Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. İşletme Yönetimi ile ilintili hangi kavram, kuram ve yöntemlerle bilgi üretmekte olduğunu öğrenir ve bu kavram, kuram ve yöntemler arasındaki ilişkilere hâkim olarak üretilen bilgilerin yerel, uluslararası ve küresel işletmelerdeki ve onların dönüşümlerindeki karşılığının neler olduğunu bilir.

2. Hangi işletme sorunlarında hangi yönetsel yaklaşımların ve yöntemlerin kullanılacağını öğrenir ve ilgili analizleri buna göre geliştirerek, seçtiği işletmecilik alanında belirlediği sorunlar üzerinde bireysel ve ekip içinde akademik kurallara göre hazırlayacağı özgün makaleleri ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlar ve/veya özgün ve yaratıcı bir eser hazırlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

3. İşletmelerin iç, yakın ve uzak çevresindeki değişken ve parametreleri ortaya koyarak, işletmecilik sorunlarını neden-sonuç ilişkisi içinde sorgular ve eleştirel bir bakış açısı ile tartışır; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit ederek, alanıyla ilgili vizyon, amaç ve hedef geliştirerek, seçtiği işletmecilik alanının gereksinimlerini karşılar.

4. İş dünyasındaki gelişmeleri eleştirel ve bilimsel olarak ana hatlarıyla belirleyerek; alanına yenilik getirecek yeni bir yöntem, tasarım ya da uygulama geliştirerek veya var olanları uygulayarak, işletmelerin mevcut ve gelecekteki dönüşümlerine yönelik tahminlerde bulunur ve yeni yöntem önerileri oluşturur.

5. Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, işletmelerin toplumdaki tüm paydaşlarına karşı ekonomik, yasal, etik ve insani sorumluluklarının bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilir ve öğrenim sürecinde kazandığı bilgileri iş yaşamında değerlendirme, proje hazırlama, uygulama ve yönetme yetkinliğine sahip olur.

6. İş hayatındaki uygulamaları ve teknolojik yenilikleri izleme ve yönetsel problemlere uyarlama yeteneğini geliştirerek, İşletmecilik soru ve sorunları ile ilgili iktisat, sosyoloji, iletişim, felsefe, antropoloji gibi diğer sosyal bilimlerle bağlantı kurar; her birinin temel kavramlarını ve yöntemlerini kavrar; alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden edindiği bilgilerle bütünleştirerek alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve kuramlara ulaşır ve bunları derinleştirerek geliştirebilir.

7. Araştırma amaçları ile araştırma tasarımı ilişkisini, araştırma sorusunu ve çeşitli araştırma tekniklerinin kullanılma koşullarını bilerek araştırma önerisi ve uygulama planını hazırlamayı, işletmecilik sorunlarını düşünmeyi, verileri değerlendirmeyi ve sonuç raporu yazmayı ve bu bilgileri duyurmayı öğrenir ve bu birikimlerini meslek yaşamına aktarma becerisine sahip olur.

8. İşletme için gerekli düzeyde istatistik bilgisini ve mantıksal akıl yürütme süreçlerini bilerek, kuramsal ve yöntemsel analizler yoluyla yeni bulgulara ulaşır ve bu bulguları ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşır.

9. İşletme Yönetimindeki sorunların çözümünde karar alma, kararı uygulama, üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme ve gerektiğinde inisiyatif alarak bilimsel, etik ve insani değerleri ulusal ve uluslararası katılımlarla değiştirme ve yaygınlaştırma yetkinliği kazanır.

10. Ulusal ve uluslararası yayınları ve alanındaki yenilikleri takip ederek, ilgili kurumlarla işbirliği içinde oluşturduğu yeni bilgileri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü olarak paylaşır.

11. Bir yabancı dili kullanarak işletme alanındaki bilgileri takip edebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).

12. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.

13. İşletme alanındaki bilgi ve deneyimini canlı tutar; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşir ve mesleki ve bilimsel alanlara sürekli olarak katkıda bulunur.

14. Çağdaş İşletme yönetim tekniklerini özümser ve işletmelerin farklı toplumlarda, farklı dönemlerde değişen rollerini kavrayarak, ilgili konuların yerel, ulusal, bölgesel ve global düzeyde ortaya çıkan yenilikçi yaklaşımlarla ilişkilerini kurabilir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel