Hemşirelik Yüksekokulu | Yüksekokul Komisyonları

Hemşirelik Yüksekokulu

MENÜ

Yüksekokul Komisyonları

Eğitim (Müfredat) Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (Başkan)

1.Bölümde uygulanan mevcut müfredatın değerlendirmesini yaparak Yüksekokul Müdürüne öneri sunmak.
2.Müfredat kitapçığı oluşturmak ve güncellemek.
3.Öğrenci karnesini oluşturmak ve güncellemek.

4.PUKÖ döngüsünün değerlendirilmesi.

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Demet AVCI ALPAR

Öğr. Gör. Gizem KUBAT BAKIR

Hemşirelik Programı Değerlendirme Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERKUT

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu misyon ve vizyonu doğrultusunda amaç ve hedefleri ile uyumlu nicel ve nitel yöntemler kullanılarak, sistematik ve düzenli bir yaklaşımla eğitim programını değerlendirmek, mevcut durumu geliştirmek, sorunları saptayarak bunların
çözümü için iyileştirmeler planlayarak diğer komisyonlara ve yönetime öneriler sunmaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERDOĞAN

Öğr. Gör. Ece ALAGÖZ

Öğr. Gör. Tuğba ANDAÇ

Öğr. Gör. Nehir DEMİREL

Arş. Gör. Dilan DEMİRKAPU

Akreditasyon Komisyonu

Komisyonun Görevleri

 

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (Başkan)

Tüm Öğretim Elemanları

1.Bölümün akreditasyon sürecini planlamak.
2.Akreditasyon ile ilgili bölümün eksiklerini bölüm başkanına bildirmek.
3.Akreditasyon ile ilgili eksikleri tamamlamaya yönelik faaliyetleri yürütmek.
4.Bölümün Öz Değerlendirme Raporunu Hazırlamak.

İntibak Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERDOĞAN

Bölüme yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilerin (Yatay Geçiş-Dikey Geçiş) transkriptlerini inceleyerek intibaklarını yapmak.

Öğr. Gör. Ece ALAGÖZ

Öğr. Gör. Tuğba ANDAÇ

Arş. Gör. Dilan DEMİRKAPU

Stratejik Planlama ve Kalite Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Dr. Öğr. Üyesi Demet AVCI ALPAR (Başkan)

1.Yüksekokulun stratejik planını hazırlamak ve strateji geliştirme daire başkanlığına iletmek.
2. Yıllık Yüksekokul birim içi değerlendirme raporunu hazırlamak.
3.Üniversitenin Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliği halinde çalışarak KİDR yazımına destek olmak.

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Behice EKİCİ

Öğr. Gör. Gizem KUBAT BAKIR

Arş. Gör İlknur YAZICIOĞLU

Sosyal ve Bilimsel Etkinlik Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Öğr. Gör. Tuğba ANDAÇ

1.Sosyal faaliyetleri planlayarak Yüksekokul yönetimine sunmak.
2.Yüksekokul yönetiminin onayladığı sosyal faaliyetleri düzenlemek.
3.Bilimsel etkinlikleri planlayarak Yüksekokul yönetimine sunmak.
4.Yüksekokul yönetiminin onayladığı bilimsel etkinlikleri düzenlemek.

Arş. Gör. Dilan DEMİRKAPU

Öğrenci Aleyna ÇELİK

Öğrenci İrem DEĞİRMEN

Öğrenci Ceren KAMİŞ

Öğrenci Kulüp Danışmanlığı Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK (Başkan)

1.Hemşirelik ve Sağlık Kulübü çalışmalarını düzenleme, denetlemek.
2. Üniversitemizin diğer kulüp faaliyetlerine öğrencileri yönlendirmek.

Öğr. Gör. Ece ALAGÖZ

Öğr. Gör. Nehir DEMİREL

Arş. Gör. Dilan DEMİRKAPU

Öğrenci Zekiye UĞUR

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Dr. Öğr. Üyesi Behice EKİCİ

“Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları” Kapsamında görevlerini yerine getirir.

Arş. Gör. İlknur YAZICIOĞLU

Arş. Gör. Dilan DEMİRKAPU

Sürekli İyileştirme Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (Başkan)

Hemşirelik Yüksekokulu eğitim öğretimi ile ilgili yapılan iyileştirmeleri yıllık olarak takip etmek ve raporlandırmak.

Dr. Öğr. Üyesi Demet AVCI ALPAR

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERKUT

Öğr. Gör. Gizem KUBAT BAKIR

Arş. Gör. Dilan DEMİRKAPU

Arş. Gör. İlknur YAZICIOĞLU

Hemşirelik Programı Eğitim Amaç ve Çıktılarını Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Komisyonun Görevleri

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (Başkan)

1. Hemşirelik Yüksekokulu iç ve dış paydaşlardan sistematik veri akışını sağlamak.
2. Hangi paydaşlardan hangi verilerin hesaplanacağının belirlenmesi.
3. Paydaşlardan verileri toplama ve sorumlu kişiyi belirlemek.
4.Verilerin sürekliliğinin sağlamak.
5. Verileri raporlamak.
6.Programın amaç ve çıktılarının güncellenmesini sağlamak.
7.PUKÖ çevrimlerini hazırlamak ve değerlendirmek.
8. Program amaçlarına ulaşıldığının kanıtlanması/belgelenmesi.
9. İş akış süreçlerini içeren şemaların hazırlanması.

Dr. Öğr. Üyesi Demet AVCI ALPAR

Öğr. Gör. Nehir DEMİREL

Öğr. Gör. Ece ALAGÖZ

Rehber Hemşire Eğitim Programı Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERDOĞAN 

Klinik uygulama alanlarında öğrencilerimize rehberlik eden hemşirelerin eğitiminin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Klinik uygulamalarla ilgili öğrencilerin geri bildirimlerinin alınması ve değerlendirilmesi.

Öğr. Gör. Doğa ULCAY

Arş. Gör. İlknur YAZICIOĞLU

Erasmus Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Dr. Öğr. Üyesi Demet AVCI ALPAR

1.Üniversite Erasmus Koordinatörlüğü ile eşgüdüm ve uyum içerisinde çalışmak.
2.Erasmus Programı’nı öğrenci ve öğretim elemanlarına tanıtmak.
3.Erasmus süreci ile ilgili olarak öğrenci ve öğretim elemanlarına danışmanlık yapmak.
4.Yurt dışındaki üniversiteler ile yeni bağlantılar kurmak.

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (Başkan)

Uygulamaların düzenlenmesi, koordinasyonu, denetimi ve değerlendirilmesi.

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERDOĞAN (Uygulamalı Eğitimler Sorumlusul)

Öğr. Gör. Doğa ULCAY (Uygulamalı Eğitimler Sorumlusu)

İlgili yarıyılda açılacak tüm uygulamalı derslerin sorumlu öğretim elemanları.

12 Mayıs Hemşirelik Haftası Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (Başkan)

ICN'nin belirlediği tema doğrultusunda öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin katılımlarıyla programlar düzenlemek.

Öğr. Gör. Doğa ULCAY

Öğrenci Şüheda KARACA

Öğrenci Melike AYDEMİR

Öğrenci Yusuf BEBE

Mezun Takip Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Öğr. Gör. Gizem KUBAT BAKIR (Başkan)


1. MİKAM ile iş birliği içinde çalışmak.
2. Mezun öğrenciler ile sosyal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek.

Öğr. Gör. Ece ALAGÖZ

Arş. Gör. İlknur YAZICIOĞLU

Mezuniyet Töreni Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERDOĞAN (Başkan)

1. Üniversite yönetiminin belirlediği program doğrultusunda Yüksekokul mezunlarımızın törene hazırlanması ve bilgilendirilmesi.
2. Mezuniyet töreni sırasında öğrencilerin ve ailelerinin takibi ve yönlendirmesini sağlamak.

Öğr. Gör. Doğa ULCAY

Arş. Gör. Dilan DEMİRKAPU

Ön Değerlendirme Komisyonu Komisyonun Görevleri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERDOĞAN (Başkan)

Yatay Geçiş (GANO/Ek Madde-1) ile Yüksekokula başvuruda bulunan öğrencilerin, kabulü hususunda inceleme yapar ve karar alır.

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERKUT

Kariyer Günleri Planlama Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERDOĞAN (Başkan)

1.Öğrencilerimize mezuniyet sonrası çalışacağı kurumların tanıtılması.
2.Hemşireliği tanıtmak için özel konukların davet edilmesi.

Öğr. Gör. Nehir DEMİREL

MUISC Komisyonu (Geçici Komisyon)

Komisyonun Görevleri

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (Başkan)

Uluslararası öğrenci kongrelerini düzenlemek ve yürütmek.

Dr. Öğr. Üyesi Demet AVCI ALPAR

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERKUT

Öğr. Gör. Nehir DEMİREL

Arş. Gör. İlknur YAZICIOĞLU

ISO 9001 Kalite Komisyonu

Komisyonun Görevleri

Doç. Dr. Sebahat ATEŞ (Başkan)

ISO 9001 çalışmalarını yürütmek ve değerlendirmek.

Öğr. Gör. Gizem KUBAT BAKIR

Eğitim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERDOĞAN

Web Koordinatörleri

Arş. Gör. İlknur YAZICIOĞLU

İngilizce web sayfası koordinatörü

Yüksekokul Sekreteri Özlem GÜLEÇ BEKMAN

Türkçe web sayfası koordinatörü

 
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel