Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

MİY 585 Yerel Yönetimlerde Güncel Sorunlar

Türkiye'de yerel yönetimlerin  tanımı, varoluş sebepleri, işlevleri ve bu işlevlerini yerine getirirken karşılaşılan sorunları ele alınmaya çalışılacaktır. 

MİY 587 Afet Yönetimi

Tehlike ve risk kavramlarının tanımlanması ve genel afet bilgilendirmesi, Afet risk yönetim sistemi evreleri, Hazırlık ve önleme, Müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma, risk belirleme, risk yönetimi, erken uyarı ve önleme teknikleri, Türkiye’de görülen afetler ve risk yönetimi, dünyada yaşanan önemli afetler ve yapılan risk yönetimleri üzerine çalışılacaktır.

MİY 589 Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

Bu ders kapsamında, Türkiye’deki yerel yönetim sistemi başta olmak üzere dünyadaki, gerek Anglo-Sakson geleneğinde gerekse Kıta Avrupası’ndaki –Avrupa Birliği’nde yerel yönetim sistemleri de ayrıca ele alınacaktır, ülkelerin yerel yönetimlerinin temel özellikleri karşılaştırmalı bir perspektifte analiz edilecektir.

MİY 569 Yüksek Lisans Semineri

Seminer dersi, öğrenciye herhangi bir problemi araştırma becerisi kazandırmak amacıyla temel        alan konuları üzerine odaklanan bir derstir. Bu ders kapsamında mahalli idareler ve yerinden              yönetimin temel sorun odakları üzerinde durulur; öğrencilere tez önerilerini hazırlamak üzere tartışma odakları tanıtılır.

MİY 599 Yüksek lisans Tezi

Öğrenciler alanında, seçtiği özgün bir konuya ilişkin danışman gözetiminde tez hazırlarlar.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel