000,00 TL (BinTürkLirası ) yatırıldığına ilişkin dekont karşılığı satın alınabilir. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
 3.  Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimi Marmara Eğitim

Köyünde bulunan adresine elden teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

 1.   İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat verecekledir. Teminat Mektubunun ayrıntısı İdari Şartnamede belirtilmiştir.
 2.  İşin tamamına fiyat teklifi verilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel