Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | Yönetmelik
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Yönetmelik

Paylaş

ÇEVRE VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Maltepe Üniversitesi Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesi Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ile yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Maltepe Üniversitesi Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Çevre ve enerji teknolojileri alanlarında özellikle uygulamaya yönelik araştırma çalışmaları yapmak ve teknolojiler geliştirmek, bu bağlamda;

1) Kömür, petrol, doğal gaz, nükleer gibi klasik enerji kaynaklarının kullanımında verimliliği artırmaya ve bu kaynakların kullanımı ile enerji üretimi yapan merkezlerin çevreye muhtemel olumsuz etkilerini gidermeye/azaltmaya yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu konuda yeni yöntem, süreç ve teknolojiler geliştirerek uygulamak,

2) Rüzgar, güneş jeotermal, biyo-kütle gibi alternatif-yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, çevre ile uyumlu temiz enerji üretmeye yönelik yöntem, süreç ve teknoloji geliştirme konularında araştırmalar yapmak, bunları uygulamaya aktarmak, bu konularda yapılan çalışmalara katkı yapmak ve bu çalışmaları teşvik edici etkinliklerde bulunmak,

3) Araçlarda yeni ve temiz enerji kaynaklarının kullanımına yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, ilgili teknolojileri geliştirerek uygulamaya koymak,

4) Kara, deniz, hava ve uzay nakil araçlarında ve binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak, bu araçlarda enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik ileri malzeme, yöntem ve teknolojileri geliştirmek,

b) Uygulamaya yönelik temel bilimler, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama araştırmalarını disiplinler arası düzeyde gerçekleştirerek çevre ve enerji teknolojisi konularında gelişmiş ürün, yöntem, süreç ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya getiren koordineli proje çalışmalarını yürütmek,

c) Halen kullanılmakta olan ve geliştirilerek uygulamaya konulacak enerji üretim yöntem ve teknolojileri ile ilgili olarak gerektiğinde çevre hukuku ve enerji hukuku açısından değerlendirmeler ve bilirkişilik yapmak,

ç) Çevre ve enerji teknolojileri alanında uzman araştırma görevlileri ve öğretim elemanları yetiştirmek,

d) İlgili alanlarda sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurum ve kuruluşların işbirliği yapmasını sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

e) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin çevre ve enerji teknolojileri araştırma/geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak,

f) Üniversitenin fen, mühendislik ve mimarlık bölümlerinde çevre ve enerji teknolojisi konularında yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform oluşturmak,

g) Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcı ve uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çevre ve Enerji Teknolojileri alanlarında ve alternatif/yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili sorunları incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, bu konularda konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

b) Çevre ve enerji teknolojileri ile alternatif/yenilenebilir enerji kaynakları kullanım alanlarında ilgili çalışmalara ve aynı zamanda ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak ve karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak, danışmanlık/bilirkişilik yapmak, projeler sunmak ve yapmak,

c) Çevre ve enerji teknolojileri ve alternatif enerji kaynakları alanlarında eğitim ile ilgili programlar yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

ç) Çevre ve enerji teknolojileri ve alternatif enerji kaynakları konuları ile ilgili eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütmek, bu eğitim programları sonunda sertifika vermek, bu bağlamda bina enerji yöneticisi sertifikasyon programı gibi programları yürütmek, bu konuda mimar ve mühendis odaları gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle proje konularında işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkanları oluşturmak,

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre çevre ve enerji teknolojileri, enerjinin etkin/verimli kullanımı ve alternatif enerji kaynakları kullanımı konularında araştırma, danışmanlık, proje, tasarım, üretim, onarım, bakım ve benzeri hizmetler sunmak,

f) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde bilim ve teknoloji dergilerinde yayınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Müdür; çevre ve enerji teknolojileri konusunda eğitimi veya çalışmaları olan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, yerinde bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâlet etmek üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birini yerine vekil bırakır.

(3) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin seçimi ve görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan, bütçe ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Yılsonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitedeki konuyla ilgili fakülte ve anabilim dalları, istekleri halinde ulusal ve uluslararası üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ile çevre ve enerji teknolojileri alanlarında araştırma ve üretim yapan yerli-yabancı özel sektör kuruluşlarında çalışan ve/veya çevre ve enerji teknolojileri konusunda tecrübeli kişiler arasından Müdürün önerisi ve Rektörün oluru ile Mütevelli Heyet Başkanı tarafından görevlendirilen Müdür dâhil beş kişiden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdür tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az dört defa toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(5) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma ve araştırma programları yapmak.

b) Mevcut imkânlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak ve uygulamak.

c) Yeni araştırma, bütçe, ortaklık ve işbirliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.

ç) Geçici veya daimi yeni araştırma birimlerini kurmak ve bunların görev sürelerini belirlemek.

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak, uygulamak.

e) Bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.