Maltepe Üniversitesi | Üniversite Komisyonları

Üniversite Komisyonları

ETİK KURULU

Maltepe Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri, toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

 Etik Kurulu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Nermin ÇELEN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Nurgün OKTİK İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Zeliha ÖZER Tıp Fakültesi
Üye Prof. Dr. Necla ÖZTÜRK Tıp Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Selcen ATAÇ Hukuk Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ KURULU

Ülke genelinde önemli bir sorun olan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO, ENHİS 2009) verilerine göre en büyük risk grubunu gençlerin oluşturduğu trafik güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla, kampüste güvenli trafik ortamının sağlanması için oluşturulan kurul, kampüs içindeki trafik ihlallerinin bildirildiği elektronik ihbar sistemi üzerinden çalışmaktadır.

 Trafik Güvenliği Kurulu Üyeleri

Başkan Bilsay ÇETİN Genel Sekreter
Üye Dr. Öğr. Üyesi M. Nuri OLUR Rektör Danışmanı
Üye Aysun ALBAY Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
Üye Dr. Öğr. Üyesi A. Ceren ONUR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Elif SUNGUR İletişim Fakültesi
Üye Kadir TOZANER Güvenlik Müdürü


BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Ahmet Zafer ÖZTEK Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Üye Doç. Dr. Suat KÜÇÜKGÖNCÜ Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Kuntay ARCAN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet PEKŞEN SÜSLÜ Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Asiye Selcen ATAÇ Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Üye Öğr. Gör. Dr. Nesteren GAZİOĞLU İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji (İngilizce) Bölümü
Üye Dr. Zeliha TAHMAZOĞLU İşyeri Hekimi, Maltepe Üniversitesi Sağlık Merkezi Sorumlusu
Üye Aysun ALBAY Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
Üye İnci Gözde OK Psikolog, SKS - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
Raportör Öğr. Gör. Beyza Nur KAYTAZ YILMAZ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU (MÜAR)

MÜAR, Üniversite mensubu olduğunu bildirerek ulusal/uluslararası bilimsel araştırma ve AR-GE projeleri yapan; fikri mülkiyet haklarının tescili (telif eser, uluslararası/ulusal bilimsel kuruluşlardan alınan patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescil belgesi, marka, vb.) ile ödül ve atıf alan; makale ve kitap/kitap bölümü yazan, yurtiçi ve yurt dışı bilimsel toplantılara, toplantı programı içinde yer alan bir sunumla (bildiri, poster ya da sanat çalışması) ya da panelist ve yorumcu olarak katılan tüm akademik personelin çalışmalarını değerlendirir. Bilimsel araştırma projelerini kabul eder, değerlendirir, destekler, izlenmesini sağlar; uzaktan eğitime yönelik özgün eserleri ve çalışmaları değerlendirir, koordinasyon birimince tüm sürecin kayıt altına alınmasını sağlar ve Rektörün bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütür.

 Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Bahattin AKŞİT İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Çiğdem İYİCİL Konservatuar Müdürü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GÜVERCİN SEÇKİN Eğitim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Abbas DÜNDAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayça ÖZKAN KOCA Güzel Sanatlar Fakültesi  
Üye Dr. Öğr. Üyesi Müge ÜREM Hukuk Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ezgi EYÜBOĞLU İletişim Fakültesi
Raportör Ali Haydar BUDAKLI MÜAR Koordinasyon Ofisi - Koordinatör

 

EĞİTİM KOMİSYONU

Komisyon genel olarak eğitim-öğretimin ve programların güncellenmesi ile akreditasyon sürecinin başlatılması konularında  makro politikaları belirlemekle sorumludur. Bunun yanında çiftanadal/yandal ve intibak programlarının amaca uygun olarak düzenlenmesi, zorunlu-seçmeli derslerle bunların kodlamalarındaki standartlar, haftalık ders programları, yeni program önerileri vb. konularda akademik birimlerden gelen önerileri incelemek ve gerekli yönetmelik ve yönerge değişikliklerini planlamak ve görüşülmek üzere mevzuat komisyonuna iletmek ve senatoya eğitimle ilgili görüş oluşturmak.

Eğitim Komisyonu Çalışmaları için tıklayınız.

Eğitim Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN Rektör Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Niyazi KARASAR Eğitim Fakültesi
Üye Prof. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU Eğitim Fakültesi, Öğrenme ve Öğretme Uyg. ve Arş. Mrk. Müd.
Üye Doç. Dr. David Terence THOMAS Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇİÇEK Genel Eğitim Dersleri Koordinatörü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Nuri OLUR Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi Bölümü Başkanı, Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi Arş. ve Uyg. Mer. Müd.
Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdal YAŞLICA Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Eğitim Fakültesi
Üye Öğr. Gör. Selen BİLGİNER HALEFOĞLU Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Diğdem ENEREM Meslek Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERDOĞAN Hemşirelik Yüksekokulu
Raportör Ahmet YILDIZ Öğrenci İşleri Daire Başkan Yardımcısı
Üye Eğitim Komisyonu Başkanları İlgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu

 

HUZUR ve GÜVENİ ARTIRMA KOMİSYONU

Üniversitede huzur ve güveni artırmaya yönelik güvenlik verilerinin toplanması ve risk analizinin yapılması, yerleşkenin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması, fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliğinin artırılması, şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılmasının teşvik edilmesi amacıyla kurulmuştur.

Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu Üyeleri (Üniversite)

Başkan Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN Rektör Yardımcısı
Üye Bilsay ÇETİN Genel Sekreter
Üye Kadir TOZANER Güvenlik Müdürü

 

KALİTE KOMİSYONU

Üniversitenin tüm birimlerinde kalite geliştirme çalışmaları ile kalite güvence sistemini geliştirmek; her yıl birim öz-değerlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve üniversitenin öz-değerlendirme çalışmalarını yapmak. Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine hazırlık olmak üzere yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarını hazırlayarak senatoya sunmak.

 Kalite Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Şahin KARASAR Rektör 
Üye* Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Raportör Bahar YAŞLICA Kalite Yönetim Koordinatörü
Üye Bilsay ÇETİN Genel Sekreter
Üye Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ Tıp Fakültesi, Kanser ve Kök Hücre UYGAR Müdürü
Üye Prof. Dr. Emin Murat ESİN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Zafer ÖZTEK Tıp Fakültesi
Üye Prof. Dr. Niyazi KARASAR Eğitim Fakültesi
Üye Prof. Dr. Asaf VAROL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Doç. Dr. Mustafa Erinç SİTAR Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi MUDAHAM Müdürü
Üye Doç. Dr. David Terence THOMAS Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Doç. Dr. Sebahat ATEŞ Hemşirelik Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Asiye Selcen ATAÇ Hukuk Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet AVCI ALPAR Hemşirelik Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Deniz DAĞSEVEN EMECEN Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayça KOCA Güzel Sanatlar Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GÜVERCİN SEÇKİN Eğitim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdal YAŞLICA Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Eğitim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU Meslek Yüksekokulu
Üye Öğr. Gör. Evrim TUNCEL SOMYÜREK  
Üye Dr. Öğr. Üyesi  Işıl ALTAY Erasmus Kurum Koordinatörü
Üye Ceren GEDİKOĞLU Yabancı Diller Yüksekokulu
Üye Mustafa Talha BOYACI Öğrenci Konseyi
Üye Durmuş KOCA Türk Hava Yolları Kalite Müdürü

* Rektörün olmadığı durumlarda Komisyona başkanlık eder.

KORONA KOMİSYONU

Başkan Betül ÇOTUKSÖKEN Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Bilsay ÇETİN Genel Sekreter
Üye Kıvanç BOZKURT Genel Sekreter Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aşkın Keskin KAPLAN Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi / Hastane Mesul Müdürü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aslı KARADENİZ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Üye Gamze GÖKTUNA AKÖZ Personel Daire Başkanı
Üye Neslihan KIVRAK Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Üye Zeliha TAHMAZOĞLU İş Yeri Hekimi
Üye Cihan AKÖZLÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Üye Kadir TOZANER Güvenlik Müdürü

 

KURUMSAL GELİŞİM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Görev ve Sorumlulukları

 1. Üniversitemiz stratejik boyutlarını, amaçlarını ve hedeflerini belirleyerek stratejik planı hazırlamak, komisyon başkanları ile birlikte değerlendirmek, Üniversite Senato/Yönetim Kurulu onayına sunmak
 2. Üniversitemizin farkı ölçüt ve özelliklere göre diğer üniversiteler arasındaki yerini konumlandırmak, karşılaştırma raporları hazırlamak, SWOT analizleri ile geliştirilmesi gereken alanları ve gerekli operasyonel stratejiyi belirlemek
 3. Fakülte, bölüm ve birimlerinin katılımı ile stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda süreç temelli iş hedeflerini ve performans ölçütlerini belirlemek
 4. Değerlendirme ve raporlama süreçleri ile birlikte akademik ve idari personel Performans Yönetim Sistemini oluşturmak ve Üniversite Senato/Yönetim Kurulu onayına sunmak
 5. Akademik ve idari personelin yetkinliklerini ve ölçüm süreçlerini belirlemek ve yürütmek
 6. Performans ölçütleri doğrultusunda bölüm, birim ve çalışanlarının performanslarını ölçmek; gerekli raporları zamanında sunmak
 7. Tüm çalışanların rollerini oluşturarak gelişim ve kariyer planı yapmak; yönlendirmek ve yetenek gelişim aday havuzlarını oluşturmak
 8. Süreç sahipleri ile birlikte fakülte, bölüm ve birim iş ve işlemlerine ilişkin süreçlerin analiz edilmesini, belirlenmesini, tasarlanmasını, güncellenmesini, iyileştirilmesini, basitleştirilmesini ve zenginleştirilmesini sağlamak ve dokümantasyonu yapmak
 9. Komisyonlar ve kurullar dâhil görev ve yetki yönetmeliklerini; çalışma usul ve esaslarını ilgili fakülte ve bölümler ile istişare ederek hazırlamak ve güncellemek
 10. Üniversite, fakülte, bölüm ve birimler ile birlikte norm kadro çalışmalarını yürütmek
 11. Kurumsal yapılanmanın ilgili platformlarda güncel tutulmasını sağlamak
 12. Akademik çalışmaların, projelerin ve ilgili tüm süreçlerin ilişkilendirilmesini ve koordinasyonunu gerçekleştirmek
 13. Öneri platformunu yapılandırmak ve yönetmek, öneri değerlendirme sistemi kurmak
 14. Öğrenci, akademik ve idari personel memnuniyet ölçümlerini gerçekleştirmek, raporlamak


Kurumsal Gelişim ve Değerlendirme Komisyonu Üyeleri

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi-İktisat Bölümü Başkanı
Başkan Yrd. Doç. Dr. Şafak GÜNDÜZ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Üye Doç. Dr. Şenay YAVUZ GÖRKEM İletişim Fakültesi - Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Murat Bekir BUKET İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÖZTOPÇU Meslek Yüksekokulu - Bankacılık ve Sigortacılık Programı Başkanı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÇUBUKÇU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÇEVİK ERSAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Öğr. Gör. Aybike ZORLU Meslek Yüksekokulu
Raportör Arş. Gör. Ayşenur YAMAN İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
 Üye Doğukan ŞİMŞEK Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

MEVZUAT KOMİSYONU

İhtiyaç duyulan tüm yönetmelik, yönerge ve esaslarla ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak, mevcutları güncellemek, gerekli değişiklikleri yapmak, eğitim komisyonundan gelen eğitimle ilgili yönetmelik ve yönergelere son şeklini vererek yetkili mercilerin onayına sunmak.

Mevzuat Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Bilsay ÇETİN Genel Sekreter
Üye Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Nesrin SARIMAN Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Prof. Dr. İbrahim ŞAHBAZ Hukuk Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU Eğitim Fakültesi, Öğrenme ve Öğretme Uyg. ve Arş. Mrk. Müd.
  Doç. Dr. Fulya TAŞEL İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı 
Üye Doç. Dr. David Terence THOMAS Tıp Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Deniz DAĞSEVEN EMECEN Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Alphan DİÇKOL Hukuk Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdal YAŞLICA Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Eğitim Fakültesi
Üye Ahmet YILDIZ Öğrenci İşleri Daire Başkan Yardımcısı
Raportör Zuhal NAZIM Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri

 

SATIN ALMA VE İHALE KOMİSYONU

Satın Alma ve İhale Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Bilsay ÇETİN Genel Sekreter
Üye Dilek AKÇORU İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Üye Habip SEVİNÇ Yapı İşleri ve  Teknik İşler Daire Başkanı
Üye Hasan KÖSE  Genel Sekreter Yardımcısı

 

TANITIM VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Üniversitenin tüm birimlerinin Üniversite içinde ve dışında yapacağı tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli planları ve hazırlıkları koordine etmek ve takip etmek. Üniversitenin tanıtımı ile ilgili projeleri hazırlamak, geliştirmek, stratejileri belirlemek, takip etmek ve sonuçlandırmak. ÖSS puan sıralamasında üst sıralarda yer alan üniversite adaylarının Üniversitemizi tercih etmelerini sağlayacak stratejileri belirlemek.

 Tanıtım ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Bilsay ÇETİN Genel Sekreter
Üye Prof. Dr. Barış ÇAKIR Tıp Fakültesi
Üye Prof. Dr. Emin Murat ESİN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Celal Oktay YALIN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Üye Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN Eğitim Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aygül ERNEK ALAN İletişim Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Melda KÖSE Hukuk Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Burak KÜÇÜK İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aslı Nur SENCER Türk Dili Bölüm Başkanı
Üye Öğr. Gör. Engin TİRE İletişim Fakültesi
Üye Öğr. Gör. Selen BİLGİNER HALEFOĞLU Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Üye Ömer Niyazi ERTEN Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanı 
Üye Aysun ALBAY Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
Üye Burcu DAĞ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (MİKAM)
Üye Ceren GEDİKOĞLU Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü
Üye Mazlum ÇELİK Maltepe Gençlik Akademisi 
Raportör  Şule BİRİM Basın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanlığı

 

ÜNİVERSİTE ARŞİV İMHA VE AYRIŞTIRMA KOMİSYONU

Komisyon, Üniversite Arşivinde kullanılmasına ve saklanmasına gerek görülmeyen her türlü malzemenin imhası için nihai kararı verir.

Üniversite Arşiv İmha ve Ayrıştırma Komisyonu Üyeleri

Başkan Bilsay ÇETİN Genel Sekreter
Üye Mustafa SERİN Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı
Üye Ayfer ÜNAL Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Memuru, Arşivci
Üye Alper ÖZTÜRK Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Memuru, Kütüphaneci
Raportör Yankı ERGÜL Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Memuru, Memur

 

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU

Maltepe Üniversitesi ile tüm dış paydaşları arasındaki ilişkileri güçlendirmek, işbirliklerini başlatmak ve geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

Üniversite – Sanayi İşbirliği Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Mehmet YAZICI İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (MÜKKAM)
Üye Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Üye Doç. Dr. Nevin TAŞALTIN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ali AKMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Neslihan YUCA DOĞDU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Samet AYDIN İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Elif SUNGUR İletişim Fakültesi 
Üye Burcu DAĞ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (MİKAM)
Üye Ceren GEDİKOĞLU Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü (TTO)


YAYIN KOMİSYONU

Birimler bünyesinde:

 • Basılmak üzere hazırlanmış taslak eserleri incelenmek, yayınların planlanmak, yayın kurallarına uygun olup olmadığını değerlendirmek, yayın hakkında rapor hazırlamak;
 • Ders aracı olarak kullanılan kitaplar ve teksirlerle yardımcı ders kitapları ile ilgili basılmaya hazır olarak gelen eserlerin nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları açısından yayıma uygun olup olmadığını, basılma sırası, baskı adedini tespit ederek maliyeti, satış fiyatları ve ödenecek telif hakları ile ilgili görüş bildirmek.
 • Yukarıda tanım dışında kalan yayın başvuruları ile ilgili görüş bildirmek amacı ile kurulmuştur.

Yayın Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Üye Prof. Dr. Selva ERSÖZ KARAKULAKOĞLU İletişim Fakültesi, Lisasüstü Eğitim Ensitütü Müdürü
Üye Prof. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Çakıl DÖNMEZ Tıp Fakültesi 
Raportör Mustafa SERİN Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel