Maltepe Üniversitesi | Online Dergi ve Üniversite Yayınları Kapsamında Kitap Üretim - Basım - Dağıtım İşi Açık İhale

Online Dergi ve Üniversite Yayınları Kapsamında Kitap Üretim - Basım - Dağıtım İşi Açık İhale

                                                      T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Online Dergi ve Üniversite Yayınları Kapsamında Kitap Üretim - Basım - Dağıtım işi Açık İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki gibidir.

İhale kayıt numarası

: 2020/ 001

 1.  İdarenin

 

a) Adresi

: Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İstanbul

b) Telefon / Faks numarası

: 0 (216) 626 10 50 / 0 (216) 626 10 70

c) Elektronik posta adresi

: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: www.maltepe.edu.tr/tr/ihaleler

2- İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

  12 adet Uluslararası Online Dergi

  12 adet Uluslararası Kitap Çevirisi.

  Belirtilen Materyallerin Üretim-Basım-Dağıtımı

  Ayrıntıları Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

 b) Teslim yeri

: T.C. Maltepe Üniversitesi

 1.  İhalenin

 

 a) Yapılacağı yer

: Maltepe Üniversitesi

 b) Tarihi ve saati

: 22.01.2020  /   Saat 09:00

 1.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 •  Firma tarafından imzalı ve kaşeli,  İdari Şartname / Teknik Şartname / Sözleşme Taslağı
 •  Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Eki Teklif Cetveli - Standart Forma uygun
 •  Yasaklı olmadığına dair taahhütname - Standart Forma uygun
 •  Geçici Teminat
 •  Avans Teminat  – Sözleşme Sırasında ( Avans verilmesi durumunda )
 •  Kesin Teminat – Sözleşme Sırasında
 •  Ticaret Sicil Gazetesi
 •  Teklif vermeye yetkili İmza Beyannamesi ve İmza sirküleri
 1.  Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
 2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin, yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 •  İş Deneyim Belgeleri
 •  İhale Dokümanı Satış Bedeli Makbuzu
 1.  Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2.  İhale dokümanı, Satın Alma Biriminde görülebilir ve Maltepe Üniversitesi İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi nezdinde bulunan TR57 0006 4000 0011 2650 0900 05 nolu hesabına 1.000,00 TL (BinTürkLirası ) yatırıldığına ilişkin dekont karşılığı satın alınabilir. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
 3.  Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimi Marmara Eğitim

Köyünde bulunan adresine elden teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

 1.   İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat verecekledir. Teminat Mektubunun ayrıntısı İdari Şartnamede belirtilmiştir.
 2.  İşin tamamına fiyat teklifi verilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel