Maltepe Üniversitesi | 2022-2023 Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Başvurusu

2022-2023 Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Başvurusu

2022-2023 Güz Yarıyılı
Çift Anadal - Yandal Başvurusu

Başvuru Takvimi

 Başvurular

 01 Ağustos - 15 Ağustos 2022

 (ONLINE Başvuru Bitiş Saati: 17:00)

 Başvuruların Değerlendirilmesi

 17 - 19 Ağustos 2022

 Sonuçların İnternette İlanı

 29 Ağustos 2022

 Asılların Kayıt Tarihleri

 31 Ağustos - 01 Eylül - 02 Eylül 2022

 Yedeklerin Kayıt Tarihleri

 05 - 06 Eylül 2022

2022-2023 Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Yapılabilecek Bölümlerin Listesi için Tıklayınız.

 Not: Başvurular online alınmaktadır.

Aşağıdaki linkler, 01-15 Ağustos 2021 tarihinde aktif olacaktır.

Çiftanadal başvurusu için Tıklayınız.
Yandal başvurusu için Tıklayınız.

Kayıtlı oldukları bölümlerde öğrenim görmekte iken, başka bölümlere ilgi duyan ve bu bölümlerin derslerini takip etmek isteyen öğrenciler için Üniversitemizde Çift Anadal veya Yandal programları açılmaktadır. Çift Anadal ve Yandal programları; öğrencilerin kendi alanlarına yakın başka bölümlerden de ders alabilmelerine ve programı başarıyla tamamlamaları halinde diploma veya sertifika alabilmelerine imkân sağlamaktadır. Bu programlara kayıt yaptıran öğrencilerin; kendi bölümlerindeki derslerinin yanı sıra Çift Anadal veya Yandal yaptıkları bölümlerin müfredatlarında yer alan dersleri de tamamlamaları gerekmektedir. Bu bakımdan, öğrencilerin bu programları makul sürelerde tamamlayabilmeleri amacıyla müfredatlarında ortak dersleri fazla olan ve alan itibarıyla da birbirlerine yakın olan bölümler arasında mutabakat sağlanmakta ve bu bölümler arasında Çift Anadal & Yandal programları açılmaktadır.

Çift Anadal programının tamamlanabilmesi için öğrencinin öncelikle anadalından mezun olması gerekmektedir. Anadaldan mezun olduktan sonra Çift Anadal programını da başarıyla tamamlayan mezunumuza her iki bölüm için ayrı diploma verilmektedir.

Yandal programında ise öğrenciler, anadal eğitimlerine ek olarak farklı bir alanda bilgi sahibi olmak veya uzmanlık kazanmak amacıyla ilgili bölüm tarafından belirlenen dersleri takip etmekte ve programın sonunda diploma yerine sertifika almaktadır.

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, 

anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında;

anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Çift Anadal programlarına başvuru için 3.00; Yandal programlarına başvuru için 2.50 ortalamaya sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca, Çift anadal başvurusunda bulunacak adayların not ortalaması itibarıyla sınıflarındaki başarı sıralamasında ilk yüzde 20’lik dilimde yer almaları gerekmektedir. Ancak; anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden; çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Öğrenci yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.

Hangi programlar arasında Çift Anadal & Yandal yapılabileceği, başvuru tarihleri ve kontenjanları başvuru dönemlerinde bu sayfadan duyurulmaktadır. Adaylar başvurularını takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde online açılan sistem üzerinden yapmakta ve kesin kayıtları da  Başkanlığımızca yapılmaktadır. Başvuruların değerlendirmesi ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilke ve esaslara doğrultusunda Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarınca yapılmaktadır.

 • Çift Anadal & Yandal programlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen hükümler için tıklayınız.


2022-2023 Güz Yarıyılı
Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusu

Başvuru Takvimi

 Başvurular

 01 Ağustos - 15 Ağustos 2022

 (ONLINE Başvuru Bitiş Saati: 17:00)

 Başvuruların Değerlendirilmesi

 17 - 19 Ağustos 2022

 Sonuçların İnternette İlanı

 29 Ağustos 2022

 Asılların Kayıt Tarihleri:

 31 Ağustos - 01 Eylül - 02 Eylül 2022

 Yedeklerin Kayıt Tarihleri:

 05 - 06 Eylül 2022

2022-2023 Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Yapılabilecek Bölümlerin Listesi için Tıklayınız.

Not: Başvurular online alınmaktadır.

Aşağıdaki link, 01-15 Ağustos 2021 tarihinde aktif olacaktır.

Kurum İçi Yatay Geçiş başvurusu için Tıklayınız.

Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, ilgili Yönetmeliğin Kurum İçi Yatay Geçiş için belirlenen şartlarını sağlamaları ve ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun da olumlu değerlendirmesi halinde eşdeğer düzeyde ( Eşdeğer düzey: Önlisanstan önlisansa – lisanstan lisansa ) başka bir bölüme geçiş yapabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI:

 • Adayların başvuru yapabilmeleri için Üniversitede en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir.
 • Önlisans programlarında son yarıyıla; lisans programlarında ise son iki yarıyıla kurum içi yatay geçiş yapılamamaktadır.
 • Uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.
 • Aynı veya farklı merkezi yerleştirme puan türünde öğrenci kabul eden programlar arasında kurum içi yatay geçiş yapılabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekmektedir. Ancak kurum içi yatay geçiş kontenjanının dolmaması halinde; genel not ortalaması 2,00’ın altında olan adayların da başvuruları kabul edilmekte ve bu başvurular ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarınca karara bağlanmaktadır.
 • Üniversite bünyesindeki aynı veya farklı merkezi yerleştirme puan türünde öğrenci kabul eden diploma programları arasında kurum içi yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra, yetenek sınavında da başarılı olunması şartı aranmaktadır.
 • Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlardan İngilizce olanlara geçiş yapılabilmesi için, İngilizce Seviye Tespit Sınavında başarılı olunması veya Yabancı Dil Dersleri Öğretimi Yönergesinde belirtilen şartlara sahip olunması gerekmektedir.
 • Kısmi veya tam burslu öğrenim gören öğrenciler kurum içi yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılmaktadır. Ancak; kurum içi yatay geçiş yapma hakkı kazanan öğrencilerimizden; Üniversitemize kayıt yılı itibarıyla, başvuru yapılan programın %25 veya %50 burslu kontenjanına ilişkin taban puanı sağlayanlara aynı oranda indieim/burs imkanı sağlanır. Başvuru yapılan programa ilgili yılda %25 veya %50 burslu kontenjan açılmamış ise, bu programın ücretli kontenjanına birinci sırada yerleşen öğrencinin puanından (programın ücretli kontenjanının en büyük puanından) daha yüksek puana sahip olanlara %25 oranında indirim/burs imkanı sağlanır.
 • Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenciler eski bölümlerine geri dönememektedir.
 • Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin daha önceki bölümde geçirdiği süreler öğrenim süresine dâhil edilmektedir. Bir öğrencinin iki bölümdeki toplam öğrenim süresi yedi yıldan fazla olamamaktadır. Bu süre Meslek Yüksekokulu için dört yılı geçememektedir.
 • Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin geçiş yaptığı bölümde alacağı dersler Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca belirlenir.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel