Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

  • Programdan mezun olabilmek için 8 yarıyılda; her yarıyılda 30 AKTS kredisi olmak üzere toplam 240 AKTS alınmalıdır. İlk 2 dönemde alınacak olan 60 AKTS nin en az %25’i bölüm içi seçmeli derslerden olmalıdır. Alınan tüm derslerden başarılı olunması şarttır. Yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler 4. sömestr de tez önerisi yapacak ve son 4 sömetr de tezlerini danışman öğretim üyeleri gözetiminde tamamlayacaklardır.
  • Programın %75 zorunlu ve %25 bölüm içi ya da Sağlık Bilimleri Enstitüsü ya da diğer enstitütlerin derslerinden seçmeli olarak alınır. Birinci ve İkinci sömestr de alınacak zorunlu dersler alan ile ilgili temel bilgileri içerir. Bu dersler ile öğrenci alan bilgi, beceri ve yeterliliklerini kazanır. Bunların yanı sıra birinci ve ikinci sömestr süresince alabileceği seçmeli dersler de; öğrencinin ilerde yönelmek isteyebileceği özel alanlara yönelik olarak danışmanının önerisi doğrultusunda Bölüm içi seçmeli ya da Sağlık bilimleri enstitüsü ya da diğer enstitü derslerinden seçilebilir. Zorunlu ve seçmeli dersler ilk 2 sömestr de tamamlanır. Yeterlilik sınavından başarılı olan öğrenciler sonraki 4 sömestr de tez çalışmalarını yaparlar. Derslerin teorik ve pratik ağırlıkları tablo da verilmiştir. Programımız içersinde verilen zorunlu ve seçmeli dersler birer yarı yıllıktır.
  • Yeterlik sınavı, kredili derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konuların ve kavramların bilgisiyle doktora çalışması yürütebilecek bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
  • Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için yazılı sınavda aldığı notun %40’ı ve sözlü sınavda aldığı notun %60’ının toplamının 100 tam puan üzerinden en az 80 puan (BB) olması gerekir.
  • Doktora programındaki bir öğrenci mezun olabilmek için, elde ettiği sonuçları Üniversite tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel