İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Kataloğu
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

İnsan Hakları Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Kataloğu

Paylaş

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders Tanımları

 

İHA 500 İnsan Hakları: Kavramı ve Çeşitleri (Zorunlu)

Bu derste insan hakları kavramı, insan hakları sınıflamaları ve tek tek haklar ile özgürlüklerin kavramsal içeriği incelenecek ve bu kavramların ölçüt oluşturma özelliği tartışılacaktır.

İHA 502 İnsan Haklarının Bilgisel Temelleri

Bu derste, insan haklarının ilkeler olarak özellikleri, türetilme yolları ve diğer epistemolojik sorunları tartışılacaktır.

İHA 503 İnsan Hakları Açısından Değerlendirme Sorunu (Zorunlu)

Bu derste toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinin ve devletin örgütlenmesinin temel ilkeleri olarak insan haklarını tek tek durumlara uygulama sorunu araştırılıp tartışılacaktır.

İHA 504 Etik ve İnsan Hakları (Zorunlu)

Bu derste bilgisel bir alan olarak etik üzerinde durulacak, sorunları örneklendirilerek ele alınacak ve bu temel üzerinde insan haklarının etik boyutları gösterilecektir.

İHA 505 İnsan Haklarının Antropolojik Temelleri (Zorunlu)

Bu derste, öğrencide insan olma bilincinin oluşmasına yardımcı olmak amacıyla, insanlığın ortak mirası olan insan başarılarından nasıl malzeme oluşturulabileceği tartışılacaktır.

İHA 509 Aydınlanma Düşüncesi ve İnsan Hakları

Bu derste, Kant’ın aydınlanma tanımından hareket edilerek, aydınlanma düşüncesinin ürünü olan fikirlerin özellikleri üzerinde durulacak ve insan hakları fikrinin gelişmesine katkıları ile kamu hayatına etkileri gösterilecektir.

İHA 511 Türkiye’de İnsan Hakları

Bu derste, Türkiye’de Cumhuriyet döneminde yapılan insan haklarıyla ilgili ve ilgi kurulabilecek çalışmalar üzerinde durulacak, özellikle Atatürk devriminin ve bazı ilkelerinin insan haklarıyla ilgisi ve 1990’dan bu yana olan gelişmeler tartışılacaktır.

İHA 512 Yurttaşlık, Hakları ve Sorumlulukları

Bu derste yurttaş ve yurttaşlık hakları kavramları çeşitli boyutları ve tarihsel arka plânıyla incelenecek ve yurttaş olma bilincinin kazandırdığı "bakış"ın özelliği ve bu özelliğin insan haklarının korunmasıyla ilgisi tartışılacaktır.

İHA 513 İnsan Hakları Eğitimi

Bu derste, insan hakları eğitiminin asıl amacının insan hakları ihlallerinin önlenmesi olduğu kabulünden hareket edilerek, günlük yaşamda ve mesleklerinde insan haklarını korumayı içtenlikle isteyen kişilerin yetişmesi ve bunun için gerekli donanımın sağlanması için, insan hakları eğitiminin nasıl bir içerik ve metotla yapılmasının uygun olacağı tartışılacak, örneklendirilecek ve alıştırmalar yapılacaktır.

İHA 514 İnsan Haklarının Korunması

Bu derste insan haklarını korumanın farklı yolları üzerinde durulacak ve bu korumada kişiden, kültürden, eğitimden ve diğer nedenlerden kaynaklanan sorunlar ile bunları aşma yolları tartışılacaktır.

İHA 515 İnsan Hakları Sorunları I

Bu derste, öğrenci grubunun özellikleri gözönüne alınarak, insan haklarıyla ilgili olarak karşılaşılan ve ders sorumlusu tarafından seçilen teorik sorunlar tartışılacaktır.

İHA 516 İnsan Hakları, Hukuk ve Devlet

Bu derste, hukukun türetilmesinde öncüller olarak ve devletin örgütlenmesinde temel ilkeler olarak insan haklarının işlevi tartışılacaktır.

İHA 517 Medya ve İnsan Hakları

Bu derste insan haklarının korunmasında medyanın işlevi ele alınacak ve medyanın programlarıyla ve yayımladığı reklamlarla yaptığı insan hakları ihlalleri tartışılacaktır.  

İHA 518 İnsan Hakları Belgeleri ve Koruma Mekanizmaları 

Bu derste, çeşitli uluslararası ve bölgesel kuruluşların oluşturdukları belli başlı belgeler tanıtılacak ve bu belgelerde yer alan hakların yaşama geçirilmesinde karşılaşılan sorunlar üzerinde durulacaktır.

İHA 520 Demokrasi Düşüncesinin Gelişimi ve İnsan Hakları

Bu derste, Antikçağdan günümüze dek demokrasi düşüncesinin gelişiminin ana aşamaları gözden geçirilecek ve günümüzde demokratik yönetimlerde insan haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.

İHA 522 İnsan Hakları Sorunları II

Bu derste, insan haklarının uygulanmasıyla ilgili olan ve öğrenci grubunun özellikleri gözönünde tutularak ders sorumlusu tarafından seçilen, uygulamaya ilişkin sorunlar tartışılacak ve alıştırmalar yapılacaktır.  

İHA 598  Mezuniyet Projesi (Zorunlu)

Bu ders kapsamında öğrenci, mezuniyet projesini hazırlamak amacıyla danışmanıyla birlikte çalışacaktır.