Maltepe Üniversitesi | 2 Adet 35+1+1 ve 1 Adet 16+1 Yolcu Taşıma Araçları Alımı” Açık İhalesi

2 Adet 35+1+1 ve 1 Adet 16+1 Yolcu Taşıma Araçları Alımı” Açık İhalesi

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

“2 Adet 35+1+1 ve 1 Adet 16+1 YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI ALIMI” Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki gibidir:

İhale Kayıt Numarası

: 2020 / 006

 1.  İdarenin

 

a) Adresi

: Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İstanbul

b) Telefon / Faks Numarası

: 0 (216) 626 10 50 / 0 (216) 626 10 70

c) Elektronik Posta Adresi

: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: www.maltepe.edu.tr/tr/ihaleler

2- İhale konusu malın

 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, Teknik Şartname doğrultusunda 2 (iki) adet 35+1+1 ve 1 (Bir) adet 16+1 Yolcu Taşıma Aracı Alımı

b) Teslim Yeri

: T.C. Maltepe Üniversitesi

c) Teslim Tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde araçların teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

 1.  İhalenin

 

 a) Yapılacağı Yer

: Maltepe Üniversitesi / Satın Alma Birimi

 b) Tarihi ve Saati

: 27.03.2020  /   Saat 09:00

 1.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 •  Firma yetkilisi tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname /  İdari Şartname  /  Sözleşme Taslağı,
 •  Ticaret Sicil Gazetesi,
 •  Teklif vermeye yetkili İmza Beyannamesi ve İmza sirküleri:
 1.  Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
 2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 •  İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu,
 •  Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname (Standart Forma uygun),
 •  Banka Geçici Teminat Mektubu (Standart Forma uygun),
 •  Banka Kesin Teminat Mektubu (Sözleşme sırasında),
 •  İş Deneyim Belgesi (Benzer İş Alanında İş Deneyimini Gösteren Belgelerin ayrıntısı Teknik ve İdari Şartnamede mevcuttur),
 •  Bilanço Bilgileri Tablosu (Ayrıntısı İdari Şartnamede Belirtilmiştir) (Standart Forma uygun),
 •  Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Eki Teklif Cetveli (Standart Forma uygun),
 •  Araçların her birine ait Garanti Taahhütnamesi,
 •  Araçların teslimi sırasında Garanti Belgeleri,
 •  Araçlara ait Kataloglar,
 •  Yetki Belgeleri – Distribütörlük Belgesi vb.belgeler.
 1.  Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3.  İhale dokümanı, Satın Alma Biriminde görülebilir ve Maltepe Üniversitesi İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi nezdinde bulunan TR57 0006 4000 0011 2650 0900 05  nolu hesabına 1.000 TL (BinTürkLirası) yatırıldığına ilişkin dekont karşılığı satın alınabilir. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
 4.  Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Üniversitesi Satın Alma Birimi Marmara Eğitim Köyünde bulunan adrese elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü olarak postayla da gönderilebilir.
 5.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda bankalardan alınmış Geçici Teminat Mektubu vereceklerdir.
 6.  Kısmi teklif verilebilir.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel