Maltepe Üniversitesi | T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN İLETİ ALICISI AYDINLATMA METNİ

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN İLETİ ALICISI AYDINLATMA METNİ

T.C. Maltepe Üniversitesi olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek aşağıda açıklayacağımız amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

 

İşlemeye Konu Kişisel Veriler

İşleme Amacı

Hukuki Sebebi

Kimlik Verisi  (Adınız, soyadınız, imza)

 

İletişim Verisi (telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, elektronik iletişim adresi)

 

Müşteri Verisi (tüketici, esnaf veya tacir olup olmadığınız bilgisi, iletişim kanalı tercihiniz, izin kaynağı, anket cevaplarınız, anket değerlendirme sonuçlarınız)

 

Hukuki Veri (ticari elektronik ileti gönderilmesine onay türü, ticari elektronik ileti gönderilmesine onay ya da ret tarihiz,

 

Ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlanma ve reklam süreçlerinin yürütülmesi ve hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanmanız için planlamalar yapılması, hizmetlerimize yönelik kişiye özel sunulan ürün, hizmet ve imkanların tanıtılması;

 

Bu amaçlarla tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden telefon, elektronik posta, kısa mesaj(SMS) hizmeti, gibi vasıtalar kullanılarak tarafınıza kampanya, promosyon, eğitim tanıtımı vb. içerikleri havi ticari elektronik ileti gönderilmesi;

 

Memnuniyet ve değerlendirme anketleri gönderilmesi ile bunların sonuçlarının üniversitemizin faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla değerlendirilmesi, kurumsal iletişim politikalarının planlanması ve yürütülmesi,

5/1 “İlgili kişinin açık rızasının alınması”

Hukuki Veri (Ticari elektronik ileti gönderilmesine onay türü, ticari elektronik ileti gönderilmesine onay ya da ret tarihi)

 

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

5/2- a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

Kimlik Verisi  (Adınız, soyadınız, imza)

 

İletişim Verisi (telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, elektronik iletişim adresi)

 

Müşteri Verisi (tüketici, esnaf veya tacir olup olmadığınız bilgisi, iletişim kanalı tercihiniz, izin kaynağı)

 

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

 

Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

5/2 ç) “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

Kimlik Verisi  (Adınız, soyadınız, imza)

 

İletişim Verisi (telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, elektronik iletişim adresi)

 

Müşteri Verisi (tüketici, esnaf veya tacir olup olmadığınız bilgisi, iletişim kanalı tercihiniz, izin kaynağı, anket cevaplarınız, anket değerlendirme sonuçlarınız)

 

Hukuki Veri (ticari elektronik ileti gönderilmesine onay türü, ticari elektronik ileti gönderilmesine onay ya da ret tarihiz,

 

Herhangi bir uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılabilmesi

5/2-e “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

 

15 Temmuz 2015 Tarihli 29417 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Düzenlenen Yönetmelik’in 7/11. maddesi gereğince ticari elektronik ileti gönderme onaylarının ileti yönetim sistemine kaydedilmesi hukuki yükümlülük olmakla birlikte bu kapsamda işlemeye konu kişisel verileriniz İleti Yönetim Sistemi A.Ş. tarafından işletilen ve sunucuları yurtiçinde bulunan sisteme kaydedilmek suretiyle hukuki yükümlülük kapsamında adı geçen şirkete aktarılacaktır. Bu hal dışında kişisel verileriniz tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi ile bu kapsamda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve/ya ret süreçlerinizin takip edilebilmesi amacı ile iş ortaklarımıza, talep edilmesi halinde yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve herhangi bir hukuki uyuşmazlık meydana gelmesi halinde hukuki süreçlerimizin yürütülebilmesi amacıyla danışmanlık aldığımız kişilere aktarılacaktır.

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki linkler üzerinden ve İYS formları vasıtasıyla otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır:

https://www.maltepe.edu.tr/tr/i%CC%87letisimformu ve https://www.maltepe.edu.tr/mikam/tr/mezun-bilgi-guncelleme

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Reddetme hakkınızı İYS (sistemin kullanıma açıldığı tarih itibariyle dilediğiniz şekilde) üzerinden de kullanabilirsiniz.

 

Öte yandan kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar da aşağıdaki gibidir;

 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.maltepe.edu.tr  internet adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘T.C. Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya [email protected] e-posta adresine elektronik posta yoluyla KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu  [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede, en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

 

Saygılarımızla,

 

T.C. Maltepe Üniversitesi 

Adres: Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL

Tel: +90 216 626 10 50

Faks: +90 216 626 10 70

E-Posta: [email protected]

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel