Gençler için Gençlerle Projesi | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Gençler için Gençlerle Projesi

Paylaş

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) ve Sultanbeyli Kaymakamlığı ortaklığıyla gerçekleştirilen,  Sultanbeyli Belediyesi’nin iştirakçi olarak katıldığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, “Çocuklar ve Gençler için Mali Destek Programı” kapsamındaki  ”Gençler için Gençlerle Projesi” Ağustos 2014 tarihinde başlatılmıştır. Bu proje ile Sultanbeyli’de yaşayan ve risk altında olan gençler ve ailelerine yönelik hazırlanmış olan atölye çalışmaları ile SOYAÇ bütüncül hizmet modeli çalışılmıştır. SOYAÇ tarafından 2010 yılından bu yana uygulanan çalışma modelinde örseleyici yaşantılara maruz kalmış gençlerin duygusal ve sosyal ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ‘ilişki’ temelli bir yaklaşımla psikodinamik çalışılmıştır. Çalışmalarımızın gençler açısından olumlu sonuçlar verdiği, onları sadece sokaktan alıkoymakla kalmayıp gelecekleri için hedef oluşturmalarında yardımcı olduğu görülmüştür. Bu gençlerin karsılarına çıkan yetişkinlerin genellikle örseleyici davranışlar sergilemeleri ve ergenliğin çocukluk ve yetişkinlik arası bir ara dönem olması, onların kendilerine yakın yaş grubundaki gençlerin yanında daha rahat hissetmelerine neden olmuştur. Bu sebeple SOYAÇ, gençlere bağlanma ilişkisinin tesisi yoluyla akran temelli destek vermiştir . Üniversitenin Psikoloji Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin kor grubu oluşturduğu çalışmalar felsefe bölümünden, görsel sanatlara, radyo televizyon ve sinema bölümünden hukuka ilgili tüm bölümlerin öğretim elemanlarının danışmanlığında ve öğrencilerinin aktif katılımları ile gerçekleştirilmektedir. Gencin aktif katılımının esas olduğu atölye çalışmalarıyla çocukların psikososyal ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra girişimcilik, müzik, radyo gibi atölye çalışmaları ile seslerini doğrudan topluma duyurmalarına aracılık edilmeye çalışılmıştır.

 

“Gençler için Gençlerle” İSTKA Projesi

Ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı  70 genç ve ailesini kapsayan proje ile gençlerin ve ailelerinin risk faktörlerinden korunmaları, mutlu, üretken ve yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında, Sultanbeyli Meslek Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimlere ek olarak bilgisayar, düşünme, erkeklik, girişimcilik, keman, kişisel gelişim, gitar, kültür ve gezi, moda ve konfeksiyon, müzik, perküsyon, piyano, gitar, radyo, sağlık ve tiyatro atölyeleri ile çocuk- aile ilişkisinin güçlendirilmesi çalışması ve risk altındaki çocuklara ve ailelerine yönelik çalışmalar yer almaktadır.

1.1. Aile Çalışmaları

SOYAÇ ve Sultanbeyli Kaymakamlığı ortaklığında yürütülen İstanbul Kalkınma Ajansı destekli “Gençler için Gençlerle Projesi” kapsamında, Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitimine devam eden gençlerin aileleri ile Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Narin Bağdatlı Vural koordinatörlüğünde düzenli olarak sosyal çalışma yürütülmektedir.

Aile çalışmaları,  Meslek Edindirme Merkezi’ndeki öğretmenlerle yapılan işbirliği sonucu onların gençler hakkındaki gözlem ve değerlendirmeleri ve gençlerin demografik özelliklerini içeren “Öğrenci Tanıma Formları” dikkate alınarak başlatılmıştır. 

Ergenlik dönemine özgü sorunlarla baş etmekte güçlük çeken, davranış bozukluğu ve uyum sorunları yaşayan, aile içi sorunları olan gençlere öncelik verilerek  aileleriyle bağlantı kurulmuştur.

Hedeflenen tüm gençlerin ailelerine ulaşılması, çevrede söz konusu riskler konusunda ailelerde farkındalık yaratılması ve işbirliği içinde çalışılması  olduğu için Meslek Edindirme Merkezi’ne bütün aileler davet edilerek tanışma toplantısı gerçekleştirilmiş ve görüş alış-verişinde bulunulmuştur.

Ailelerle yapılan görüşmelerde amaçlananın Meslek Edindirme Merkezi’ne devam eden gençlerin karşılaşabileceği risk faktörleri konusunda farkındalık yaratılması, aile ve genç arasındaki ilişkilerin değişiminin ve gelişiminin desteklenmesi; gençlerin iş ve eğitim yaşamlarındaki karşılaştıkları sorunlar konusunda danışmanlık ve takip işlemlerinin yürütülmesi; gençlerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre SOYAÇ’ın desteklediği çeşitli etkinlik atölyelerinden faydalanmaları konusunda rehberlik edilmesi; gençlerin ergenlik dönemine özgü psiko-sosyal gelişimleri göz önüne alınarak danışmanlık yapılması; aile ortamlarında yaşadıkları çeşitli sorunlara ve ailenin toplumsal işlevlerini yerine getirmedeki aksaklıklara yönelik çözüm odaklı yaklaşım olduğu belirtilmiş ve ailenin destek ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğu dile getirilmiştir.

Genel tanışma toplantısına gelen bazı ailelerle işbirliği konusunda anlaşarak ev ziyaretleri gerçekleştirmek ve onları daha yakından tanımak üzere randevulaşılmıştır.

Gençlerle düzenli görüşmeler sürdüren uzman psikolog ve akran danışmanlarının gözlemlerine ve geri bildirimlerine  dayanarak aile içinde çeşitli sorunlar yaşayan gençlerin ailelerini tanımak; sistemik yaklaşıma uygun olarak ailelerin demografik özelliklerini, kültürel yapısını, yaşam tarzını, aile içinde ve çevredeki diğer sistemlerle ilişkilerini tespit etmek amacıyla her hafta ev ziyaretleri gerçekleştirilmekte ve ailelerin sosyal incelemesi yapılarak raporlaştırılmaktadır.

Her bir ailenin ekolojik haritası çıkarılmakta; aile ilişkilerinde süreklilik gösteren sorunların kaynağı tespit edilmeye çalışılarak aile içi iletişim yollarının ve  ebeveyn becerilerinin geliştirilmesi, ergenlik dönemindeki gençlerin duygusal, fiziksel ve psikolojik ihtiyaç ve beklentileri konusunda ailelere farkındalık yaratılması; risk oluşturabilecek çevresel faktörlerin tespiti ve farkındalık yaratılması, gencin ve ailenin değişim konusunda motivasyonunun sağlanması, değişime engel olabilecek faktörlerin tespit edilmesi gibi konularda ailelerle ve gençlerle birlikte hazırlanmış olan değişime yönelik müdahale planına uygun olarak düzenli görüşmeler sürdürülmektedir.

Ailelerin ve gençlerin güçlü yanlarına vurgu yapacak şekilde birlikte çalışma süreci başlatılmıştır Ailelerle ve gençlerle yapılan işbirliğine uygun olarak değişime yönelik planlama yapılmakta ve aileler ve gençler çeşitli kaynaklara yönlendirilmektedir.

Şimdiye kadar görüşülen ailelerin çoğu sorunlara müdahale ve değişim konusunda istekli davranmış, işbirliği yapmıştır. Gençlerin ilgi ve ihtiyaçları rol model olduğunu düşündüğümüz akran danışmanlarıyla paylaşılmaktadır.

Çeşitli sebeplerle bireysel terapi ihtiyacı tespit edilen gençler aileleri bilgilendirilerek kurumda çalışan uzman psikoloğa yönlendirilmektedir. Benzer sorunlar yaşayan ailelerin sorunlarla baş etmede güçlendirilmeleri için etkileşim grupları oluşturularak aile grup çalışmaları başlatılmıştır.

Gençlerin psiko-sosyal gelişimi konusunda anne babaların farkındalık geliştirmelerine, ebeveynlik rol becerilerinin geliştirilmesine ve gençlerin dahil olduğu çevrelerde gözlenen risk faktörlerine dair ailelere yönelik seminer düzenlenmesi planlanmıştır

 

1.2. Duygu Düzenleme Atölyesi

Gençler için Gençlerle Projesi kapsamında 2014-2015 akademik yılı boyunca düzenlenen duygu düzenleme atölyesinin amacı, gençlerin psikolojik gelişimlerinin sağlanması; stresle başa çıkma ve iletişim becerilerinin arttırılması, insan ilişkilerinin iyileştirilmesi, olumsuz duygularını yönetebilme becerilerinin arttırılması olmuştur.

Maddi olarak dezavantajlı gruplardan gelmekte olan gençlerin özellikle olumsuz duyguların yönetimi ile ilgili sorunları sıklıkla yaşadıkları psikoloji araştırmaları tarafından gösterilmiştir.

Bu gençler, olumsuz duyguların yönetebilmek için sağlıklı olmayan başa çıkma yolları kullanmaya eğilimli olabilir. Özellikle öfke patlamaları yaşamakta, şiddete maruz kalmakta veya şiddet uygulamakta, alkol veya madde kullanma eğilimi gösterebilmektedir.

Duygu düzenleme atölyesi kapsamında, gençlerin olumsuz duyguları yönetebilmeleri için, duygular hakkında psiko-eğitimden geçmeleri, duygusal farkındalık kazanmaları, duyguların sözel ifadesini öğrenmeleri ve olumsuz duyguları olumlu duygulara çevirebilme becerileri kazanmaları hedeflenmiştir.

Her atölye 1-1.5 saat arası sürecektir. Bir atölye oturumuna 6-8 genç katılacaktır.

Konular

 1. Grupla tanışma, ısınma oyunları

 2. Duyguların tanıtılması ve keşfin başlaması

 3. Aile duyguları: Aile üyeleri ve ailedeki değişimler ile ilgili duyguların keşfedilmesi

 4. Şiddet ve istismar: Gençlerin duygularını konuşabilecekleri güvenli bir ortam sunmak, içsel ve dışsal duyguların tanıtılması

 5. Zor duyguların keşfedilmesi, başa çıkma becerilerinin tanıtılması

 6. Güvenlik: Ailede güvende hissetmedikleri anları fark etmeleri ve kendi fiziksel ve ruhsal güvenliklerini sağlamanın işlevsel yollarının keşfedilmesi

 7. Korku: Gençleri korkutan durumların keşfedilmesi, korktuklarında bunu güvendikleri bir yetişkine “söyleyebilme” becerilerinin oluşturulması,

 8. Korku, öfke, üzüntü gibi zor duygularının bedenlerini nasıl etkilediğinin anlatılması ve onların farkındalıklarının arttırılması

 9. Gençlerin güçlü, olumlu özelliklerinin keşfedilmesi, takdir edilmeleri ve öz güvenin güçlendirilmesi

 10. Bağımlılık: Alkol ve maddenin fizyolojik ve psikolojik etkileri

 11. Öfkeyle başa çıkma: Gevşeme ve nefes teknikleri

 12. Hayal kırıklıkları, başarısızlıklar, kayıp: Üzüntü ile başa çıkma

 13. Takdir etmek ve edilmek: “Yeterince iyi” bir ebeveyn olmak

 14. Toplumsal kurallara uymak ve bireysel sınırlar: Otorite figürleri ile ilişkiler

 15. Gelecek hayalleri: Psikolojik ruh sağlığı için “umut” duygusu

 16. Sonlandırma: Önceki seanslarda, kendileri ile ilgili keşfettikleri yeni duygular ve düşüncelerin tartışılması. 16 haftada hayatlarında nelerin değiştiğini ve bunların nasıl hissettirdiğini fark etmelerinin sağlanması

 

1.3. Girişimcilik Atölyesi

Gençler için Gençlerle Projesi kapsamında, genç girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amaçlanmıştır. Eğitim sonunda genç girişimci adaylarının, kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenmiştir.

Ders Programı:
1. Girişimcilik, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri,
2. İş planı kavramı,
3. Pazarlama planı,
4. İş planın pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları,
5. GZFT analizi,
6. Stratejik planlama
7. Bütçe hazırlama,
8. Raporlama,
9. Ticaret firmalarını ziyaret,
10. İstanbul bölge planı,
11. KOSGEB destekleri,
12. TÜBİTAK destekleri,
13. Ekonomi Bakanlığı destekleri,
14. Kalkınma Bakanlığı destekleri,
15. Proje döngüsü kavramı,
16. Teknokent Firmalarını ziyaret,
17. Y kuşağı iş yapma anlayışı,
18. Yaratıcı düşüncenin, iş verimliliğine çarpan etkisi,
19. Organize sanayi bölgesi fabrikalarını  ziyaret,
20. Değerlendirme, geri besleme nasıl yapılır.

 

1.4. Kültür ve Gezi Atölyesi

Gençler için Gençlerle Projesi kapsamında yapılacak “Kültür ve Gezi Atölyesi”nin amacı, dezavantajlı gençleri sanatın insan hayatındaki önemi anlatılarak, yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunmak olmuştur.

Türkiye’de kendilerini ifade edecekleri alanların varlığından gençlerin haberdar olmaları konusunda yardımcı olunmuştur. Dezavantajlı gençleri, kültür ve sanat etkinliklerine dahil ederek, Türkiye’deki sanat faaliyetlerinin gelişim ve işleyişini görmeleri olanak sağlanmıştır.

Toplumsal yaşamdan dışlanmış gençlerin sosyal yaşama katılmalarını sağlanarak, öz güvenlerinin artmasına katkı sağlamak hedeflenmiştir. Görülen sanat eserleriyle gençlerin bazı kavramları öğrenmeleri kolaylaştırılarak, yeni öğrenme yolları bulmaları teşvik edilmiştir.

Hedefler:
1.Sanat kurumları ile ilgili bilgi sahibi olarak, ileride bu alanlarda çalışabilecekleri mekanlar olduğunu öğrenmek.
2.Gençlerin kendi kültürleri ve geçmişleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlamak.
3.Tarihsel mirası tanıyarak, bu mirası sahiplenme koruma ve geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu kavrarlar.
4.Çağdaşlaşma sürecinde sanatın ve teknolojinin önemini anlayarak, günümüzde sanatın hayatın içine ne kadar dahil olduğunu kavrarlar.
5.Sanat mekanlarında sosyal ortamlara dahil olarak insanlarla daha fazla iletişime geçme olanağı bulurlar.

 

1.5. Kişisel Gelişim Atölyesi

Gençler için Gençlerle Projesi kapsamında yapılacak Kişisel Gelişim Atölyesi:

Koçluk kişinin, kendine daha fazla zaman ayırmasına ve geleceğine ilişkin daha net plan yapmasına yardımcı olmak, güçlü ve zayıf yanlarını keşfederek, kendini sorgulayan, çözümlerini üreten, kendi kendini yeniden yapılandıran, sürekli ve sonu gelmez öğrenme yöntemlerinden biridir.

Ders Programı:
1.Kendini tanıma “Ben kimim?”
2.Hayat kalitemi arttırmak için neler yapabilirim?
3.Liderlik becerilerini geliştirmek
4.Farkındalık oluşturmak
5.Duygusal zeka yetkinliklerini arttırmak
6.İş, özel, sosyal yaşamdan keyif alma ve dengeli yaşama
7.Kendi kısıtlamalarının farkına varıp, aşma yollarını oluşturma
8.Kendi kendini motive edebilmek
9.Performansı arttırmak
10.Hedeflere ulaşmak

 

1.6. Müzik Atölyesi

Gençler için Gençlerle Projesi kapsamında yapılmış olan bu atölyede, öğrenciler temel ses ve nefes  kullanma tekniklerini öğrenmişr; bu becerinin gelişmesini takiben güzel şarkı söyleme yetisi edinmeye başlamış, ve solist ya da korist olarak bir sahne gösterisinde (müzikli oyun) görev almışlardır.

Şarkı söyleme çalışmalarına ilk çalışmalardan itibaren piyano eşliği gerekmektedir. Bunun için en az lisans eğitimi yapmış bir piyanist eğitmen de çalışmalarımıza daimi katılım sağlamıştır. Buna ek olarak oyunculuk gösterileri için bu atölyelerimizin hocaları ile işbirliği içinde çalışılmıştır.

Eserin sahnelenmesinde küçük bir orkestranın da eşlik etmesi, sanatsal yapıtın etkisini, gençlerimizin öz güvenini ve motivasyonun oldukça olumlu etkilediği gözlemlenmiştir

 

1.7. Radyo Atölyesi

Gençler için Gençlerle Projesi kapsamında düzenlenen Radyo Atölyesi’nin hedefleri şunlar olmuştur:

1) Dezavantajlı gençlerin toplumsal katılımlarını güçlendirmek.
2) Toplumun dezavantajlı gençlerin ve çocukların sorunlarında dair duyarlı hale gelmeleri
3) Dezavantajlı konumdaki gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratılması
4) Dezavantajlı konumundaki gençlerin kendi seslerini duyurabildikleri radyo programlarını bir araya getiren bir platformun oluşturulması.

 

1.8. Sağlık Atölyesi

Gençlerle için Gençlerle Projesi kapsamında yürütülmüş olan Sağlık Atölyesi’nin 10 haftalık hedef ve içerikleri şunlar olmuştur:

 • Hazırlık Faaliyeti

İlk Sağlık Taraması
Anket-Ölçek Ölçümleri
İstatistik veri girişi

 • Faaliyet Çocuk-aile-kurum odak grup görüşmesi

Raporlandırma
Eğitim (Hijyen uygulamaları)/
Motivasyon görüşmesi

 • Faaliyet Çocuk-aile-kurum odak grup görüşmesi,

Raporlandırma
Eğitim (Giyim-aksesuar kullanımı)/
Motivasyon görüşmesi

 • Faaliyet Çocuk-aile-kurum odak grup görüşmesi,

Raporlandırma
Eğitim (Sağlıklı beslenme)/
Motivasyon görüşmesi

 • Faaliyet Çocuk-aile-kurum odak grup görüşmesi,

Raporlandırma
Eğitim (Kötü alışkanlıklar- Bağımlılık)/
Motivasyon görüşmesi- Film Gösterimi

 • Faaliyet Çocuk-aile-kurum odak grup görüşmesi,

Raporlandırma
Eğitim (Cinsel sağlık-Ergenlik)/
Motivasyon görüşmesi

 • Faaliyet Çocuk-aile-kurum odak grup görüşmesi,

Raporlandırma
Eğitim (Hastalıklardan korunma)/
Motivasyon görüşmesi

 • Faaliyet Çocuk-aile-kurum odak grup görüşmesi,

Raporlandırma
Eğitim (Sağlıklı Çevre)/ motivasyon görüşmesi-
Film Gösterimi

 • Faaliyet İkinci Sağlık Taraması

Anket/Ölçek ölçümleri
İstatistik veri girişi
10.Faaliyet

 

1.9. Moda ve Konfeksiyon Atölyesi

Gençler için Gençlerle Projesi kapsamında yürütülmüş olan  atölyede, bu müfredat sonunda öğrenciye moda hakkında genel bilgiler; atölye ortamında yapılacak tüm teknik çalışmalarla birlikte; kumaşın kesimi, düz sanayi makinası kullanımı, ütülemede dikkat edilecek noktalar ve ütüleme yeterliliği; bitmiş ürünlerin dikimi (etek, pantolon, gömlek, elbise) ve kalite kontrol yeterlikleri kazandırılarak; iş alanında istihdam edilmek üzere mesleki eğitim verilmesi amaçlanmıştır.

 • Moda hakkında genel bilgi vermek

 • Kumaş kesimi yapmak

 • Düz sanayi makinası kullanımı, bakımı ve temizliğini yapmak

 • Düz sanayi makinasında düz dikiş dikmek

 • Ütüleme yapmak

 • Bitmiş ürünlerin dikimini yapmak (etek, pantolon, gömlek, elbise)

 • Kalite kontrol yapmak

Konular
1 Moda ve tasarım hakkında genel bilgiler
2 Kesim Talimatı Hazırlama İşlemleri, Dikim Talimatı Hazırlama İşlemleri
3 Kumaş Serimi Yapma, Kesim Yapma
4 Üretime Hazırlık İşlemleri Yapma
5 Düz Sanayi Dikiş Makinelerini Dikime Hazırlama, Düz Sanayi Dikiş Makinesini Kullanmak
6 Düz Sanayi Dikiş Makinesini Kullanmak
7 Düz Sanayi Dikiş Makinesinin Temizlik ve Bakımını Yapma
8 Ütü ve Ütüleme Ortamı
9 Etek Yırtmacı Teknik Çalışmaları, Fermuar Teknik Çalışmaları
10 Etek Yırtmacı Teknik Çalışmaları, Fermuar Teknik Çalışmaları
11 Kemerle Bel Temizleme Teknik Çalışmaları, Kemersiz Bel Temizleme Teknik Çalışmaları
12 Etek Kesimi Yapma, Etek Dikimi Yapma
13 Etek Dikimi Yapma
14 Etek Son Ütü ve Son Kontrolü Yapma
15 Pantolon Dikimi Yapma
16 Pantolon Son Ütü ve Son Kontrolü Yapma
17 Gömlek Dikimi Yapma
18 Gömlek Son Ütü ve Son Kontrolü Yapma
19 Elbise Dikimi Yapma
20 Elbise Son Ütü ve Son Kontrolü Yapma

 

1.10. Erkeklik Atölyesi

ERKEKLİK ÖYKÜLERİ, ERKEKLERİN ÖYKÜLERİ

Gençler için Gençlerle Projesi kapsamında 6 oturumluk bir “Erkeklik Atölyesi” gerçekleştirilmiştir.

Erkeklikler, toplumsal, kültürel ve tarihsel farklılıklar gösteren toplumsal inşalardır. Erkekler arasındaki farklılıkların ve hakim ataerkil erkeklik kodlarından farklı, eşitlikçi erkeklik olanaklarının ortaya konması, gençler ile tartışılması, cinsiyetler arası eşitliğin ortaya çıkması doğrultusunda katkı sağlanmıştır.

Bu eğitimde sokakta yaşayan genç erkeklerin erkekliklerini sorgulamaya ve tartışmaya başlamaları, erkeklikler hakkında farkındalık yaratılması ve cinsiyet eşitliğine dayalı erkekliklerin inşasının koşullarının tartışılması amaçlanmıştır.

Eğitimlere sadece erkekler katılmıştır.

Katılımcı sayısı 15-20 arasında değişmiştir.

Eğitim altı hafta sürmüştür.

 

1.10.1 Eğitim Programı

1.Toplumsal Cinsiyet, Kadınlık ve Erkeklik

Açılış: Tanışma ve buz kırma egzersizleri

Eğitimin amaçları:

Toplumsal ve biyolojik cinsiyet rolleri, ve normları hakkında farkındalık sağlanması

Kadın-erkek eşitliği hakkında farkındalık yaratılması

Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet

Eğitim: Başkaları ne yapar?

Katılımcılar kendilerini öteki cinsiyetlerden aktörlerin yerine koyar ve sabahtan akşama bir gün boyunca başlarına gelenleri yazarlar.

Yazılanlar karşılaştırılarak tartışılır.

 

1.10. 2. Erkekler Arası Farklılıklar

Eğitimin amaçları:

Erkekler arası toplumsal ve kültürel farklılıkların ortaya konması

Erkeklerin aynı olmadığının ve değişebilir olduklarının ortaya konması

Eğitim:

Sizce nasıl erkekler var? Bunlar neler yapar? Neler yapmaz? Bunlar üzerine düşünülür ve 5-10 dk süreyle oyun oynanır.

En sonunda bu farklı erkekliklerin sonuçları tartışılır.

 

1.10.3. Nasıl Erkek Oluruz?

Eğitimin amaçları:

Bu eğitimde biyolojik bakımdan “erkek” olarak doğan bireylerin, toplumsal ve kültürel kabul gören ataerkil “erkek adam”lar haline nasıl geldiği, erkeklik normları ve erkeklik rolleri tartışılacaktır.

Eğitim sırasında katılımcı genç erkeklerin, hakim erkeklik normları ve rolleri ile yaşadıkları sıkıntılar gösterilmeye çalışılacak, bu rol ve normların genç aktörlerin benlikleri, kimlikleri ve yaşamları üzerindeki etkileri tartışılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Eğitim:

Doğduğumdan bu yaşıma kadar, erkek olmak için bana bugüne dek neler yapmam, neler yapmamam gerektiği öğretildi? Bunların hangilerini gerçekten yapmayı istedim, hangilerini aslında istemedim? Katılımcılara bunlar üzerine düşünmeleri istenir. Katılımcılar tek başlarına bunları bir kağıda yazarlar.

Erkek adamlar neler yapar? Neler yapmaz? Katılımcılar tek başlarına bunları bir kağıda yazarlar.

Yazılanlar, nedenleriyle birlikte tartışılır.

 

1.10. 4.Cinsellikle İlgili Yargılar ve Toplumsal Cinsiyet

Eğitimin amaçları:

Katılımcıların cinsellikle ilgili kendi değer yargılarının ve ön yargılarının farkına varmalarını sağlamak

Katılımcıları kadın ve erkek cinselliği ile ilgili “uygun olan” ve “uygun olmayan” davranışları üzerine düşünmeye sevk etmek

Eğitim:

Katılımcılara cinsellikle ilgili kalıp yargılar belirten kartlar dağıtılır

Bunlar üzerine düşünmeleri istenir

Bunlar üzerine hep birlikte tartışılır.

 

1.10. 5.Erkeklik ve Kadına Yönelik Şiddet

Katılımcılara kendilerini tanıdıkları farklı gruplardan erkeklerin failleri oldukları şiddetlere maruz kalan kadınların ve erkeklerin yerine koymaları istenir. Bunların yazılması istenir.

Yazılanlar, nedenleriyle birlikte tartışılır.

 

1.10.6. Erkeklik ve Değişim

Katılımcılarla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir erkekliğin koşulları tartışılır.

 

 

1.11. Tiyatro Atölyesi

Gençler için Gençlerle Projesi kapsamında yürütülmüş olan atölyenin oturumları 100 – 120 dakikalık çalışmalardan oluşmuştur. Her oturumun başında kısa süreli bir “hal-hatır sorma” kısmı yer almış, tüm katılımcılar daire şeklinde oturmuşlardır. Bu kısım her bireyin bir diğeri için “önemli öteki” olması hususunda etkilidir.

Oturumun sonuna kadar herkes çalışmaya katılmış, motivasyonu ve konsantrasyonuyla çalışmada kalmaları hedeflenmiştir.

Oturumun sonunda ise tüm katılımcılar o gün ki oturum hakkında konuşmak üzere başladıkları gibi daire şeklinde oturup günün paylaşımını yapmışlardır.

Tiyatro atölyesinin sıcak, yerine basılabilecek, yatılabilecek, düşülebilecek büyükçe bir alana ihtiyacı vardır.

Çalışmanın Amacı:
Tiyatroyu bir popüler geçiş nesnesi olarak kullanarak “ötekiliği” ve “ötekileşmeyi” ortadan kaldırmak, bir arada hep birlikte hareket edebilir hale gelmektir. Tiyatronun bu çalışmadaki yararı oldukça önemlidir. Çünkü birey kendi varlığıyla müdahalelerde bulunabileceği “karakterler” yaratır, onları istediği şekilde var edebilir.

 

Dezavantajlı Gençlere Destek Amaçlı Yürütülen Çalışmaların Işığında Üniversite-Toplum İşbirliği: Gençler için Gençlerle Sempozyumu

Sultanbeyli Kaymakamlığı Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen “Gençler için Gençlerle Projesi kapsamında risk altındaki gençler ve ailelerine destek amaçlı çalışmaların ele alındığı sempozyum 6 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir .

 

İSTKA Projesi ile Sultanbeyli’de risk altında olan gençlere SOYAÇ’ın dört yıldır başarıyla uyguladığı bağlanma ilişkisinin tesisi yoluyla akran temelli terapötik yaklaşım, müzikten düşünme eğitimine kadar çok çeşitli atölye çalışmaları aracılığıyla bütüncül bir anlayışla sunulmaktadır.

Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi’nde(SMEM) kayıtlı 90 dezavantajlı gencin ailelerine yönelik paralel eğitimler (sabah kahvesi, şiş örücülüğü kursu vb.) ve aile çalışmaları ile psikolojik destek verilerek onların da çalışmalara aktif katılımları sağlanmaktadır.

Gençler için Gençlerle Projesi”, Sultanbeyli Kaymakamlığının koordinasyonunda, Maltepe Üniversitesi öğretim elemanları, öğrencileri ve gönüllüleri ile SMEM çalışanları işbirliği ile hayata geçirilmektedir. Gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istihdam edilmeleri, farkındalıklarının arttırılarak mesleki beceri kazanırlarken, sosyal, duygusal gelişimlerine katkı sağlanması, gençler ve ailelerinin sokağın tehlikeleri konularında farkındalık kazanarak bilinçlenmeleri amaçlanmıştır;

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Sultanbeyli Belediyesi İşbirliği ile “Dezavantajlı Gençlere Destek” amaçlı yürütülen çalışmaların ışığında “Üniversite-Toplum İşbirliği: Gençler için Gençlerle” temalı sempozyum 6 Kasım 2014 tarihinde 14.00 – 17:00 saatleri arasında Sultanbeyli Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.