Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kayıt Kabul Şartları

Doktora programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

 • Doktora programına başvurabilmek için adayların, Tıp Fakülterinden Lisans veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji A.D. Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Embriyoloji A.D. Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adaylarda Bilimsel Hazırlık eğitimi alıp tamamladıkları koşulda doktora programına başvurabilirler.
 • Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına, Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
 • Temel tıp bilimlerinde ve Senato tarafından uygun görülen diğer klinik dışı tıp dallarında doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, (diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
 • Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.
 • Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra, yabancı dil sınavı puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilir.
 • Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.
   

Adayların değerlendirilmesi, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 • Doktora programı giriş sınavı başarı notunun en az 65 olması gerekir. Mülakatın yapıldığı durumlarda değerlendirmede ALES veya TUS puanının %50’si, yabancı dil sınavının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı puanının %20’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %10’u dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.
 • Mülakat yapılmayan durumlarda ALES puanının %50’si, yabancı dil sınavının %25’i ve lisans/yüksek lisans genel not ortalamasının %25’i dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.
 • Doktora programlarında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. 
 • Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu, lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren beş basamak dikkate alınır.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel