Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

 

TYYÇ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ

Kuramsal

Olgusal

 1. Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

X

 

X

X

X

X

       

BECERİLER

Bilişsel

Uygulamalı

 1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 1. Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk AlabilmeYetkinliği

 1. Alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 

X

   

X

   

X

X

 
 1. Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Öğrenme Yetkinliği

 1. Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirmeyi öğrenmeyi yönlendirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 1. Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
   

X

X

X

X

X

 

X

X

 1. Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B2 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 1. Alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.

X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 1. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 1. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 

 

X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda uygular.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 1. Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

 

 

X

 X

 1. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel