Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Yürürlükteki yasal düzenlemeleri ve etik kuralları gözeterek mesleki uygulamaları yapar..
 2. Psikolojik danışma ilişkisinin ilke ve kurallarını uygulamalarına tamamıyla yansıtır.
 3. Bireyin psikolojik danışma gereksinimini (gelişim ve değişim gereksinimini) doğru değerlendirir,  bilgilendirilmiş onayını alır; bireyin genel özelliklerini hazır – bulunuşluk düzeyini dikkate alarak süreci başlatır.
 4. Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları, kabul etmeleri ve geliştirebilmeleri için terapötik beceri ve koşullardan yararlanarak profesyonel ilişki kurar, ilişkiyi etkili bir şekilde sürdürür ve sonlandırır.
 5. Grup ya da bireysel psikolojik danışma uygulamalarını tutarlı bir kuramsal yaklaşımla yürütür.
 6. Bireyin kişilik özelliklerini, benlik kavramını, değerlerini ve yaşam beklentilerini bilir ve psikolojik yardım sırasında bireyin kişilik bütünlüğüne karşı yeterli bir anlayış geliştirir.
 7. Çağdaş eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.
 8. Bireyin akademik başarısına engel olan etmenlerle başa çıkmasına ve yetenekleri ölçüsünde başarını artıracak önlemlerin alınmasına yardım eder.
 9. Bireye açık olan üst eğitim kurumlarına/programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir; kendisi için en uygun eğitim olanaklarına ilişkin seçenekler listesi oluşturmasına ve gerçekçi kararlar vermesine destek olur.
 10. Bireylerin mesleki  gelişimlerini ve olgunluklarını destekleyecek çalışmaları yapar; bireylerin kendilerini; meslek seçimlerini etkileyen çevresel, sosyal-kültürel-politik etmenleri tanımalarına yardım eder.
 11.   Bireylerin kendileri ve çevreleri için sağlıklı değerler yapılandırmalarına ve kendi içsel ve çevresel kaynaklarını kullanabilmelerine yardım eder.
 12. Bireylerin kendini etkin yönetme ve problemlerle baş etme becerilerini geliştirmelerine destek olur.
 13. Ölçme ve değerlendirmenin amacına uygun geçerli ve güvenilir psikolojik ölçme aracını seçer, kullanım ve uygulama standartlarına göre uygular.
 14. Okulun eğitim felsefesini, misyonunu ve rehberlik ve psikolojik danışma programını öğrenciler, aileler ve öğretmenlerle paylaşır.
 15. Psikolojik danışma ve rehberlik programlarının yaşama geçmesi ve sürekli gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel