Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

İKT 504 Türkiye İktisat Tarihi

İktisadi tarihimizdeki önemli evrelerin dönemsel etkilerinin ortaya konulması ve karşılaştırmalı bir analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Tanzimattan 1918e Osmanlı dönemi iktisat anlayışı ve politikaları ile 1923-2009 yıllarını kapsayan Cumhuriyet dönemi iktisadının evreleri doğrultusunda temel belirleyici olaylar incelenmek suretiyle, gerek tarihsel silsilenin irdelenmesi, gerekse karşılaştırmalı bir çalışmanın yapılabilmesi hedeflenmektedir.

İKT 508 Çağdaş Makro İktisat

Bu derste modern makro iktisadın çerçevesi ve kavramları anlatılmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda teorilerle paralel olarak ampirik kanıtlar da ortaya konmaya çalışılacaktır. Ulusal gelirin hesaplanması, makroekonomik çerçeve, ekonomik büyüme, istikrar politikaları, Lucas eleştirisi ve mikro temeller bu dersin kapsamında yer alan konulardır.

İKT 509 Para Politikaları ve Merkez Bankalarının Rolü

Bu derste merkez bankacılarının işlevleri ve para politikasının işleyişi incelenecektir. Merkez bankacılığının doğuşu, paranın tarihi, modern merkez bankalarının fonksiyonları, para politikasının amaçları, araçları, parasal büyüklük hedeflemesi ve enflasyon hedeflemesi gibi konular temel inceleme konularıdır. Ayrıca merkez bankalarının bilanço yapısı ve para politikası araçlarının bilanço üzerindeki etkileri de dersin içeriğinde yer almaktadır.

 İKT 510    Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

1963'ten günümüze kadar Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi, Ankara anlaşması, Katma Protokol ve Gümrük Birliği kararı ayrıntılı olarak incelenecektir. Maastricht, Kopenhag ölçütleri ve Birliğin müktesebatının tartışılması, Türkiye/Yeni Üyelerin pozisyonu, siyasi davranış, süreç ve kurumsal çerçevelerde AB'ye uyum, Gümrük Birliği ve Türkiye Ekonomisi üzerine etkileri incelenecektir. İnsan hakları, göç, dış politika ve güvenlik gibi konularda tartışma açılarak ortak politikalara Türkiye'nin nasıl uyum sağlayacağı saptanacak ve tam üyeliğe giden süreçte Türkiye'nin yaptığı ve yapması gereken reformlar aktarılacaktır

 İKT 520    Dünya Ekonomisi

Derste, dünya ekonomisindeki gelişmelerin izlenebilmesi ve bu gelişmelerin yorumlanabilmesi için gerekli olan temel bilgi ve kavramlara yer verilecektir. Dünya ekonomisinin oluşumundaki tarihsel süreç ele alınarak sorunların daha ayrıntılı değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

İKT 559 Araştırma Yöntemleri

Bu derste, öğrencilere araştırmanın ilke ve uygulamaları sunulmakta, ayrıca araştırma tasarımının mantığı ve uygulamaları, teori ile araştırma arasındaki ilişki, çeşitli veri toplama ve analiz teknikleri ve bulguların sunumu hakkında bilgi verilmektedir.

İKT 569    Seminer

Bilimsel araştırma yönteminin esaslarının, sosyal bilimler içerisinde yer alan iktisadın sorunlarının tartışılarak öğrenilmesi hedeflenmektedir.

İKT 573    Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Dersin temel amacı, parasal ve finansal sistemin işleyişini anlamak ve para ve finans teorilerini ileri düzeyde tartışmaktır. parasal bölümde dışsal ve içsel para arzı, parasal tabandaki değişiklikler, para politikaları stratejilerinin işleyişi (parasal büyüklük ve enflasyon hedeflemesi), kurallar-iradi politikalar tartışmaları, faiz oranının belirlenmesi, portföy seçim teorisi gibi konular incelenirken finansal bölümde etkin sermaye piyasaları teorisi,para-sermaye-ipotek ve döviz piyasalarının yapısı, finansal kurumlar ve türev araçlar gibi konular incelenmektedir.

İKT 599   Yüksek Lisans Tezi

Bu dersin amacı, öğrencinin tez danışmanı eşliğinde bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak akademik bir çalışma hazırlamasını sağlamaktır.

İKT 611 Emek Ekonomisi

Emek ekonomisinin temel kavramlarını, eksik istihdam, enformal sektör, işsizlik, işgücü piyasaları gibi konuları öğrencilere aktarmak, Türkiyede ücretler, asgari ücret, gelir dağılımı ve sendikacılık gibi konularda öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel