Maltepe Üniversitesi | Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2009 Öncesi Kayıt Olan Öğrenciler İçin)

Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2009 Öncesi Kayıt Olan Öğrenciler İçin)

06 Ekim 2005 Perşembe
Resmî Gazete
Sayı : 25958
YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi dışında, Maltepe Üniversitesine bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda kayıt, eğitim-öğretim ile  sınavlarda uygulanacak genel esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesinin Tıp Fakültesi dışında kalan tüm birimlerine ilişkin; öğrenci kabulü, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavların değerlendirilmesi, diploma ve unvanlarla, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4  — Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite: Maltepe Üniversitesini,
Mütevelli Heyet: Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,
Senato: Maltepe Üniversitesi Senatosunu,
Yüksekokul: Meslek Yüksekokulunu,
İlgili Yönetim Kurulu: Üniversite, Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurullarını,
İlgili Kurul: Fakülte ve Yüksekokul Kurullarını,
Dekan: Fakülte Dekanını,
Müdür: Yüksekokul Müdürünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Kontenjanlar
Madde 5 — Üniversitenin birimlerine ait öğrenci kontenjanları, dikey geçiş kontenjanlarını da kapsamak üzere her eğitim-öğretim yılında ilgili birimin Yönetim Kurulunun önerisi Senato ve Mütevelli Heyetinin kararı üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Yatay geçiş kontenjanları, 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik  çerçevesinde belirlenir.

Kayıtlar
Madde 6 — Fakülte/Yüksekokullarda öğrenci kayıt işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen günlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. Belgelerin suretleri veya fotokopisi kabul edilmez; eksik belgeyle, posta yoluyla ve vekâletnameyle kesin kayıt yapılmaz. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın, belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan birimlere, belirtilen gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır. Belgelerinde tahrifat yaptığı saptananların kaydı silinir. Zamanında kaydını yaptırmayan öğrencilerin itiraz hakları yoktur.

Kayıtla ilgili mali yükümlülükler
Madde 7 — Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yaptırmak ve her yarıyıl yenilemek zorundadırlar. Bir sonraki yıla ait kayıt yenileme ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri, her yıl Haziran ayında belirlenerek ilan edilir. Bu hüküm, özel öğrenciler için de geçerlidir. Fakülte/Yüksekokul ilgili kurullarınca kabul edilen bir mazereti olmaksızın kaydını yenilemeyen ve belirlenen sürelerde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı silinir.

İlişik kesme
Madde 8 — Aşağıdaki durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir;

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olması,

b) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olması,

c) Mali yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması,

d) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde öngörülen hakları da kullandığı halde, mezuniyet için gerekli bütün dersleri başarıyla tamamlayamamış olması.

Yukarıda belirtilen nedenlerden birine dayalı olarak kaydı silinen öğrencilerin yeniden Üniversiteye geri dönme hakları yoktur.

Yatay geçiş
Madde 9 — Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında, öğrencilerin gelmiş olduğu kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Bu şekilde hesaplanan süre 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreyi aşamaz.

Dikey geçiş
Madde 10 — Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kabulleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır. Sınavlarda başarılı olanlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, öğrencilerin tercihlerine göre Fakültelere/Yüksekokula yerleştirilirler. Kesin kayıt işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılır.

Bölümlerarası yatay geçiş
Madde 11 — Üniversitenin benzer veya eşdeğer program uygulayan Fakülte, Yüksekokul veya bölümleri arasında yatay geçişler aşağıda belirtildiği şekilde yapılır. Bunun için öğrencinin;

a) Zorunlu yabancı dil hazırlık öğrenimi dışında en az iki yarıyıl Üniversitede eğitim görmüş olması,

aa) 21.09.2007 Üniversite Senato Kararı ile; Zorunlu yabancı dil hazırlık öğrenimi dışında en az 1 yarıyıl en çok 4 yarıyıl öğrenim görmüş olması,

b) Ayrılacağı bölümden almış olduğu bütün derslerden başarılı olması,

c) Ağırlıklı not ortalamasının 4.00 (100) üzerinden en az 2.00  (70) olması zorunludur.

Başvurular; yatay geçiş yapılacak bölümlerin ilgili kurullarının görüşüyle, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun değerlendirmesi dikkate alınarak, Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin uyum programı, ilgili Fakülte Dekanlığınca/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce hazırlanır ve uygulanır.

Çift anadal programları
Madde 12 — Çift Anadal programının uygulanması  Yükseköğretim Yürütme Kurulunun kararları çerçevesinde Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır.

Yan dal programları
Madde 13 — Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.  Yan dal programlarının uygulanması Senatoca belirlenen esaslara göre yapılır.

Özel öğrenci kabulü
Madde 14 — Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında sunulan derslere, başka bir üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, her iki yükseköğretim kurumunun Senato kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Ancak;

a) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, Üniversitenin diploma veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

b) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerden, derece programına kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumunca uygun görülenler kredi olarak transfer edilebilirler.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayarak başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmaları halinde, sadece kayıtlı oldukları derece programında kabul edilen ve transkriptlerinde yer alan dersleri transfer edilebilir.

d) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilere aldıkları ders ya da derslere ilişkin başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim - öğretim süresi ve ek süreler
Madde 15  — Öğrenciler:

a) İki yıllık programları en çok dört yılda,

b) Dört yıllık programları en çok yedi yılda,

c) Beş yıllık programları en çok sekiz yılda,

d) Altı yıllık programları en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar.

Hazırlık öğrenimi bu süreye dahil değildir.

Yasal süreyi tamamlamış olan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca;

1) Başarısız oldukları uygulamalı ders/dersler için, dersin/derslerin tekrar edilmesi koşuluyla ancak ek süre ve sınav hakkı tanınır;  bu derslere ve teorik  derslere  tanınan ek süre ve sınav hakkı yalnızca iki sınavla sınırlıdır.

2) Bu sınavlar sonunda başarısız olanlardan ders sayısını beşe indirenlere, bu beş ders için üç dönem ek süre ve sınav hakkı tanınır.

3) Üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız sınav hakkı tanınır.

4) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç    girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

5) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumundaki öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

6) Bu durumdaki öğrenciler, Üniversitenin belirlediği sınav giriş ücretini öderler.

7) Tek bir teorik dersten sorumluluğu kalan öğrencilere, dönem sonu sınavlarının  bitiminden en az onbeş gün, en çok üç ay sonra tek ders sınavı açılır. Bu sınavda alınan not başarı notu olarak kabul edilir.

Eğitim-öğretim takvimi
Madde 16 — Her eğitim-öğretim yılının takvimi fakülte ve yüksekokulların özellikleri dikkate alınarak Senato tarafından Haziran ayı sonuna kadar belirlenir. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en az bir ay önce ilan edilir.

Bir eğitim–öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere, ondört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir ya da kısaltabilir.

Gerektiğinde Yükseköğretim Kurulunun onayı ile  yaz öğretimi yapılabilir.

Gerekli hallerde ilgili Yönetim Kurulları kararıyla Cumartesi günleri ders ve sınav yapılabilir.

Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil
Madde 17  — Ön lisans ve lisans programlarında öğretim dili Türkçedir. Ancak Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlarda bazı dersler yabancı dilde yapılabilir.

Ön lisans öğretiminde yabancı dil hazırlık öğretimi zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Lisans öğretiminde ise yabancı dil hazırlık öğretimi zorunludur.

Herhangi bir ön lisans programına kaydolan ve hazırlık öğrenimi görmek isteyen öğrencilerle, lisans programına kaydolan öğrenciler, yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar.

Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan ön lisans veya lisans öğrenimine başlarlar.

Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayanlar, yabancı dil öğretimi hazırlık programına alınırlar.Yabancı dil hazırlık öğretimine ilişkin esaslar, 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dil hazırlık öğretiminin ikinci yarıyılının sonunda başarısız olan öğrenciler lisans programına başlayabilirler. Ancak bu öğrenciler mezun oluncaya kadar açılacak yabancı dil muafiyet sınavlarında başarılı olmak zorundadırlar.

Stajlar
Madde 18 — Eğitim-öğretim programlarına göre staj yapma zorunluluğu olan fakülte ve yüksekokullarda stajlar, Fakülte/Yüksekokul Kurullarınca belirlenecek staj yönergelerine göre yapılır. Stajların 2547 sayılı Kanunda  belirtilen eğitim-öğretim süresi içinde bitirilmesi zorunludur. Diğer ders ve uygulama yükümlülükleriyle birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamazlar ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Kayıt dondurma-izinli sayılma
Madde 19 — Öğrencilerin Üniversiteye kaydolduktan sonra ilk dört yarıyıl/iki yılda en çok  iki yarıyıl/bir yıl, daha sonraki yıllarda da iki yarıyıl/bir yıl olmak üzere öğretim süresi boyunca, mazeretleri ilgili kurullarca kabul edilmek kaydıyla, toplam dört yarıyıl/iki yıl kayıt dondurma hakları vardır. Üç yarıyıl üst üste kayıt dondurulamaz. Ön lisans öğrencileri için belirtilen bu sürelerin yarısı kadar olan süre kayıt dondurulabilir.

Kayıt donduran öğrencilerin ödeyeceği öğrenim bedeli her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Bu ödemeyi yapmayan öğrencinin kayıt dondurma isteği işleme konulmaz.

Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenleri ve sorunları bulunması veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması durumunda, Fakülte veya Yüksekokulun ilgili kurulunun kararı ve Rektörlüğün onayıyla  bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir.

Kayıt dondurmada ve izinli sayılmada geçen süreler bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan azami öğrenim süresine dahil değildir.

Giyim ve genel görünüş
Madde 20 — Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuata uymak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ders Programları ve Muafiyet, Derse Yazılma, Koordinatörlük ve Danışmanlık

Ders programları
Madde 21 — Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi dışında Fakülte/Yüksekokullarda yarıyıl sistemi uygulanır.

Ön lisans/lisans öğretimi süresince izlenecek derslerin yarıyıllara dağılımı, ilgili bölümce düzenlenir, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Öğrencinin kaydolacağı seçmeli  dersler öğrencinin isteği de göz önünde tutularak ilgili bölümce kararlaştırılır.

Bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derse ön-koşul dersi denir. Ön-koşullu dersler ve ön-koşulları, ön-koşullu dersi veren bölüm tarafından Fakülte Kuruluna önerilir ve bu kurulun onayından sonra kesinleşir.

Koordinatörlük ve danışmanlık
Madde 22 — Fakültede/Yüksekokulda ders planlarının, programlarının tasarlanmasında ve eğitim-öğretime ilişkin işlemlerin yürütülmesinde yardımcı olmak üzere Fakülte Dekanı/Yüksekokul Müdürü tarafından eğitim-öğretim koordinatörü atanır.

Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve ders kayıt işlemlerinde rehberlik yapmak üzere, bölüm başkanlarının önerisiyle Fakülte ve Yüksekokul Kurullarınca, ilgili bölümün öğretim elemanlarından her sınıfta yeterli sayıda danışman görevlendirilir.

Derse yazılma
Madde 23 — Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıllarda bütün derslere yazılmak zorundadırlar.  Önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak, tekrarlanacak dersler farklı yarıyıllardan ise, haftalık programda çakışması durumunda en alttaki yarıyıl derslerinden başlamak şartı ile bulundukları yarıyıla ait derslere yazılabilirler. Öğrenciler, tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu dolayısıyla, kayıtlı bulundukları yarıyıl derslerinin bir kısmını veya tamamını almayabilirler. Ancak bu şekilde derse yazılmama, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde öngörülen öğretim süresinin işlemesine engel  değildir.            

Güz ve bahar yarıyıllarında öğrencilerin kaydolacağı derslerin toplam saat miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş toplam saat miktarı ile bu miktarın 1/3’ü oranındaki saatin toplamını aşamaz.

Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri, ilgili kurulun onayı ile alabilirler.

Doldurulan ders kayıt formu, mali yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösteren bir belge ile ilgili dekanlık/yüksekokul müdürlüğüne teslim edilir ve belirlenen süre içerisinde danışmanlarca imzalanır. Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilebilir ve geçerli mazereti olmayan öğrencilerin, ders kayıt formları belirtilen süreden sonra danışmanlarca imzalanmaz ve kabul edilmez.

Ders muafiyeti
Madde 24 — Üniversitede ön lisans/lisans öğretimi sırasında verilen yabancı dil dersleri için her yarıyılın başında muafiyet sınavı açılır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, söz konusu dersten muaf tutulurlar.

Üniversitede birinci ve ikinci yarıyılda verilen Bilgisayara Giriş dersinden her iki dönemde de muafiyet sınavı açılır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, söz konusu dersten muaf tutulurlar.

Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam etmiş veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olduktan sonra yeniden seçme sınavına girerek Üniversiteye  kaydolan öğrenciler, Üniversitede öğrenime başladıkları ilk yarıyılda onbeş gün içerisinde daha önce başarılı oldukları dersleri belgelemek koşuluyla muafiyet isteminde bulunabilirler. Öğrencinin muafiyet isteminde bulunması halinde; tekrar sınava girmek suretiyle yeniden yazıldığı fakülte/yüksekokulun yetkili kurulları, önceden okuduğu dersleri değerlendirerek hangi derslerden muaf olabileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda Yükseköğretim Kurulunca öngörülen onsekiz saatlik alt sınır temel alınarak, başarılı olunan derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami süreden düşürülerek programın kalan dersleri, belirtilen yarıyıl sayısı içerisinde tamamlanır.

Derse devam
Madde 25 — Üniversitede derslere devam zorunludur. Öğrencilerin teorik derslerin en az %80’ine, ders uygulamaları ve laboratuvarların en az %80’ine devamları zorunludur. Derslere devam durumu dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla belirlenir. Ders ve uygulamalarda devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler; derse devam etmemiş sayılır, sınavlara alınmaz ve o dersten başarısız kabul edilir. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi ilgili öğretim elemanı tarafından derslerin bitiminden itibaren üç gün içinde ilgili bölüm aracılığıyla Fakülte Dekanlığına /Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilir.          

Başarısızlık nedeniyle kalınan teorik bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp aranmamasına; her öğretim yılı başlamadan önce Fakülte /Yüksekokul Yönetim kurullarınca karar verilir. Devam zorunluluğunun aranmaması durumunda, öğrenci o derse kayıt olmak ve ara sınavlarına katılmak zorundadır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

"Dersler, ara sınavlar, yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme ve değerlendirme
Madde 26 — (Değişiklik: 12.07.2006/26226 S.R.G) Öğrenciler her yarıyılda, yarıyıl çalışmalarını yaparlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri fakülte dekanlıklarınca/Yüksekokul Müdürlüğünce yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanı onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışındaki kısa süreli sınavlar, tarihi önceden belirlenmeksizin yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından saptanan ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler dekanlıkça/müdürlükçe saptanarak Senatonun onayından geçirilir. Bu durumda, yarıyıl sonu ders notu öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir. Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuarları ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu takdirde yukarıdaki hükümler ders ve uygulama ve/veya laboratuara ayrı ayrı uygulanır. Yarıyıl sonu ders notu Fakülte Dekanlığınca/Yüksekokul Müdürlüğünce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir.

Ders geçme sistemi uygulayan bir programda, bir öğrencinin başarılı olamadığı ve öncelikle almak zorunda olduğu derslerle, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslerin toplamı ortak zorunlu dersler dahil, her yarıyıl için haftada 18 saatten az olamaz. Ancak dördüncü sınıf derslerini alabilmek için birinci ve ikinci sınıflara ait derslerin tümünün verilmiş olması gerekir.

Fakülte ve Yüksekokul kurulları, öğrencilere kültürel ve sosyal faaliyetler için yeterli zaman ayırmak şartıyla programlarına seçmeli, zorunlu, ön koşullu dersler ve/veya uygulamalar koyabilir. Haftalık derslere ve stajlara ilişkin düzenlemeler yapabilir. Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler Rektörlüğün bilgisine sunulur. Seçmeli dersler, diğer Fakülte ve Yüksekokul programlarından da alınabilir. Bu tür derslerle ilgili düzenlemeler ilgili Fakülte ve Yüksekokul kurullarınca yapılır. Seçmeli derslerde öğrenci sayısının 10’ un altında olması durumunda o seçmeli ders açılmaz.

Fakülte ve Yüksekokul kurul kararlarıyla öğrencilere, zorunlu tez veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar, Fakülte ve Yüksek-okul Kurullarınca düzenlenir.

Sınav kağıtları beş yıl süreyle saklanır.

Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü- uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim elemanının önerisi ve Fakültenin/Yüksekokulun ilgili kurul kararı ile yıl/yarıyıl başında Fakülte dekanlıkları/Yüksekokul müdürlükleri tarafından hazırlanarak en az 15 gün önce öğrencilere duyurulur.

Ara sınavlar dışındaki sınavlar için mazeret  sınavı yapılmaz.

Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Birden fazla ara sınav sayısı ilgili kurullarca belirlenir. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, her yarıyılın ilk onbeş günü içinde Fakülte dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlüğü tarafından saptanarak ilan edilir. Yıllık derslerde, en az bir ara sınav yapılır. Yıllık derslerde Fakülte/Yüksekokul, o ders için yapılacak ara sınavın hangi yarıyılda yapılacağını belirler. Bir günde en çok aynı yıl/yarı yıla ait iki dersin ara sınavı yapılabilir.

Öğrencilerin ara sınavlara katılmaları esastır. Ancak haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavlara katılamayan ve sınavdan sonraki yedi gün içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulları tarafından kabulü halinde, öğrencinin katılamadığı ara sınavlar için Dekanlık ve Yüksekokul Müdürlüklerince belirlenen bir günde mazeret sınavı yapılır. Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın ara sınava katılmamış öğrenci, bu sınavdan (0) sıfır almış sayılır.

Yarıyıl/yıl sonu sınavları, sona eren yarıyıl/yıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının mazereti yoktur.

Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav programları, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sınavlardan en az onbeş gün önce ilan edilir.

Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girebilmek için;

 a) O derse kaydını yaptırmış olmak,

 b) Teorik derslerin %80’ ine katılmak,

c) Uygulamalı derslerde uygulamaların %80’ ine katılmak,

ç) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak gerekir.

Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gereğinde bunların birbirleri ile bağlantılı olduğuna, ilgili Fakülte/Yüksekokul Kurulları karar verebilir.

Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz giremeyen öğrenciler ile girip de başarısız duruma düşen öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları yarıyıl/yıl sonu sınavlarından en az onbeş gün sonra yapılır. Bütünleme sınavlarının mazereti yoktur. Proje, tasarım, planlama ve atölye dersleri ile öğretim planlarında belirtilen, yalnız uygulamadan oluşan bazı derslerin bütünlemesi yoktur.

KopyaMadde 27 — Sınav, proje, ödev ve laboratuvar çalışmalarında kopya çektiği ve/veya verdiği saptanan, kopya çekmeye ve/veya vermeye yeltenen, ayrıca kaynak belirtmeksizin alıntı yapan öğrenciye dersin o biriminden FF notu verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.  

Notlar
Madde 28 —(Değişiklik 12.07.2006/26226 S.R.G). Bir öğrencinin bir dersten aldığı başarı notunun belirlenmesinde, o derse ait yıl/yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve yıl/yarıyıl sonunda aldığı not birlikte değerlendirilir. İlgili öğretim üyesi uygun gördüğü takdirde, ödev, laboratuar ve benzeri derse bağlı çalışmalar ve haberli olarak yapılan kısa sınavları ara sınav veya ara sınavlara ek olarak ayrı ayrı veya tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Ancak bir dersten başarılı sayılmak için; yarıyıl, yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavında en az 100 üzerinden 50 not alınması gereklidir. Ara sınav notunun başarı notuna etkisi % 40, final/bütünlemenin ise %60’ dır. Türk Dili ve Edebiyatı, Güzel Sanatlar, Spor, Müzik gibi ortak zorunlu derslerde değerlendirmeler, başarılı veya başarısız şeklinde yapılır.

Başarı notlarının puan, sayısal ve sözel karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Puanı Sayısal Değeri Harf Değeri  Sözel Değeri
4.0 90-100  AA Mükemmel
3.5  85-89 BA  Pekiyi
3.0 80-84 BB İyi
2.5 75-79 CB İyi
2.0  70-74 CC İyi
1.5 60-69 DC Orta
1.0 50-59  DD  Orta
0 49 ve aşağısı   F Başarısız"

 

Sınav sonuçlarının ilanı
Madde 29 —  Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları en geç sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim elemanınca ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir. Ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları en son sınav tarihinden itibaren onbeş gün içinde Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri tarafından ilan edilir.

Notlarda maddi hata ve itiraz
Madde 30 — Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarında bir maddi hata olup olmadığına ilişkin düzeltme istemi, öğrencinin ve/veya öğretim elemanının yazılı başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Nota itiraz, notların ilanından itibaren ilk yedi gün içinde yapılır. İtiraz en geç on beş gün içinde karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarına ilişkin maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.  

Not ortalamaları
Madde 31 —(Değişiklik 12.07.2006/26226 S.R.G)— Öğrencilerin başarı durumları; almış oldukları her derse ilişkin başarı notunun derslerin haftalık ders saatleri ile çarpımlarının toplanmasıyla elde edilen sayının, derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Ağırlıklı ortalama denilen bu hesaplamada, bölme işlemi virgülden sonra bir basamak yürütülür. Başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilen dersler ağırlıklı ortalama hesaplamasında dikkate alınmaz.            

Madde 32 —(12.07.2006/26226 S.R.G Yürürlükten kaldırılmıştır.)            

Madde 33 —(12.07.2006/26226 S.R.G Yürürlükten kaldırılmıştır.)   

Madde 34 —(12.07.2006/26226 S.R.G Yürürlükten kaldırılmıştır.)

Madde 35 —(12.07.2006/26226 S.R.G Yürürlükten kaldırılmıştır.)

Ön lisans
Madde 36 —(Değişiklik 12.07.2006/26226 S.R.G) Bazı fakültelerde öğrenim gören öğrenciler, ilk dört yarıyıl (iki yıl) sonunda almış oldukları bütün derslerden başarılı iseler, talep ettikleri takdirde, ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans diploması alarak Üniversiteden ayrılabilirler."

Diplomalar
Madde 37  —(Değişiklik 12.07.2006/26226 S.R.G) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Diploma bir defaya mahsus verilir. Kaybı halinde diploma yerine geçen diploma sureti verilir.

Fakülteler ve Yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar, önlisans ve lisans düzeylerinde her düzey için farklı şekilde Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen örneğe göre düzenlenir.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere geçici bir çıkış belgesi verilir. Çıkış belgesinin kaybı halinde çıkış belgesi sureti verilir. Mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun onay tarihidir. 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
Madde 38 — Öğrenciler hakkındaki disiplin işlemleri,13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

2005-2006 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler
Geçici Madde 1 –– (Eklenme tarihi 12 Temmuz 2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete)  2003-2004 ve 2004-2005 eğitim-öğretim yıllarında Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere, 16/9/2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır." 

2003-2004 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran Hukuk Fakültesi öğrencileri
Geçici Madde 2 (Eklenme tarihi 12 Temmuz 2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete) 2003-2004 eğitim-öğretim yılından önce Üniversitenin Hukuk Fakültesine kayıt yaptırmış olan öğrencilere, 23/2/1998 tarihli ve 23267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır."

Yürürlük
Madde 39 — Bu Yönetmelik, 2005-2006 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 40 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel