Maltepe Üniversitesi | Spor Salonu ve Tenis Kortu Binaları Çelik Çatı Makası ve Çatı Kaplama İşi İçin Açık İhale

Spor Salonu ve Tenis Kortu Binaları Çelik Çatı Makası ve Çatı Kaplama İşi İçin Açık İhale

                                                   T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

“Spor Salonu ve Tenis Kortu Binaları Çelik Çatı Makası ve Çatı Kaplama İşi” Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki gibidir:

İhale kayıt numarası

: 2020 / 002

 1.  İdarenin

 

a) Adresi

: Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İstanbul

b) Telefon / Faks numarası

: 0 (216) 626 10 50 / 0 (216) 626 10 70

c) Elektronik posta adresi

: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: www.maltepe.edu.tr/tr/ihaleler

2- İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Spor Salonu ve Tenis Kortu Binaları Çelik Çatı Makası ve Çatı Kaplama İşi (Ekli Projelerde belirtilmiştir).

b) Teslim yeri

: T.C. Maltepe Üniversitesi

 

 

 1.  İhalenin

 

 a) Yapılacağı yer

: Maltepe Üniversitesi / Satın Alma Birimi

 b) Tarihi ve saati

: 22.01.2020  /   Saat 11:00

 1.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 •  Firma yetkilisi tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname ve Projeler (Spor Salonu Çatı Mimari Projesi / Spor Salonu Çatı Statik Projesi /Tenis Kortları Çatı Mimari Projeleri / Tenis Kortu Binası Çatı Statik projesi)  / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
 •  Ticaret Sicil Gazetesi
 •  Teklif vermeye yetkili İmza Beyannamesi ve İmza sirküleri
 1.  Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
 2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 •  İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu,
 •  Yasaklı olmadığına dair taahhütname (Standart Forma uygun),
 •  Banka Geçici Teminat Mektubu (Standart Forma uygun),
 •  Avans Teminat Mektubu (Sözleşme sırasında - avans verilecek ise),
 •  Banka Kesin Teminat Mektubu (Sözleşme sırasında),
 •  İş Ortaklığı Beyannamesi (varsa) (Standart Forma uygun),
 •  Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi (Standart Forma uygun),
 •  İş Bitirme / Durum Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi (Standart Forma uygun),
 •  İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) ( Teklif edilen bedelin %80 oranında),
 •  İş Deneyim Belgesi (Benzer İş Alanında İş Deneyimini Gösteren Belgelerin ayrıntısı Teknik ve İdari Şartnamede mevcuttur),
 •  Bilanço Bilgileri Tablosu (Ayrıntısı İdari Şartnamede Belirtilmiştir) (Standart Forma uygun),
 •  Götürü Bedel Fiyat Teklif Mektubu (Standart Forma uygun).
 1.  Bu ihalede sırasıyla, Teknik Yeterlilik, Mali Yeterlilik ve sonrasında Fiyat Teklif değerlendirmesi dikkate alınacaktır.
 2.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3.  İhale dokümanı, Satın Alma Biriminde görülebilir ve Maltepe Üniversitesi İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi nezdinde bulunan TR57 0006 4000 0011 2650 0900 05  nolu hesabına 1.000 TL (BinTürkLirası) yatırıldığına ilişkin dekont karşılığı satın alınabilir. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
 4.  Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimi Marmara Eğitim

Köyünde bulunan adrese elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü olarak postayla da gönderilebilir.

 1.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %6‘sından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda bankalardan alınmış Geçici Teminat Mektubu vereceklerdir.
 2. Yapım işinin tamamına fiyat teklifi verilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel