Maltepe Üniversitesi | ÖNLİSANS ve LİSANS DÜZEYİ - 7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

ÖNLİSANS ve LİSANS DÜZEYİ - 7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 83. Madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 saat:17:00’ye kadar şahsen veya noter onaylı vekilleri ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Elektronik posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde Geçici 83.Madde kapsamındaki haklardan yararlandırılır.

Başvuru Başlangıç                                : 05 Temmuz 2022

Başvuru Bitiş                                         : 07 Kasım 2022 saat:17:00’ye kadar

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar: Terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmalıdır.

Adaylar, belirtilen süreler içerisinde başvuru formunu doldurarak gerekli belgeler ile birlikte ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu sekreterliğine başvuru evrakını şahsen veya noter onaylı vekilleri aracılığıyla teslim etmelidir.

Kanun gereği, son başvuru tarihinden sonra başvuru alınmayacaktır. Ancak; mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 07 Aralık 2022 saat:17:00’ye kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabilecektir.

7417 Sayılı Kanun Metni için tıklayınız.

Bu kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığındadır.

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ için tıklayınız.

İlgili madde aşağıda sunulmuştur:

MADDE 35- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 83- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan

(madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Birinci fıkra kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Buna ilişkin usul ve esaslar yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenir.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”

Yapılan düzenleme uyarınca; yukarıdaki maddeler kapsamında başvuru yapmaları halinde 2022-2023 akademik yılında öğrenimlerine başlayabileceklerdir.”

Bu kanun kapsamında Önlisans/Lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul sekreterliğine 07 Kasım 2022 saat:17:00’ye kadar şahsen veya noter onaylı vekilleri ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Elektronik posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

 • 7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUN ile ilgili T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 04.08.2022 tarih ve 10 sayılı Senato Kararı:
   

(a) Af kanunu kapsamında kayıt yaptıracak olan öğrencilerin 2022/2023 Akademik Yılı için belirlenen öğretim ücretlerini ödemeleri gerektiğine,

(b) Normal öğrenim süresinde (T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Burs ve İndirim Yönergesi Madde 3 (f) Öğrenim süresi: Kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programları için dört yarıyılı, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programları için sekiz yarıyılı, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları için on yarıyılı, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programları için on iki yarıyılı, bunlarla birlikte zorunlu hazırlık eğitimi olan programlar için öğrencinin hazırlık sınıfına devam etmesi durumunda ek olarak bir yılı, tezli yüksek lisansta hazırlık hariç dört yarıyılı, doktorada hazırlık hariç sekiz yarıyılı, lisans mezuniyeti ile doğrudan doktoraya kabul edilenler için ise on yarıyılı) olanların ÖSYM Burslarının devam etmesine;   yani eğer öğrencilerin kaydı şu ya da bu nedenle silinmemiş olsaydı; başka bir deyişle, halen aktif öğrencilik durumu devam ediyor olsaydı ÖSYM bursları da kesilmeden devam edecekti. Bu nedenle bu kapsamdaki öğrencilerin ÖSYM burslarının devam etmesine,

(c) Normal öğrenim süresini geçen öğrencilerin ÖSYM burslarının devam etmemesine,

(ç) ÖSYM dışında kalan burs/indirimlerin uygulanmamasına,

(d) Af kanunu kapsamında kayıt yaptıracak olan öğrencilerin “Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2009 ve Sonrası Yıllarda Kayıt Olan Öğrenciler İçin)” tabii olmasına,

(e) Burs taleplerinin “T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Burs ve İndirim Yönergesi” kapsamında değerlendirilmesine  mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Başvuru Formu: İndirmek için tıklayınız.
 2. Transkript: 2 adet ve yeni tarihli olası gerekmektedir. (Hazırlık sınıfı hariçtir.)
 3. Lise Diploması: Aslı ve 1 adet fotokopisi (Lise Diplomasının aslı görüldükten sonra, fotokopisi öğrenci dosyasına konulacak olup, aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların e-Devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir. Dikey Geçiş Öğrencileri için ayrıca Ön Lisans Diplomasının aslı ve 1 adet fotokopisi de istenecektir.)
 4. Fotoğraf: 2 adet ve son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır.
 5. Adli Sicil Kaydı Belgesi: (Cumhuriyet Savcılıklarından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. Başvuru tarihinden en çok yedi gün önce alınmış olmalıdır.)
 6. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (Aslı görülüp, fotokopisi alınacaktır.)
 7. ÖSYM Yerleştirme Belgesi: Adayın ilgili yılda Üniversitemize yerleştiğini gösteren YKS/ÖSYS/TYT/AYT/DGS Sonuç Belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 8. ÖSYM Sonuç Belgesi: Tüm Puanlarının içinde yer aldığı YKS/LYS/TYT/AYT/DGS Sonuç Belgesi) ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
 9. Askerlik Belgesi: a) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge; b) Askerlik görevini tamamlamış olanlar için askerlik terhis belgesi.
 10. İngilizce Dil Yeterlik Belgesi - Öğrenim dili İngilizce Program/Bölümler için: (Üniversiteden ayrılışlarının üzerinden Kanunun yürürlüğe girdiği 05 Temmuz 2022 tarihi itibariyle, 2 yıldan fazla süre geçmiş ise)

  Esas sınıfta kayıtlı iken, kendi isteği ile ilişiğini kesmiş veya Yönetim Kurulu kararıyla ilişiği kesilmiş adayların, Üniversiteden ayrılışlarının üzerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği, 05 Temmuz 2022 tarihi itibariyle 2 yıldan fazla süre geçmiş ise, Af Kanunu kapsamında yeniden kayıt yaptırabilmeleri için, Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlilik Sınavı veya Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınav ile İngilizce yeterliklerini belgelemeleri gerekmektedir. Yönergenin incelenmesi önem arz etmektedir.


AF KANUNU İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR:

 1. Maltepe Üniversitesinde 2022-2023 Akademik Yılı öğrenim ücretleri hakkında bilgi alabilir miyim?

  Ücret bilgisi için tıklayınız.
   
 2. İlişiğim kesilene kadar almış olduğum dersler sayılacak mı?

  Kayıt hakkı kazananların, daha önce başarılı olduğu derslerin intibakı vb. eğitimle ilgili durumları ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Kurulları tarafından karara bağlanacaktır.
   
 3. Şu anda çalışıyorum, devamsızlık hakkım olacak mı?

  Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin aşağıdaki maddesi uyarınca, derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Kayıt yaptıranların derslere devam etmeleri gerekmektedir.

  Derslere devam zorunluluğu
  Madde 23 – (1)  (Değişiklik 22.01.2018 tarih ve 30309 sayılı Resmȋ Gazete) Üniversitede derslere devam zorunludur. Öğrencilerin derslerin teorik saatlerinin toplamının en az %70’ine, uygulama ve laboratuvar saatlerinin toplamının is en az %80’ine devamları zorunludur.

   
 4. Hangi yıldan itibaren ilişiği kesilenler Af Kanunundan yararlanabilecek?

  Af Kanunu, geriye dönük bir tarih ile sınırlı değildir. 05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler başvuruda bulunabilirler.
   
 5. Hangi sebeple ilişiği kesilenler Af Kanunundan yararlanabilecek?

  Kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 saat:17:00’ye kadar) şahsen veya noter onaylı vekilleri ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Elektronik posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Bu Kanunun 35. maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 07 Aralık 2022 saat:17:00’ye kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabilecektir.
   
 6. Kimler Af Kanunundan yararlanamayacak?

  Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler Af Kanunundan yararlanamayacaktır.
   
 7. Şuan örgün bir programda kayıtlıyım. İlişiğimin kesildiği eski Üniversitemdeki bölüme Af Kanunundan yararlanıp kayıt olabilir miyim?

  Halen örgün ön lisans veya lisans programına kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine ilişkin kararı çerçevesinde kayıtlı oldukları programla aynı düzeydeki örgün bir programa başvuran bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabilecektir.

  Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce, birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı kazananların ise bunlardan bir tanesine kayıt hakkı olacaktır.
   
 8. Başka bir üniversiteden ilişiğim kesildi, Maltepe Üniversitesine geçiş yapabilir miyim?

  Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan, ÖSYS/YKS puanı, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir. (EA-EA, SAY-SAY, SÖZ-SÖZ vb... aynı puan türü olması durumunda yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.)

a) Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği eş değer diploma programlarının kayıt yılına ait merkezi yerleştirme (ÖSYS/YKS/DGS) puanını sağlamış olması, kayıt yılı itibariyle bulunmayan veya öğrenci almayan eş değer programlara yatay geçiş başvurularının “Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” şartları çerçevesinde değerlendirilebileceğine,

b) Öğrencinin kayıt yılındaki ÖSYS/YKS puanı, geçmek istediği “farklı bir diploma programının” aynı türden taban puanına eşit veya yüksek olanların, söz konusu farklı programa, ilgili yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenecek usul ve esaslara göre yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine, (EA-EA, SAY-SAY, SÖZ-SÖZ vb... aynı puan türü olması durumunda yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir.)

c) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceğine ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiğine, ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağına,

d) Yükseköğretim kurumlarında yer alan örgün programlara söz konusu yatay geçiş işleminin yalnızca 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde yapılmasına, bu tarihten sonra Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmasına şeklinde karar verilmiştir.

 1. Geçmişe ait borcum var. Kayıt yaptırırken bu borcumu ödemem gerekecek mi?

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında eğitime devam hakkı verilenlerden katkı payı/öğrenim ücretinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte alınmasına, kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı payı/öğrenim ücreti alınmamasına şeklinde karar verilmiştir.
   
 2. Şu an askerim, Af Kanunundan yararlanabilir miyim?

  Yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

 

Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Mail Adresleri:

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel