Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

FMT 501 Film Tasarımı I

Bir sinema filminin yapım aşamaları tek tek irdelenerek bu doğrultuda öğrencilerin film üretimi hakkında yetkin sanatsal bilgiye sahip olmaları hedeflenir. Öğrenciler dönemi, bir sinema filminin tüm aşamalarını içeren bir yapım dosyası ile tamamlar.  

FMT 502 Film Tasarımı II

Bir sinema filminin çekim aşamaları tek tek tasarlanarak bu doğrultuda öğrencilerin film üretimini gerçekleştirmeleri hedeflenir. Öğrenciler dönemi, bir film üretiminin senaryodan, perdeye tüm aşamalarını içeren bir sinema filmi ile tamamlar.  

FMT 503 Senaryo

Dersin amacı, metnin görsel-işitsel sanat etkinliklerindeki yerinin ve öneminin kavratmak;  öğrencileri bir sorundan ve/veya bir düşünceden yola çıkılarak görsel işitsel bir sanat yapıtına temel olacak metni oluşturacak bilgi ve beceriye sahip kılmaktır.

FMT 504  Görsel İşitsel Kurgu

Bu ders kapsamında görüntü odaklı kurgulanan çağdaş sinemanın sinema sanatına yansımaları, sinemanın sanat olarak benimsenmesinde kurgunu rolü, ilk kuramcılar; Porter-Griffith, Kurguyu yetkinleştiren kuramcılar; Flaherty, O. Welles, Antonionni, Godard, T. Angelopoulos, Kurosawa, Tarkovski, Jim Jarmush’un görüntü alanındaki kuramları örnek uygulamaları ile tartışılacaktır.

FMT 505 Belgesel Film

Film sanatının temel alanlarından biri olan belgesel filmin tasarım ve kuramsal olarak çalışılacağı bir ders olacaktır. Belgesel film, alt türlerine göre kategorize edilecek, biçim ve içerik bakımından değerlendirilecektir. Belgesel film tasarımında bu farklılıkların sinematografik sonuçları üzerinde durulacaktır. Kurmaca ve Animasyon ile birlikte film sanatının üç ana uygulama biçiminden biri olan belgeselin diğer film yapım usulleriyle etkileşimleri soruşturulacaktır. 

FMT 506 Film Yapımcılığı

Sinema sektöründe sinema filmi yapım süreçlerinin nasıl işlediği tartışılacaktır. Ülke ve dünya bazında sinema filmi yapımcılığının genel işleyişi incelenecektir.

FMT 507  Türk Sinema Tarihi

Türkiye’de sinemanın gelişimi tarihsel olarak değerlendirilecektir. Ülkemizde sinema sanatının ilk örneklerinden günümüze kadar olan evrimi dönemlere ayrılarak incelenecek, sanatsal dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları soruşturulacaktır.

FMT 508 Dünya Sineması

Dünya sinemasının ülke sinemaları temelinde inceleneceği bir ders olacaktır. Üslup, biçim ve içerik olarak tutarlı duruşu olan ülke sinemaları eski ve yeni kült örnekler üzerinden değerlendirilecektir.  Özellikle, İran, Kore, Rusya, İskandinav sinemaları gibi özgünlük arz eden ülke sinemaları merkeze alınacaktır.

FMT 509 Sinema ve Edebiyat       

Sinematografik anlatının dil ile ilişkisi, edebi anlatının da imgeyle ilişkisi sinema ve edebiyatı birbirine sıkı sıkıya bağlamaktadır. Bu bağ sinemada edebiyat uyarlamasını mümkün kılmanın ötesinde daha derin, ontolojik bir bağdır. Bu bağlamda, kurmaca anlatı bakımından birbiriyle hemen hemen aynı yolları izleyen sinema ve edebiyat ilişkisinin ele alınacağı bir ders olacaktır.

FMT 510 Türkiye’de Bağımsız Sinema

Türkiye Sineması’nın dönemleri ve özellikle 50’li yıllardan sonra Lütfü Akad’la başlayıp Metin Erksan ve Yılmaz Güney’le devam eden “toplumcu sinema” anlayışının bugünkü sinemamıza olan etkisi merkezinden hareket edilecektir. Özellikle 1990’lı yıllarda başlayan “1. Bağımsız Sinemacılar” anlayışı ile 2000’li yıllarda devam eden “2. Bağımsız Sinemacılar” dönemi bu dersin ana eksenini oluşturmaktadır. 1. ve 2. Bağımsız yönetmenler ve Yeni Sinema Hareketi ile Başka Sinema oluşumunu destekleyen nedenlerin ve sonuçlarının ele alındığı bu derste, ”auter” sinema anlayışı ile “yapımcı-senarist yönetmen”  ilişkisi üzerinden 90’lı yıllardan günümüze Türkiye Sineması’nın perspektifi ve sorunları dersin izleği üzerinde önemli yer tutmaktadır. Dönem sonunda öğrenciler 1. ve 2. Bağımsız yönetmenlerden seçeceği örnek üzerinden bir metin oluşturarak “kısa belge film” hazırlamaları amaçlanmaktadır.

FMT 511 Film Fenomenolojisi       

Film kuramını başından beri belirlemiş yapısalcı ve göstergebilimci kuramlara karşı en etkili ve güçlü anti-tez fenomenoloji tarafından ortaya atılmıştır. Özellikle dil ve imge, gerçeklik ve kurmaca, sinematografik indirgeme ve anlatı vb. konularda bahsi geçen kuramsal yaklaşımlardan oldukça farklı ve özgün görüşler ortaya konmuştur. Derste bu farklı bakış açısının film tasarımına ve film kuramına özgünlük anlamında neler kazandırdığı çalışılacak; film olgusu fenomenolojinin tezleri doğrultusunda soruşturulacaktır.

FMT 512 Film Kuramları

Başlangıcından günümüze sinema tarihi, sinema sanatını anlama ve yorumlama adına başta biçimci ve gerçekçi olmak üzere iki temel yaklaşımın üst başlığında çeşitli girişimlere sahne olmuştur. Bunların başında göstergebilim, yapısalcı ve post-yapısalcı kuram, Auter kuramı, feminist kuram, psikanalist kuram, alımlama estetiği ve tür kuramı gelir. Bu derste, bu kuramsal yaklaşımların sinema sanatı hakkında ne gibi fikirler ortaya koydukları eleştirel tavırla tartışılacaktır.

FMT 513 Film Estetiği

Film estetiği; görüntünün ontolojisi, eser-izleyici dinamiği, sinematografik imge ve gerçeklik, sinematografik anlatı ve kurmaca gibi sinema sanatının temel problematiklerini konu edinir. Bu derste yukarıda ifade edilen ve film estetiğinin başat tartışmaları farklı kuramcıların düşünceleri üzerinden tartışılacaktır.

FMT 514 Sinemada Disiplinlerarasılık

Bu ders, sinemayı, temel görme biçimlerine dayanan estetik unsurlarla değerlendirir.

Filmlerine yeni ifade biçimleri kazandırmak isteyen genç yönetmenlerin, filmlerini oluştururken öz biçim ve anlam bağlamında diğer sanatların katkısını filmlerinde kullanarak, kendilerini ifade edecek çeşitli kavram ve anlamlara nasıl ulaşabileceğinin yollarını araştırmaktadır.

Programda Sürreal sinema, kübizm gibi konular işlenirken modern sanat akımları ile sinemayı buluşturan bu ders, Video sanatı, oyunculuk, dans, makyaj gibi sinemanın bünyesine katkı sağlayacak farklı sanat disiplinleri üzerine de odaklanır. Filmlerini etkili kılmak isteyen yönetmenlere ya da film çözümlemeleri yapacak olan araştırmacılara bu ders yeni görme biçimleri kazandıracaktır.

FMT 515 Sinemanın Resimsel Estetiği 

Bu ders, sinemanın içinde barındırdığı diğer sanatlarla olan ilişkisinde, plastik sanatların varlığını ve sinemaya olan katkısını biçim-anlam bağlamında ele almıştır. Farklı disiplinler olmalarına karşın sinema ve plastik sanatlar aynı temelde birleşen ve benzeşen ortak noktalara çok fazla sahiptir. Sinemayı plastik sanatlara yakınlaştıran ortak estetik unsurların neler olduğunu, plastik sanatların temel ilkeleri sayılan, kompozisyon ve onu oluşturan ışık, renk, doku, ritm, denge, gibi değişkenlerin sinematografik yapıya olan katkıları bu derste ele alınır. Plastik öğelerin sinemasal anlatıma olan etkilerini estetik olarak değerlendiren bu ders biçim konusunda film çözümlemeleri yapmak isteyenlere filmlerine biçimsel boyut kazandırmak isteyen yönetmenlere de kılavuzluk ederek, filmlerine biçimsel ölçüyle değerlendirebilme fırsatı verebilecektir.           

FMT 516 Modernleşme Süreçleri ve Sanat

Bu ders başlangıçtan bu yana sosyo-ekonomik formasyonları, temel dinamiklerini işleyerek modern toplum ve sonrasını, sanat ve ideolojilerini temel konulardan sayarak inceler.

FMT 517 Sinemada Akımlar

Bu derste sinemayı biçimsel ve tema bakımında dönemsel olarak etkisi altına almış üsluplar incelenecektir. Bunların başında İtalyan yeni gerçekçiliği, Fransız yeni dalga üslubu, Alman dışavurumcu sineması, dogma 95, şiirsel gerçekçilik sayılabilir. Bu üsluplar ortaya çıktıkları tarihsel konjonktürün sanatsal dışavurumu olarak da ele alınabilmektedir. Bu bağlamda sinema eserleri toplumsal tarihsel bir nesne olarak ele alınarak incelenecektir.           

FMT 518 Sinemada Türler

Sinema sanatı geliştikçe ve faklı stiller denendikçe konu ve biçimsel özellikleriyle birbirine benzeyen ve tutarlık arz eden filmler ortaya çıkmıştır. Bu tip filmler belli türler ve alt türler oluşturmuştur. Derste, korku, bilim kurgu, polisiye, fantastik, gerilim, komedi, macera, tarihi gibi film türlerini kategorik birlik haline getiren biçimsel ve içeriksel ilkelerin analizi yapılacak.

FMT 519 Bilim Kurgu ve Distopya Sineması      

Bilim kurgu insanoğlunun gelecek tasavvurunun ürünü olmakla birlikte hâlihazırda içinde yaşadığı dünyayı anlaması için de bir araçtır. Bu derste, tarihsel bir varlık olarak insanın, geçmişi, geleceği ve şimdiyi bilim kurgu anlatısı içinde nasıl bir araya getirildiği soruşturulacak. İçerik ve söylem analizi ile fantazyaların dünyayı ve insanı nasıl açıklamaya çalıştığı üzerinde durulacak.

FMT 520 Animasyon Film

Animasyon film üretiminin gelişim süreci üzerinden -özellikle 2000’li yıllar sonrasındaki değişim ve dönüşümü ele alınarak- reel film karşısındaki bir alternatif oluşturma çabası ve durumu, bu dersin odağını oluşturacaktır. 

Gelişen teknoloji ve dijital sinemanın elverişli hale gelmesiyle beraber, animasyon sektörü varlığını farklı mecralarda da (oyun, reklam, tanıtım, eğitim) etkili bir şekilde sürdürmeye devam ederken,  uzun metrajlı filmlerdeki konu işleyiş, yaklaşım tarzı ve hitap ettiği kitlelerin farklılaşmasıyla yavaş yavaş reel film alanında da varlığını sürdürmeye başlamış bulunmaktadır. Bu da geleceğin dünyasında başka alternatif alanlar yaratacağı kaçınılmaz görünmektedir. Bu derste animasyon film olgusu çeşitli yönleriyle ele alınıp soruşturulacaktır.

FMT 521 Film Endüstrisi

Sinema sanatının endüstriyel yönü diğer bütün sanatlardan farklı olarak çok boyutludur. Dolayısıyla bu durum sinema sanatını aynı zamanda bir ticari obje haline getirmektedir. Film yapımında, dağıtımında ve gösteriminde uluslararası şirketlerin pozisyonları soruşturulacaktır. Bu büyük ticari döngünün sinemayı sanatsal ve politik bakımdan nasıl şekillendirdiği üzerinde durulacaktır.   

FMT 559 Araştırma Yöntemleri

Bu derste öğrenci, akademik araştırma nasıl yapılır, kaynaklar nasıl taranır, toplanan bilgiler belirli bir formatta nasıl yazılır öğrenir. Akademik formasyona uygun bir tezin nasıl hazırlanması gerektiği, biçim ve içerik oluşturma aşamalarının öğretilmesi, öğrencinin bu konuda donanım kazanması dersin temel hedefidir.

FMT 569 Yüksek Lisans Semineri

Öğrenci çalışmalarının değerlendirmesi yapılacaktır.

FMT 598 Mezuniyet Projesi

Tezsiz yüksek lisans programı için mezuniyet projesi hazırlanacak.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel