Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

SBU 501 Türkiye'de Kamu Yönetimi

Bu derste, disiplinler arası bir anlayış içerisinde Türkiye’de kamu politikalarının oluşturulması, uygulanması, planlanması, örgütlenmesi, sevk ve idaresi gibi işlem ve faaliyetlerin bütünü ele alınacaktır. Kamu yönetimi bürokrasisi ve onun toplumla ilişkisi çerçevesinde kamusal sorunların çözülmesi ve devlet yönetiminde kamu bürokrasisini oluşturan yönetimin statü ve işlevinin nasıl işlendiği konularına değinilecektir.

SBU 506-Mezuniyet Projesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrencilerin mezuniyete hak kazanabilmeleri için akademik kurallara uygun bir Bitirme Projesi hazırlamaları gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında program süresince edindikleri bilgileri hem araştırma aşamasında hem metin oluşturma aşamasında kullanacaklardır.

SBU 528 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

Toplumsal cinsiyet bağlamında yapılan çalışmalar, toplumlarda süregelen toplumsal cinsiyete ilişkin kalıpların, özellikle kadını olumsuz yönde etkilediğinin, kadının ikincil konumunu pekiştirdiğinin ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın yeniden üretildiğinin altını çizer. Toplumsal cinsiyet çalışmalarının dikkat çektiği bir diğer nokta, kadının kendi aleyhinde olan bu süreçleri yeniden üretmek ve pekiştirmek bağlamında sergilediği aktif roldür.

SBU 541 Devlet Teorileri
Çevre sorunlarını siyaset bilimi çerçevesine oturtmak, çevre politikalarında etkin aktörleri, kurumları, belirli çevre sorunlarına yönelik güncel çözüm önerilerini ve etkin kurumların yaratılması çabalarını eleştirel bir bakış açısıyla incelemek dersin amaçları arasındadır. Bunun yanı sıra çevre politikaları çalışmalarında önemli kuramsal ve pratik konular tarihsel bir perspektifle tartışılmaya açılacaktır.

SBU 545 Türkiye'de Yeni Siyasal Akımlar
Bu ders kapsamında Türkiye’de özellikle 1980 sonrasından itibaren hayat bulan görece genç siyasi akımların düşünce hayatı ele alınacaktır. Bu akımların bir kısmı, söz gelimi feminizm, çevrecilik, küreselleşme karşıtlığı gibi hareketler bütün dünya için yenidir. Liberalizm, muhafazakârlık gibi bazı akımlar ise 19. yüzyıl ideolojilerine dayanmakla birlikte kendilerini yenileyerek Türk siyasi hayatının son döneminde etkili olmaktadır.

SBU 547 Siyasal Güçlerin Analizi
Bu ders uluslararası ve ulus düzeyinde siyasetin işleyişini etkileyen önemli güçleri örneklerle incelemeyi hedeflemektedir. Uluslararası örgütler; ekonomik güçler; farklı siyasal sistemlerdeki partilerin kökenleri, fonksiyonları ve temel özellikleri; farklı siyasal çevrelerde çıkarların belirlenmesi ve çıkar grupları; askeri ve stratejik oluşumlar; siyasal güçlerin birbirlerini şekillendirme, dünya düzeni yaratma ve küresel yönetişime katkıda bulunmadaki görece etkileri incelenecektir. Amerikalıların, Avrupalıların ve Asyalıların tercih ve stratejilerinin, günümüzde ortaya çıkmış olan uluslararası kurumsal gelişim ve düzenleyici reform taleplerine de değinilerek analizi gerçekleştirilecektir.

SBU 559 Araştırma Yöntemleri

Tezli yüksek lisans öğrencilerinin yapacakları tez araştırmasına sağlam bir zemin oluşturulması ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin de, yapılan çalışmaları ve okudukları araştırmaları, araştırma bilen bir sosyal bilimcinin gözlüğü ile değerlendirmelerinin sağlanmasıdır. Amaç, öğrencilerin, araştırma tasarımının mantığı ve uygulamaları; teori ile araştırma arasındaki ilişki, çeşitli veri toplama ve analiz teknikleri ve bulguların sunumu hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

FEL 505 Çağdaş Siyaset Felsefesi Sorunları
Dersin amacı kamusal alan kavramını birey-toplum ve devlet-yurttaş ilişkilerini tartışarak ayrıntılarıyla ele almaktır. Kamusal alan kavramının değişimi ve gelişimi, liberal ve cumhuriyetçi akımların kamusal alan kavramına bakış açıları, çokkültürlülük, demokrasi konuları ve siyaset felsefesinde bu başlıklar altında çalışan (Rawls, Arendt, Taylor, Habermas vb.) çağdaş siyaset kuramcıları tarafından yapılan tartışmalar bu dersin içeriğini oluşturur.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel