Maltepe Üniversitesi Marmara Yükseköğretim Kız-Erkek Öğrenci Yurtları

Yurt Yönergesi

Paylaş

İSTANBUL MARMARA EĞİTİM SAĞLIK KURUMLARI A.Ş.

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 30/07/2020

ÖZEL MARMARA YÜKSEKÖĞRENİM KIZ-ERKEK ÖĞRENCİ YURTLARI

MARMARA EĞİTİM KÖYÜ

 

YURT YÖNERGESİ

KAPSAM ve DAYANAK

Madde 1

Özel Marmara Yükseköğrenim Kız-Erkek Öğrenci Yurdu bünyesinde bulunan yurt yönetimi ve denetimi görevlilerin yetki ve sorumlulukları ile yurtta barınma ilke ve kurallarını kapsar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 02/07/2020/31173 tarih sayılı Resmi Gazetede’ki Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğine dayanılarak düzenlenmiştir.

AMAÇ

Madde 2

Yurdun işletilmesi, yönetilmesi ve denetimi ile yurtta kalan öğrencilerin gereksinimlerinin karşılanması; rahat düzenli ve güvenli bir barınma ortamı sağlayarak, eğitimlerinin kolaylaştırılması ve sosyal kültürel gelişimlerine yardımcı olmak şarttır.

TANIMLAR

Madde 3

Bu yönergede,

a)Yurt Müdürlüğü       : Yurt Müdürü, Müdür Yardımcıları ve İdari Asistanı

b)Görevliler                : Yönetici Öğretmenleri, Hizmetlileri

c)Öğrenci                    : Özel Marmara Yükseköğrenim Kız-Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilerini ifade eder.

 

ORGANLAR

Madde 4

Yurt organları

a)Yurt Yönetim Kurulu

b)Öğrenci İdari komisyonu

c)Yurt Müdürlüğü

YURT YÖNETİM KURULU

Madde 5

Yurt Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu Başkanı BaşkanlığındaMaltepe Üniversitesi Genel Sekreteri ve Yurt Müdüründen oluşur.

Yurt Yönetim Kurulu, ilki akademik yıl güz dönemi başlangıcı ikincisi bahar dönemi başlangıcı olmak üzere yılda iki defa toplanır. Gereği halinde başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Madde 6

Yurt Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında toplanan Yurt Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile aldığı kararlar doğrultusunda, Yurt Müdürlüğü tarafından idare edilir. Yurt Yönetim Kurulu, yurdun genel yönetim, gelişme ve düzenlenmesi ile ilgili konularda kararlar alır, uygulanacak genel ilke ve kuralları saptar.

 

YURT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde. 7

Yurt Müdürlüğü, öğrenci kabul eder, öğrencilerin rahat ve düzenli bir ortamda yaşamaları için onlara en uygun yurt ve odayı saptar. Yurda kayıtlı olan öğrencilerin bir sonraki akademik yıl için kayıt yenilemesinde herhangi bir sakınca olup olmadığına karar verme yetkisine sahiptir. Bu konuda verilen kararlara itiraz edilemez. Öğrencilerle ilgili kayıtları tutar. Öğrenci çıkarma, kabul ve diğer belgeler ile bilgilerin tutulmasını korunmasını ve saklanmasını sağlar. Yurtta kalan öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişimine yardımcı olur. Yurdun disiplinini sağlamak ve korumak için her türlü önlemi alır. Demirbaş ve takibe tabi malzemenin iyi kullanılmasını korunmasını ve bakımını ve kayıtlarının tutulması sağlar. Kayıtlar için başvuru tarihlerini duyurur.

 

 YURT MÜDÜR YARDIMCILARI GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 8

Yurtta bay ve bayan müdür yardımcıları görevlidir. Görevliler arasında iş bölümü yaparlar ve nöbet çizelgelerini düzenlerler. Yurdu temizlik, sağlık ve yangın nedenleri ile işletme yönünden denetleyerek, Marmara Eğitim Köyüne ve yurda giriş ve çıkış saatlerine uyulup uyulmadığını kontrol ederler. Yurda bakım ve onarımı ile demirbaş ihtiyaçlarını tespit ederek, Yurt Müdürü’ne bildirirler.

YÖNETİCİ ÖĞRETMEN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9

Yurtta ihtiyaç duyulması durumunda, Yurt yaşam koşullarına uygun özellik ve niteliklere sahip öğretmen kalabilir.

Madde 10

İhtiyaç duyulduğunda öğrencilerle ilgili koordineyi sağlar.

YURDUN AÇILMA VE KAPANMA SÜRELERİ

Madde 11

Yurt açılış kapanış tarihleri, her yıl üniversitenin akademik takvimine göre belirlenir.

Yurdun kapanışından sonra yaz okulu, staj, bütünleme vb sebeplerle yurtta kalmak isteyen öğrenciler, belirlenen ücreti ödemeleri şartı ile yurtlardan yararlanabilirler.

ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 12                                                                                                                       

Yurtta kalan tüm öğrenciler bu yönergede, velileri ile birlikte imzaladıkları taahhütnamede yer alan tüm hususlara uymakla yükümlüdürler.

YURTTA KALMA SÜRELERİ

Madde 13

Öğrencilerin Yurtta kalabilecekleri azami süre hazırlık süresi de dâhil olmak üzere on yarıyıldır. Doğrudan lisans öğrenimine başlayanlar için bu süre sekiz yarıyıldır.

Ara sınıflarda yurda kayıt yaptıranların kalabilecekleri süre geriye kalan öğrenim süreleri kadardır.

Yurtta boş yer varsa yukarıda belirtilen öğrenim süreleri içinde öğrenimlerini tamamlamayan öğrencilerinden, yurtta kalmaları gerekli görülenler ile öğrenim süresince yurtta kalmış ve iyi hali tespit edilenlerin bir akademik yıl daha kalmalarını sağlamak, Yurt Müdürlüğünün yetkisi dâhilindedir.

YURDA KAYIT VE KABUL ŞARTLARI

Madde 14

Özel Marmara Yükseköğrenim Kız-Erkek Öğrenci Yurdunda Üniversite öğrencileri kalır.

Sosyal, kültürel ve sportif amaçlı faaliyetlere katılan misafirler, günlük konaklamak isteyen Üniversite öğrencileri, ortaöğretim öğrencileri yurt yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla yurtlarda barındırılabilir.

Geçici konaklamak isteyen üniversite öğrencilerine “Öğrenci Kayıt Formu” doldurulur, kaç gün konaklayacağı belirtilerek ücretini ödemesi için muhasebe birimine yönlendirilir. Kayıt formu, ödeme yapıldığını gösteren belge, kimlik fotokopisi ve öğrenci kimliği fotokopisi misafir dosyasına kaldırılır. Öğrenciye oda anahtarı ve şifreli kartı teslim edilir.

Sosyal, kültürel ve sportif amaçlı faaliyetlere katılan misafirlere konaklama kaydı doldurulur. Konaklama kayıtları misafir dosyasına kaldırılır.

Uluslararası öğrenci değişim programları çerçevesinde gelen yabancı uyruklu öğrencilerin, yurda yerleştirilmesi ve bu öğrencilerin takibi Rektörlük, Yurtdışı Öğrenci Ofisi ve Yurt Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülür. 

Madde 15

Yurda kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler kayıt tarihlerinin duyurulmasının ardından Yurt Müdürlüğü’ne başvurur.

Madde 16

16.1. Kayıt Yenileme

Eğitim öğretim yılında yurtta kalmış, bir sonraki yıl için kayıt yenilemek isteyen öğrenciler, kayıt yenilemenin başladığının müdürlük tarafından duyurulmasının ardından kalmak istedikleri odayı ve eğer çift kalacaklarsa yanında kalmak istediği oda arkadaşlarını Yurt Müdürlüğü’ne bildirirler. Bildirim yapan öğrencinin odası uygunluk durumuna göre kayıt defterinde rezerve edilir.

Kesin kaydını yaptırmak isteyen öğrenci, müdürlüğe gelerek “Öğrenci Kayıt Formu” doldurur ve Yurt Taahhütnamesi’ni imzalar. İstediği odanın uygun olması durumunda kayıt formu Yurt Müdürü tarafından onaylanır ve bir örneği alınarak öğrenciye verilir. Öğrenci form ile birlikte muhasebeye gider ve ücreti yatırır.  Öğrenci ücretin yatırıldığına dair muhasebe kâğıdını Yurt Müdürlüğüne getirir. Muhasebe kâğıdı, kayıt formunun örneği ve imzalanan Taahhütname öğrencinin dosyasına yerleştirilir. Böylece öğrencinin kayıt yenilemesi tamamlanmış olur.

16.2. Yeni Kayıt

Yurda yeni kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler Yurt Müdürlüğü’ne başvurur. Öğrenci ile birlikte uygunluğa ve isteğine göre oda ve yurt belirlenir. Belirlemenin ardından öğrenci “Öğrenci Kayıt Formu” doldurur ve Yurt Taahhütnamesi’ni imzalar. Yurt Müdürü tarafından onaylanır ve bir örneği alınarak öğrenciye verilir. Öğrenci form ile birlikte muhasebeye gider ve ücreti yatırır.  Öğrenci ücretin yatırıldığına dair muhasebe kâğıdını Yurt Müdürlüğü’ne getirir. Böylece kayıt tamamlamış olur. Eğer öğrenci gelişte evraklarını getirmemişse kendisine “Kayıtta İstenen Belgeler” formu verilir ve gelişinde evraklarını tamamlayarak getirmesi istenir. Gelirken yanında neler getirip getiremeyeceği malzemeler hakkında bilgi verilerek, üzerinde gereken bilgilerin yazılı olduğu bilgi kâğıdı verilir.

Madde 17

Öğrenci Yurdunda ücret karşılığında kalınır. Her eğitim öğretim yılına ait Yurt ücreti bir önceki yıl içinde Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu  ve Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından müştereken belirlenir.

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 18

a.       Yurt ücreti, her dönem Marmara Eğitim Kurumları muhasebe servisi tarafından tahsil edilir.

b.      Yurt ücreti, muhasebe servisinin belirlediği ödeme şekillerine göre ödenir.

c.       Muhasebeye ödeme yapıldığına dair belgeler teslim edilir, kaydın tamamlandığına dair belge alınır.

d.      Yurt için alınacak depozito yönetim kurulu tarafından belirlenir ve bu depozito bedeli  yurt muhasebesine yatırılır. Yatırıldığına dair belge alınır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Madde 19

a.       Üniversite öğrencisi olmaya hak kazandığını belirten belge (ÖSS puan kart fotokopisi üniversite öğrencisi geçici kimlik kartı fotokopisi veya öğrenci kimlik kartı fotokopisi)

b.      Nüfus Cüzdanı örneği

c.       2 adet vesikalık fotoğraf

d.      İkametgâh belgesi (İkameti İstanbul'da olan öğrenciler yurda yerleşim yapıldıktan sonra yer kalırsa kabul edilirler.)

e.       Devlet hastanesi veya sağlık ocaklarından alınacak tek imzalı sağlık raporu, Hepatit B testi raporu

f.        Adli Sicil Kaydı

g.       Muhasebeden alınan mali işlemlerin tamamlandığını ve depozitonun yatırıldığını gösteren belge

 

YURDA KABUL VE YERLEŞTİRME

Madde. 20

İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ihtiyaç bursu verilerek okutulan öğrenciler ile özel durumları nedeniyle Yurt ücretinden muaf tutulan öğrencilerden Madde 19 g şıkkında yazılı olan belgeler dışındakiler istenir. Bu öğrenciler yönerge ve taahhütnamede yer alan mali yükümlülük ve ödeme sistemini belirten maddelerin dışındaki diğer maddelerde yer alan kurallardan her öğrenci gibi sorumludurlar.

Madde 21

Yurt Müdürlüğü’ne belgeler eksiksiz teslim edilir. Taahhütname öğrenci ve velisine birlikte imzalatılır. Odanın anahtarı öğrenciye “Oda Teslim Formu” imzalatılarak teslim edilir. Öğrenci yurt giriş kartı ve oda anahtarı öğrenciye verilir. Kimlik kartı güvenlik görevlileri tarafından istenildiği zaman mutlaka gösterilmelidir. Eğer geçen eğitim yılında depoya eşya teslim ettiyse kendisine verilen makbuzla depoya gelir ve eşyalarını teslim alır. Verilen bilgilerde daha sonra yapılan zorunlu değişiklikler, derhal müdürlüğe bildirilmelidir.

KAYIT İADE ŞARTLARI

Madde 22

Öğrenci Yurdu ile yapılan sözleşme süresi bir akademik yılı kapsamaktadır.

            Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden, 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan, yurt yıllık barınma ücretinin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunan ayın ücretinin tamamı ile kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u kadar ücret alınır. Hesaplanan miktarın dışında kalan kısmı ile depozito tutarı iade edilir ve taahhütname karşılıklı olarak feshedilir.

            Eğer yurt öğrencisi ; Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gitmesi durumunda; sağlık sorunları yaşıyor olması durumunda; (Öğrencinin yurtta kalmaya devam etmesinde sakınca olduğuna dair tam teşekküllü bir  devlet  veya Tıp Fakültesi Hastanesi’nden  alınacak en az üç doktorun imzasını taşıyan heyet  raporunun ibraz edilmesi halinde); Akademik yılın 2.Dönemi okul ile ilişiği kalmadığını Transkript veya mezuniyet belgesi ile ispatlaması durumunda ; Yabancı dil hazırlık sınıfını yarım dönemde tamamlayıp bölüme geçmeye hak kazanması ve  Yabancı diller yüksek okulundan aldığı başarı belgesini ibraz ederek kalan sürede yurtta kalmayacağını bildirmesi durumunda; yurtta barındığı süre tahsil edilerek geri kalan ücret tarafına iade edilir.

            Yurt yemek ücretlerinde her hangi bir iade işlemi yapılmamaktadır.

Madde 23

Sabıka Kaydı bulunan ve yurtta kalmasına engel hastalığı olan öğrenciler yurda kabul edilmez. Kayıttan sonra bu durumun ortaya çıkması halinde yurtla ilişiği kesilir. Bu sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.

 

ÖDEMELERİ YAPMAYAN VEYA GECİKTİRENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 24

Süresinde barınma hizmeti bedelini yatırmayan öğrencilerin durumları, muhasebe tarafından kayıt sırasında imzalatılan taahhütnamede belirtilmiştir.

YURTTAN AYRILIRKEN YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 25

Eğitim Yılı Sonunda Yurttan Ayrılış

Öğrenciler, yurttan çıkış yapmak istediklerinde çıkış taleplerini 1 gün öncesinden Yurt Müdürlüğü’ne bildirilir. Çıkacağını bildiren öğrencinin odası kontrol edilir, malzeme ve demirbaş sayımı yapılır. Eksik veya hasar tespit edilmezse dönem başında oda teslim edilirken doldurulan “Oda Teslim Formu”na kesintisi yoktur ifadesi eklenir ve Yurt Müdürü tarafından imzalanır. Eğer odasında veya ortak alanda yıl içerisinde hasar tespit edilmişse, o hasar için belirlenen bedel kadar depozitosundan kesinti yapılır. Öğrenci yatırmış olduğu depozitosunu geri almak istiyorsa üzerine gerekli bilgiler eklenmiş olan “Oda Teslim Formu” ile muhasebeye gider ve depozitosunu geri alır. Formun fotokopisi öğrencinin dosyasına kaldırılır.

Burslu öğrencilerden depozito alınacaktır. Öğrencilerin odaya zarar vermiş olması halinde verilen zarar öğrenciden tahsil edilir.

Öğrenci odasının anahtarını Yurt Müdürlüğü’ne teslim eder, öğrenci kartının kapı giriş şifresi iptal edilir. Eğer anahtar eksiği tespit edilirse, kaybettiği veya geri getirmediği anahtarların bedelini ödemekle yükümlüdür.

Öğrenci bir sonraki eğitim öğretim yılı için yurda kesin kayıt yaptırdıysa, belirlenen sayıdaki eşyasını depoya koyabilir. Öğrenciye eşyalarını depoya koyduğuna dair, koyduğu eşyaların yazılı olduğu makbuz imzalatılır ve bir örneği verilir. Dönem başında eşyalarını almak için bu makbuzla gelmesi istenir.

ORTAK KULLANIM ALANLARININ HASAR TAZMİNİ

Madde 26

Her bina ve her kat, sakinlerinin kullanım alanıdır. Bu alanlardaki eşyanın ve bütünüyle alanın kendisinin herhangi bir zarar verilmeden özenle kullanılması, o bina ve kat sakinlerinin sorumluluğundadır. Bu nedenle binalarda ve eklentilerinde hasara neden olan öğrenci, bu hasarın onarımının bedelini karşılamakla yükümlüdür. Eğer birden fazla öğrenci bu hasara neden olmuşsa, ortaya çıkan zararın bedeli, öğrenciler arasında eşit olarak bölüşülerek tahsil edilir. Bir katın veya bir binanın, ortak kullanım alanlarında meydana gelen hasarın kimler tarafından yapıldığı tespit edilmemiş ise zarar, hasarın ortaya çıktığı alana göre, katta ya da o binada oturanların aralarında eşit bölüştürülerek depozitolarından kesilir. Zararın giderilmesi için harcanacak para depozito miktarını aşarsa, kalan miktar yine zarara neden olan öğrenci veya öğrencilerden tahsil edilir.

 

YURT KURALLARI

Madde 27

Özel Marmara Yükseköğrenim Kız-Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler aşağıda belirtilen kurallara uymakla yükümlüdürler.

Ziyaretçiler:

Öğrenciler ziyaretçilerini kaldıkları yurda kabul edemezler. Ziyaretçilere sadece Yurt Müdürlüğünce, belirlenen salonlar ve kafeteryalar açıktır. Tüm ziyaretçiler en geç saat 22.00 de Marmara Eğitim Köyünü terk etmek zorundadırlar. Öğrencinin yurtta bulunmadığı sırada o öğrenci için ziyaretçi kabul edilmez. Ziyaretçiler yurtta konaklayamayacağı gibi öğrencilerin konakladığı binalara giriş yapamazlar.

Bayan öğrenciler için belirlenen yurda erkek misafir, erkek öğrenciler için belirlenen yurda bayan misafir alınamaz.

Giriş-Çıkış Saatleri:

Öğrenciler hafta içi (Cuma günü hariç) ve Pazar günleri en geç 00.00’da Cuma günü ve Cumartesi günü ise 01.00’da yurtta olmak zorundadır.

Belirtilen bu saatler den önce Marmara Eğitim Köyüne girilmesi zorunludur. Ayrıca Marmara Eğitim Köyünden, hafta içi (Cuma günü hariç) ve Pazar günleri 23.00’den Cuma ve Cumartesi günleri de 00.00’dan sonra çıkılamaz.

Yoklama Listeleri: 

Kapı güvenlik sistemi tarafından yapılan raporlama ile öğrenci giriş çıkış kontrolü yapılarak listelenir. Süresi içinde dönmemiş olan öğrencilerin isimleri kapı güvenlik görevlileri tarafından listelenerek Yurt Müdürlüğü’ne teslim edilir.

İzin Dilekçeleri:

Öğrencinin geceyi yurdun dışında geçirmek istemesi halinde, önceden Yurt Müdürlüğü’ne dilekçe vermesi zorunludur. Bu öğrenciler izinli oldukları günü takip eden günün sabahı saat 07.00’dan önce Marmara Eğitim Köyüne giriş yapamazlar. İzin dilekçeleri tam olarak doldurulmalı, açık adres ve gidilen yerin telefon numarası mutlaka yazılmalıdır. Her hafta sonu aynı adrese gidenler, toplu dilekçe verirler. Bu toplu dilekçedeki adres ve telefon numarası eksiksiz olmalıdır. Yurt Müdürlüğü dilekçelerde yazılı olan adres ve telefon numaralarını gerekli gördükçe teyit eder.

Dilekçelerde yazılı olan izinli olunacak tarihlere kesinlikle uyulmalıdır. Erken dönüş veya izin süresinin uzatılması durumunda ilgili müdür yardımcısına haber verilir.

Öğrencilerin izin talepleri kendi insiyatifleri dahilinde olup, meydana gelebilecek her türlü durumun sorumluluğu kendilerine aittir.

 

Yerleşim Düzeni:

Öğrenciler, Yurt Müdürlüğü tarafından yerleştirildikleri odalarda kalmak zorundadırlar. Ancak Yurt Müdürlüğü gerektiğinde öğrencinin odasını değiştirebilir. Öğrenci odasını değiştirmek isterse bu isteğini Yurt Müdürlüğü’ne bildirir. Bu isteğin kabul veya reddedilmesi kararı Yurt Müdürlüğü’ne aittir.

Elektrikli Cihaz Kullanımı:

Odalarda ve ortak kullanım alanlarında yangın ve benzeri tehlikelere yol açılmaması için elektrikli ısıtma, yemek yapmayı sağlayan elektrikli fritöz-tencere, ocak, fırın, mikro dalga ısıtıcı ile yemek yapımında kullanılan tencere tava ve benzeri gereçler, çamaşır makinesi ve ilave buzdolabı gibi gereçler odalarda bulundurulamaz ve kullanılamaz. Yasak olan cihazların tespiti durumunda, yönetim tarafından alınır ve yılsonunda verilmek üzere etiketlenerek depoya kaldırılır.

Mutfaklarda bulaşık tespit edildiğinde Yurt Müdürlüğü tarafından “Uyarı Pusulası” panoya asılır. Uyarıya rağmen 3 gün içerisinde yıkanmazsa hizmetliler tarafından bulaşıklar toplanır. Öğrenciler toplanan bulaşıkları 3 gün içerisinde almazsa, bulaşıklar çöp olarak değerlendirilip atılır.

Mutfakların Kullanımı:

Mutfaklarda kesinlikle yemek pişirilemez. Mutfaklarda ve odalarda elektrikli ocak, fırın, fritöz, mikro dalga ısıtıcı ve ilave buzdolabı ile yemek yapımında kullanılan tencere tava ve benzeri gereçler bulundurulamaz. Yasak olan gereçlerin tespiti durumunda yönetim tarafından alınır ve yılsonunda öğrenciye verilmek üzere depoya kaldırılır.

Ortak Alanlarının ve Odaların Temizliği:

Öğrenciler odalarında ve mutfak dolaplarında bozulabilir ve kokabilir yiyecekler bulundurmamakla, mutfak banyo ve tuvaletleri temiz tutmakla yükümlüdürler. Ortak alanların temizliği Yurt hizmetlerine, odaların temizliği öğrencilerin kendisine aittir. Mutfaklarda bulaşık bırakılmamalıdır, aksi halde bulaşıkların toplanması için Yurt Müdürlüğü tarafından uyarı yazısı bırakılır. Uyarıya rağmen 3 gün içerisinde yıkanmazsa hizmetliler tarafından toplanır. 3 gün içerisinde öğrenci tarafından alınmayan bulaşıklar çöp olarak değerlendirilip atılır. Ortak alanlar dağınık bırakılmamalı, şahsi eşyalar odalarda bulundurulmalıdır. Öğrenciler şahsi kullanımları için gerekli olan temizlik malzemelerini kendileri temin ederler. Duvarlara çivi çakmak boyasına hasar verici fiillerde bulunmak yasaktır.

Çamaşır ve Ütü

Öğrenciler çamaşırlarını Yurt bünyesinde bulunan çamaşırhanede ücret karşılığı yıkatabilirler. Talep etmeleri durumunda ütüleri ücret karşılığı çamaşırhane görevlileri tarafından ütülenir.

Telefonlar:

Öğrenciler müdürlüğe ait telefonları kullanamazlar. Dairelerdeki telefonlar Yurt Müdürlüğü,sağlık ocağı ve güvenlik birimlerine ulaşmak için kullanılır. Gerekli numaralar Yurt girişindeki panolarda bulunmaktadır.

 

Kontrol:

Öğrencilerin daireleri, odaları ve eşyaları; güvenlik, temizlik, yönergede ve taahhütname kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolü amacıyla, Yurt Müdürlüğü ve gerektiğinde yönetici öğretmen tarafından kontrol edilebilir, buna itiraz edilemez.

Acil Durumlar:

Öğrenciler hastalık gibi acil durumlarda yöneticiye ulaşırlar. Her durumda gece kalan yönetici ertesi gün olayla ilgili raporunu Yurt Müdürlüğü’ne sunar. Yurtta kalan öğrenciler, sağlık sorunları yaşadıklarında sağlık kuruluşuna yönlendirilirler.

Öğrenci Kimliği

Öğrenciler, herhangi bir neden ile kendilerine öğrenci kartını göstermelerini isteyen yetkililere, ad ve soyadlarını söylemek ve yurt öğrencisi olduğunu gösteren kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar.

Araç Sahibi Öğrenciler

Öğrenciler araç plakalarını kayıt sırasında Yurt Müdürlüğü’ne bildireceklerdir. Araç plakaları Marmara Eğitim Köyü giriş kapılarında bulunan güvenlik görevleri tarafından kontrol edilir.

Kapı Giriş Kartları:

Kayıtta verilen öğrenci kimlik kartları, her öğrenci için kaldığı yurda özel olarak şifrelenmektedir. Başka bir öğrencinin kartını kullanmak yasaktır. Kartların kaybedilmesi durumunda derhal Yurt Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir. Kartını kaybeden öğrenciye kart temin bedeli karşılığında yurt müdürlüğü tarafından yeniden giriş kartı çıkartılır, tekrar şifrelenerek öğrenciye verilir. Yurttan herhangi bir nedenle ayrılan öğrencinin ise kimlik kartında bulunan kapı giriş şifreleri iptal edilir.

Değerli Eşyalar

Oda konusunda ilk sorumluluk öğrencinin kendisine aittir. Öğrenciler değerli eşyalarını kayıp, çalıntı vb. durumlarla karşılaşmamak için idari binada bulunan güvenlik birimine makbuz karşılığı teslim edebilirler. Aksi halde bu gibi durumlarda, kurum olarak sorumluluk kabul edilmez.

Kılık kıyafet:

Marmara Eğitim Köyü içinde öğrenciye yakışır ve yaraşır kılık-kıyafetle gezmek gerekmektedir. Her yıl ilkbahar sonu, yaz başında hizmete giren açık havuza; havuz ve plaj kıyafetleriyle gidip gelmek yasaktır (Market alışverişi vb. için dahi olsa havuz sınırları dışına bu kıyafetler ile çıkılamaz) Aksi halde görülen öğrenci güvenlik ve yönetim tarafından ikaz edilir.

 

YURTTA DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Madde28

Bu yönergede yer alan hükümler ile taahhütnamede belirtilen kurallara ve ilkelere aykırı davranışları görülen öğrenciler, bu aykırı davranışlarının önem derecesine göre uyarı, kınama veya çıkarma cezası ile cezalandırılır.

Madde 29

Yurt disiplin işlemlerini yürütme hakkı, Yurt Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Madde 30

Uyarı cezası öğrenciye, kınama cezası veliye ve öğrenciye, çıkarma ise rektörlüğe, veliye ve öğrenciye sözlü, yazılı ve e-posta yolu ile bildirilir, bir örneği dosyasına konulur.

Madde 31

Çıkarma cezası olan öğrenci, yurt müdürlüğünün belirtiği sürede yurttan ayrılır. Yurt Müdürlüğü’ne oda anahtarını, teslim eder. Odası kontrol edilir, malzeme ve demirbaş sayımı yapılır. Yurttan çıkarma cezası nedeniyle ayrılan öğrenciye ücret iadesi yapılmaz.

Madde 32

Çıkarma cezası alarak yurttan ayrılan öğrenci sonraki akademik yıllarda yurtta kalamaz.

UYARI CEZASINI GEREKTİREN DURUM VE DAVRANIŞLAR

Madde 33

Yurtta kalan öğrenciler aşağıda belirtilen fiilleri işlemesi durumunda yazılı uyarı cezası ile cezalandırılır.

 

a.      Yurdun huzurunu ve ciddiyetini bozacak davranışlarda bulunmak,

b.      Yurdun içinde veya dışında rahatsızlık verecek şekilde gürültü yapmak,

c.       Yurt Yönetimine, personeline ve öğrencilere karşı saygı kurallarını aşan davranışlarda bulunmak,

d.       Yurt Müdürlüğünü yanıltmaya yönelik bilgi vermek veya davranışta bulunmak,

e.       Öğrenci sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak,

f.        Geceyi izin dilekçesi vermeden yurdun dışında geçirmek veya izin dilekçesini gereği gibi doldurmamak,

g.      Yurt ortak kullanım alanlarının ve odaların temizliğine, düzenine dikkat etmemek, ayakkabıları kapıda bırakarak dağınık görüntü oluşturmak,

h.      Ortak kullanım alanlarındaki demirbaşları başka alanlara taşımak,

i.        İzinsiz oda değiştirmek, geçici de olsa başka odada gecelemek, başka oda ya da yurtta kalan öğrencinin veya yurt öğrencisi olmayanların kendi odasında gecelemesine izin vermek, odada fazla yatak bulundurmak,

j.        Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,

k.      Kız öğrenciler için belirlenen yurda erkek, erkek öğrenciler için belirlenen yurda kız öğrenci alınması yada kız öğrenciler için belirlenen yurda erkek, erkek öğrenciler için belirlenen yurda kız öğrencinin izinsiz girmesi,

l.        Yönetimin izin verdiklerinin haricinde, elektrikli araç ve gereçleri bulundurmak veya kullanmak,

m.    Yurt Müdürlüğünün astığı veya asmaya izin verdiği duyuruları yırtmak, değiştirmek,

n.      Yurda alkollü gelmek ve alkol bulundurmak,

o.      Yurt Müdürlüğünün çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,

p.      Marmara Eğitim Köyüne ve yurda giriş-çıkış saatlerine uymamak,

q.      Yönetmeliğin 27 maddesinde düzenlenmiş olan kontrol uygulanmasına engel olmak,

r.       Yurt öğrencisidir bandrolü yapıştırılmış olan kimlik kartını istenildiği zaman güvenliğe göstermemek,

s.       Ziyaretçi kurallarına uymamak,

t.        Yurt çevresinde park edilmemesi gereken yerlere araç park etmek,

u.       Eğitim köyü sınırları içerisinde hızlı araba kullanmak,

v.      Yemek pişirmek,

Uyarı cezası alma sebebidir.

 

KINAMA CEZASINI GEREKTİRECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR

Madde 34

a.      Yazılı uyarıyı bir öğretim yılı içerisinde 2 defa almış olmak,

b.      Yurtta eğlence amacı dışında, kumar niteliği taşıyan oyunlar oynamak,

c.       Yurtta güvenliği tehlikeye sokan eylemlerde bulunmak,

- Yangın alarmını ve yangın çıkış kapılarının alarmlarını devre dışı bırakmak,

- Yangın tüpünü ve hortumunu gereksiz kullanmak,

- Yangın kapılarını ve yangın merdivenlerini gereksiz yere kullanmak,

- Güvenlik kameralarının görüntü almasını engelleyici faaliyette bulunmak,

d.      Yurda ve eşyalarına bilerek zarar vermek,

e.       Kapı giriş kartını, oda anahtarını ve kimlik kartını başkasına kullandırmak veya başkasına ait kartı kullanmak,

f.        Yurt sınırları içerisinde evcil hayvan beslemek,

g.      Ortak kullanım alanlarında sigara içmek,

Kınama cezası alma sebebidir.

ÇIKARMA CEZASI ALMAYI GEREKTİRECEK TUTUM VE DAVRANIŞLAR

Madde 35

a.      Kınama cezasını bir öğretim yılı içerisinde 3 defa almış olmak,

b.      Hırsızlık yapmak,

c.       Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak,

d.      Kanunen suç sayılan bir eylem gerçekleştirmek ve hükümlü duruma düşmek,

e.       Yurt Yönetimini ve öğrencilerini tehdit etmek,

f.        Yurt yönetimine, personeline ve öğrencilere saldırmak, hakaret, tehdit ve taciz etmek,

g.      Kesici, delici alet, patlayıcı madde bulundurmak,

h.      Silah bulundurmak,

i.        Yurdun bina ve bölümlerini izinsiz olarak amacı dışında kullanmak ve Müdürlüğün hizmetini engellemek,

j.        Müdürlüğün izni olmadan toplantı düzenlemek ve böyle bir toplantıya katılmak,

k.      Kayıt için gerekli belgelerde gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve eksik beyanda bulunmak,

Çıkarma cezası alma sebebidir.

Madde 36

Üniversite’den herhangi bir nedenle ilişiği kesilmiş olmak, yurttan çıkarılma sebebidir.

Madde 37

Öğrencilere yapmış oldukları disiplinsiz davranışa göre uyarı verilir veya savunması istenir. Verilen disiplin cezası “Disiplin Cezası Bildirim Formu” Yurt Müdürü tarafından imzalanarak öğrenciye bildirilir. Yazılı uyarılar, kınama ve çıkarma cezaları öğrenci velisine bildirilir. Öğrencilerin yapmış oldukları disiplinsiz davranışlar “Tutanak” ile kayıt altına alınır. Öğrencilerin almış oldukları disiplin cezaları tutanak dosyasında takip edilir.

GENEL YURT İŞLEYİŞİ

Madde 38

İzin Dilekçeleri

Yurda her akşam öğrencilerin yurtta kalışının kontrolü için yoklama yapılır.

Öğrencinin geceyi yurdun dışında geçirmek istemesi halinde, önceden Yurt Müdürlüğü’ne açık adres ve gidilen yerin telefon numarasının yazılı olduğu “İzin Kâğıdı” doldurup vermesi zorunludur. Her hafta sonu aynı adrese gidenler, toplu dilekçe verirler. Bu toplu dilekçedeki adres ve telefon numarası eksiksiz olmalıdır. Yurt Müdürlüğü dilekçelerde yazılı olan adres ve telefon numaralarını gerekli gördükçe teyit eder.

Madde 39

Anahtar Kontrolü

Yurttaki odalara ait 3’er adet anahtar bulunmaktadır. Oda tesliminde oda anahtarının bir yedeği öğrenciye verilir.  Eğer odada iki kişi kalınacaksa 2 adet anahtar öğrencilere verilir. Geriye kalan anahtarlar Yurt Müdürlüğü’ndeki dolapta bulunmaktadır. Dönem içerisinde odasının Yurt Müdürlüğü’nde bulunan yedek anahtarını isteyen öğrenci “Anahtar Teslim Defteri”ni anahtarı aldığına dair doldurup imzalar. Öğrenci aldığı anahtarı geri vermek zorundadır. Kaybettiği veya geri getirmediği anahtarların bedelini ödemekle yükümlüdür. Dönem içerisinde veya öğrencinin çıkışı sırasında yapılan kontrollerde anahtar eksiği tespit edilirse bedeli öğrenciden tahsil edilir ve anahtar yaptırılarak yerine asılır.

Madde 40

Kargo İşleyişi

Öğrencilere gelen kargolar Yurt Müdürlüğü tarafından teslim alınır. Öğrenciye ait kargo olması durumunda “Kargo Takip Fişi” ile kendisine haber verilir ve kargosunu Yurt Müdürlüğü’nden teslim alması istenir. Kargosunu almaya gelen öğrenciye teslim aldığına dair “Kargo Teslim Defteri” imzalatılır.

Madde 41

Temizlik Hizmetleri

Yurt yeterli sayıda personel ve bir bahçıvan ile hizmet vermektedir. Personelin temizlik alanı dağılımları “Hizmetli Personel Çalışma Çizelgesi”yle belirlenmiştir. Ortak alanların temizliği Yurt hizmetlilerine, odaların temizliği öğrencilerin kendisine aittir. Öğrenciler şahsi kullanımları için gerekli olan temizlik malzemelerini kendileri temin ederler. Yurt Müdürlüğü’nün temizliği Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, etüt odası ve lavaboların temizliği her gün belirlenmiş personel tarafından yapılır. Temizlik Müdürlük tarafından kontrol edilir.

Madde 42

Çamaşırhane Hizmetleri

Öğrenciler yıkatmak istedikleri çamaşırları yurt çamaşırhanesine  Pazar günleri ve resmi tatiller dışında kalan günlerde 08:00-18:00 saatleri arasında teslim edebilirler. Teslim sırasında teslim edilen çamaşırlar sayılarak teslim fişi ile alınır ve aynı fişin ibrazı ile karşılıklı imzalanarak teslim edilir.1 hafta içerisinde teslim alınmayan çamaşırlardan yurt çamaşırhanesi sorumlu değildir.

Madde 43

Teknik Hizmetler

Öğrenciler tarafından gün içerisinde yapılan tamir taleplerinin dışında, hizmetli personel tarafından da tamir talepleri iletilir. Her gün dinlenme molasından sonra tüm hizmetli personel Yurt Müdürlüğü’ne gelir ve kendi yurttaki durum hakkında bilgi verir. Gelen tamir talepleri teknik servise bildirilerek giderilir.

Madde 44

Haberleşme

Öğrenciler ile Yurt Müdürlüğü arasındaki haberleşme “Haber Çağrı Pusulası” ve “Uyarı Pusulası” ile yapılır. Öğrencilere haber yollamak (kargo vs) veya Müdürlüğe çağırılmak istendiğinde “Haber Çağrı Pusulası”, bir konuda uyarmak gerektiğinde (bulaşıkların yıkanması, dağınıklık vs.) “Uyarı Pusulası” hazırlanır ve öğrencinin kapısına asılır.

 

Madde 45

İç ve Dış Yazışmalar

Diğer birimler veya dış birimler ile yazışmalar belirlenen format üzerinden yazılır ve ”Giden Evrak Defterine” bilgiler işlenir.

Diğer birimlerden veya dış birimlerden gelen evraklar gelen evrak dosyasına yerleştirilir ve “Gelen Evrak Defterine” bilgiler işlenir.

YÜRÜRLÜK

Madde 46

Bu yönerge hükümleri Özel Marmara Yükseköğrenim Kız-Erkek Öğrenci Yurdu Yurt Müdürlüğü tarafından yürütülür.

     

      30/07/2020

 Ali Fuat ŞİMŞEK

       Yönetim Kurulu Başkanı