Erasmus+ K3 Projesi (2017 – 2018) | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Erasmus+ K3 Projesi (2017 – 2018)

Paylaş

Erasmus+ K3 “Emphatic and supportive teachers – key to quality and efficiency in education''

Bulgaristan Trakia Üniversitesi’nin başvuru sahibi, Maltepe Üniversitesi SOYAÇ, Romanya, Malta ve İtalya’nın ortak olduğu proje ile risk altındaki öğrencilerin okul terkinin önlenmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında SOYAÇ’ın alandaki tecrübe ve birikimlerinden yararlanılarak öğretmenlerin empatik ve destekleyici bir tutum içinde olmaları için bir eğitim programı oluşturulmuştur. Geliştirilen eğitim programının uygulaması Muğla İli sınırları içindeki okullarda Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

EMPAQT Projesinin genel amacı dezavantajlı öğrencilerin başarılı olmaları, kendilerini saygın ve değerli hissetmeleri için ihtiyaç duydukları desteğin verildiği, eşitlikçi ve kapsayıcı bir öğrenme ortamının yaratılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için proje kapsamında, eğitimcilerin, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemeleri, okul terki ve sosyal dışlanma riski olan öğrencilerin yaşadıkları sorunları tespit edip onlara yardımcı olmalarını sağlayacak beceriler kazanmaları için bir ‘öğretmen eğitim programı’ oluşturulmuştur.

EMPAQT Paydaşlarının benimsediği yaklaşım birey-odaklı yaklaşımdır: Proje ile bir taraftan öğrencilerin zorluklar karşısında psikolojik dayanıklılıklarının arttırılması amacıyla, pedagojik destek vermek üzere profesyoneller olarak öğretmenlerin ihtiyaçlarına eğilerek, öğretmenlerin olumlu ve destekleyici bir öğrenme ortamı oluşturmaları için beceriler kazanmaları sağlanmıştır. Projenin sonunda öğretmenler, öğrencilerine koçluk yapabilecek, onların eğitime dair olumlu bir bakış açısı geliştirmeleri için kariyer planlamalarına yardımcı olacak beceriler kazanmış olmuşlardır. Diğer taraftan ise proje, olumlu benlik inşa etmeleri, gerçekçi bireysel hedefler koymaları, eğitim ve kariyer planlamasında başarılı olmaları için strateji geliştirmek üzere bireysel desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı öğrencilerin ihtiyaç ve eksikliklerine eğilmiştir.

 

EMPAQT Konsorsiyumunun özgül amaçları:

Partner ülkelerde öğretmenlerin etkili sınıf yönetimi yapabilmeleri ve erken okul terkinin (EOT) önlenmesi konusunda müdahalede bulunabilmeleri için iletişim ve koçluk becerilerini geliştirmek üzere öğretmenlerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla anket yapmak;

Öğrencilerin okuldaki farklı profesyonellere duydukları güvenin seviyesini ve kişisel problemler ve güçlükler yaşadıklarında kimlerle etkileşime geçmeye meyilli olduklarını anlamak üzere öğrenciler arasında bir anket yapmak;

Okulda destekleyici bir öğrenme ortamının yaratılması ve EOT önlenmesi için uygun müdahale yöntemlerini belirlemek amacıyla iletişim, işbirliği, bireysel destek ve diğer yöntemler (formal eğitim dışından örnekler dahil olmak üzere) hakkında araştırma yapmak;

Öğretmenler ve okulda çalışan diğer uzmanlar (psikolog, rehber öğretmen vb.) için özgün bir EMPAQT eğitim programı oluşturarak bütüncül bir anlayışla pilot sınıflarda uygulayarak öğretmen eğitim programının parçası haline getirmek;

Geliştirilen eğitim programını partner ülkelerdeki 100 öğretmen ve okulda çalışan uzmanlar arasında test ederek eğitim içeriği ve yapısını geliştirmek üzere geribildirimler almak;

Öğretmen eğitim programının yenilikçi yaklaşımının bir parçası olarak meslektaşlar işbirliği ile ve uluslararası uzmanların mentorlüğünde pilot sınıflarda programı uygulamak;

Eğitimin nitelik ve etkisinin arttırılmasına yönelik politika ve uygulamalar, EOT önlenmesi için öğretmenlerin profesyonel becerilerinin geliştirilmesi için izlenecek sistemik yaklaşımın tartışılacağı uluslararası bir konferans düzenlemek;

Proje aktiviteleri ve çıktıları yaygınlaştırılarak projenin etkisi ve görünürlüğünün maksimum seviyede sağlanması;

Proje sonuçlarını ulusal düzeyde ve Avrupa’da ilgili paydaşlarla paylaşarak yayılmasını ve Avrupa eğitim politikalara üzerindeki etkisini arttırmak.