Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kayıt Kabul Şartları

Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

  • Bir lisans diplomasına sahip olmak. Mezuniyet aşamasında olan adaylar yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
  • Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Adayların değerlendirilmesi ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

  • Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans genel not ortalamasına göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

  • Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler. 
  • Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

  • Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az on ders ile mezuniyet projesi dersinden oluşur. Öğrenci, mezuniyet projesi dersinin alındığı yarıyılda mezuniyet projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Mezuniyet projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
  • Mezuniyet için, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan en az on ders dersi başarmış olması, alınan tüm derslerin genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve mezuniyet projesi çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.
     
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel