Maltepe Üniversitesi | Spor Salonu ve Tenis Kortu Binaları İnce Yapı İşleri Açık İhalesi

Spor Salonu ve Tenis Kortu Binaları İnce Yapı İşleri Açık İhalesi

“Spor Salonu ve Tenis Kortu Binaları İnce Yapı İşleri”  Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki gibidir:

İhale kayıt numarası

2020-005

 1.  İdarenin

 

a) Adresi

Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İstanbul

b) Telefon / Faks numarası

0 (216) 626 10 50 / 0 (216) 626 10 70

c) Elektronik posta adresi

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

www.maltepe.edu.tr/tr/ihaleler

2- İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Spor Salonu ve Tenis Kortu Binaları İnce Yapı İşleri (Ayrıntısı Teknik Şartnamede belirtilmiştir)

b) Teslim yeri

T.C. Maltepe Üniversitesi

 1.  İhalenin

 

 a) Yapılacağı yer

Maltepe Üniversitesi / Rektörlük Binası

 b) Tarihi ve saati

14.12.2020     Saat 10:00

 1.  İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgelerle yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 •  Firma tarafından imzalı ve kaşeli,  İdari Şartname / Teknik Şartname ve Projeler / Sözleşme Taslağı,
 •  Götürü Bedel / Anahtar Teslim Fiyat Teklif Mektubu - Standart Forma uygun,
 •  Bilanço Bilgileri Tablosu (Ayrıntısı İdari Şartnamede Belirtilmiştir) - Standart Forma uygun,
 •  Yasaklı olmadığına dair Taahhütname - Standart Forma uygun,
 •  Banka Geçici Teminat Mektubu - Standart Forma uygun,
 •  Kesin Teminat Mektubu – Standart Forma Uygun – (Sözleşme sırasında),
 •  Ticaret Sicil Gazetesi,
 •  Teklif vermeye yetkili İmza Beyannamesi ve İmza sirküleri:
 1.  Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
 2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularıyla tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere, ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerle tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 •  İş Ortaklığı Beyannamesi (varsa) (Standart Forma uygun),
 •  Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi (Standart Forma uygun),
 •  İş Bitirme / Durum Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi (Standart Forma uygun),
 •  İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) (Teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu işe benzer, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge) (imza ve kaşe onaylı)
 •  İş Deneyim Belgesi (Benzer İş Alanında İş Deneyimini Gösteren Belgelerin ayrıntısı Teknik ve İdari Şartnamede mevcuttur),
 •  İhale Dokümanı Satış Bedeli Makbuzu.
 1.  Bu İhalede sırasıyla, Teknik Yeterlilik, Mali Yeterlilik ve sonrasında Fiyat Teklif değerlendirmesi dikkate alınacaktır.
 2.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3.  İhale dokümanı, Satın Alma Biriminde görülebilir ve Maltepe Üniversitesi İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi nezdinde bulunan TR57 0006 4000 0011 2650 0900 05 nolu hesabına 1.000,00 TL (BinTürkLirası ) yatırıldığına ilişkin dekont karşılığı satın alınabilir. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
 4.  Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimi Marmara Eğitim Köyünde bulunan adresine elden teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.
 5.   İstekliler teklif ettikleri bedelin %6‘sı oranındaki tutarda Bankalardan alınmış Banka Geçici Teminat mektubu vereceklerdir.
 6. Yapım işinin tamamına fiyat teklifi verilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel