Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

IDE 521 Edimbilim ve İngiliz Dili Öğretimi

Bu dersin amacı; dilin kullanım boyutunu önceleyen edimbilim alanının İngiliz dili öğretimi ile yakından ilgili olduğu saptamasından hareketle, bilişsel yaklaşımları temel alarak “bağlam içinde anlam” olgusunu bütün yönleriyle tartışmaktır. Bu kapsamda; “anlam, bağlam, sözce, konuşma sezdirimleri, söz eylem, bağıntı, sezdirim, açık/örtülü söylem” gibi konular hem kuramsal hem de uygulamalı olarak Bağıntı Kuramı çerçevesinde ele alınacaktır.

IDE 522 İngiliz Dili Öğretiminde Güncel Konular

Dil öğretimi, teknik ve metotlardan farklı araştırma alanlarına, ilgili alanlardaki önerilerden farklı araştırma sonuçlarına kadar çok geniş bir alanı kapsar. Bu ders, söz konusu alanda en temel ve işlevsel kısımları ele alarak, çoklu görüş açılarını ve bu konularla alakalı eleştirisel yaklaşımları geliştirmeyi hedefler.

IDE 523 İngilizce-Türkçe Karşılaştırmalı Çözümleme

Karşılaştırmalı çözümlemeye yönelik en son yaklaşımları tanıtır. İngilizce ve Türkçe’yi fonetik, fonoloji, tümcebilim ve anlambilim açısından karşılaştırır ve özellikle dil öğretimi ve öğrenimindeki problemli alanları vurgular.

IDE 525 Okul Öncesi ve İlkokul Öğrencilerine İngilizce Öğretimi

Bu derste erken yaş öğrenenlerin öğrenme biçemleri, öğrenme stratejileri, sınıf yönetim teknikleri, sözcük öğretimi, dil becerilerinin öğretimi, değerlendirme, çocuklara yönelik farklı izlence türleri ve öğretim yaklaşımları üzerinde durulacaktır. Birinci ve ikinci dil edinim kuramları ışığında erken yaş dil öğrenenleri ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki bilişsel ve duyuşsal farklılıklar sunulacak; dersi alan öğrencilerin, çocukların değişik gelişim aşamaları ve yaş düzeyine bağlı olarak ders taslakları ve ders gereçleri hazırlamaları ve geliştirmeleri beklenecektir.

IDE 527 Edebiyat ve İngiliz Dili Öğretimi

İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orijinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen kısa hikaye, roman, tiyatro ve şiir örnekleri ve bu türleri diğer türlerden farklı özellikleri; her dil düzeyinde gençler ve yetişkinlerle edebiyat kullanımına değişik yaklaşımlar; edebiyat ve İngiliz dili öğretiminin bu edebi türlerde (kısa hikaye, roman, tiyatro ve şiir) kuram ve uygulama boyutunda bütünlenmesi, edebi metinlerin içerik zenginliği ve dilsel özellikler dikkate alınarak incelenmesi; kültür öğretimi yöntemlerinin bu türlerdeki edebi eserlerin kullanımı yoluyla belirtilen alanlarda incelenmesi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/ görenekler/ adetler; inançlar, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.

IDE 559 Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri ve tekniklerini öğrenmesini ve uygulamasını sağlamak, öğrencilerin yüksek lisans tez yazımına hazırlanmaları amacıyla küçük çapta araştırma ödevi yapmalarını sağlamaktır. Ders, içerik olarak bilim ve temel kavramları (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgileri, bilimsel araştırmanın yapısını, bilimsel yöntemleri ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşleri, problemleri, araştırma modellerini, evren ve örneklemi, verilerin toplanmasını ve veri toplama yöntemlerini (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesini, analizini, yorumlama ve raporlaştırmayı içerir. Yazma etik ve kurallarını, kaynak kullanımını ve kaynaklara atıfta bulunma tekniklerini, yazı yazma etiğini ve telif haklarına saygının vurgulanmasını kapsayacaktır.

IDE 526 İngiliz Dili Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler ve Teknikler

İngiliz Dili Öğretiminde (İDÖ) temel konu ve süreçler; yaklaşım, yöntem ve teknik kavramların arasındaki ayrımlar ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemi; İngilizce öğretimindeki önemli yöntem ve yaklaşımlar: Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Doğrudan Anlatım, İşitsel-Duyusal Yöntem, Sessiz Yöntem, Topluluk Dil Öğrenimi, İletişimsel Yaklaşım, Doğal Yaklaşım. İngiliz Dili Öğretiminde (İDÖ’de) ders tasarımı, ikinci/ yabancı/ uluslararası/ özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zeka ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar; ikinci/ yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim.

IDE 569 Yüksek Lisans Semineri

Bu seminerde öğrencilerin, tez konularını belirleyebilmek için yoğunlaşmak ihtiyacını duydukları problemlerden birkaçı üzerinde durulacaktır.

IDE 599 Yüksek Lisans Tezi

Öğrenciler danışmanlarıyla çalışır ve tezlerini hazırlar.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel