Tıp Fakültesi | Tez Çalışmaları

Tıp Fakültesi

Tez Çalışmaları

Araştırıcı

Yıl

Uzmanlık Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Uzmanlık Dalı

NASİBE ÜNSALAN

2006

Olanzapinin şıçanlada alkol yoksunluk sendromu üzerine etkisi
The effects of olanzapine on alcohol withdrawal syndrome in rats

Psikiyatri = Psychiatry

FATMA ÖZAKKAŞ

2007

A grubu beta hemolitik streptokokların opasite faktör üretimi ve penisilin,eritromisin duyarlılığı
The production opacity factor of a group beta hemolytic streptococcus and penicillin, erythromycin sensitivity

Mikrobiyoloji = Microbiology

FİGEN TEMELLİ AKIN

2008

İntrauterin araç kullanımının kadın genital florası üzerine etkisi
The effect of intrauterin device use on the female genital flora

Kadın Hastalıkları ve Doğum = Obstetrics and Gynecology

SALİH ŞENTÜRK

2008

Biyokimyasal kemik yapım ve yıkım belirteçleri osteoporozun erken tanısında kullanılabilir mi?
Could be the serum biochemical bone turnover markers used to establish an early diagnosis in osteoporosis?

Ortopedi ve Travmatoloji = Orthopedics and Traumatology

HANDE OKTAY TÜRELİ

2009

Atriyal fibrilasyonlu hastalarda atriyal miyokardiyal fonksiyonların kardiyoversiyon öncesi ve sonrasında atriyal fibrilasyon rekürensini öngördürmedeki yeri
The role of atrial myocardial functions in predicting the recurrence of atrial fibrillation before and after cardioversion

Kardiyoloji = Cardiology

OSMAN BEKTAŞ

2009

İleri mitral darlığının koroner akım rezervine ve sol ventrikül sistolik fonksiyonuna etkisi
Severe mitral stenosis effect on coronary flow reserve and left ventricular systolic function

Kardiyoloji = Cardiology

AYŞEGÜL SÜNBÜL

2009

Mekanik kalp kapak implantasyonu yapılmış olgularda egzersizin sol ventrikül içindeki mikrokabarcık ve transkranial HITS üzerine etkisi
Relationship between exercise induced heart rate increase and the formation of microbubbles and HITS in mechanical heart valve implanted patients

Kardiyoloji = Cardiology

EROL SAĞATLI

2009

Koroner yavaş akım olan hastalarda endotel disfonksiyonunun noninvaziv bulguları ve anjiotensin converting enzim gen polimorfizmi
Noninvasive finding off endotelial dysfunction at coronary slow flow patients and angiotensin-converting enzyme gene polymorphism

Kardiyoloji = Cardiology

BURCU SEVERGE

2009

1-5 yaş arası çocuklarda 7 valanlı konjuge pnömokok aşısının nazofarengeal pnömokok taşıyıcılığına etkisi
The effect of seven-valant conjugant pnömococci vaccine between 1-5 age of children

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases

GÖKHAN GÖKÇEN

2009

Obstrüktif uyku apne sendromunda gastroduodenal erozyon ve peptik ülser insidansı
Gastroduodenal erosion and peptic ulcer insidence in patients with obstructive sleep apnea syndrome

Gastroenteroloji = Gastroenterology

MURAT KARABULUT

2009

Hemodiyaliz hastalarında transtorasik ekokadiyografi ile diyaliz öncesi ve sonrası koroner akım rezervinin değerlendirilmesi.
Evaluation of pre-haemodialysis and post-haemodialysis coronary flow reserve of patients undergoing haemodialysis with transthorasic echocardiography

Nefroloji = Nephrology

UTKU SEVERGE

2009

Kolonoskopi işlemi öncesi yapılan kolon temizliğinde kullanılan iki farklı preparatın 'sodyum fosfat soda ile senna A-B sorbitol'ün' randomize prospektif olarak karşılaştırılması
The prospective randomise comperation of two different agents'sodium phospate soda and senna sorbitol A-Bthat were used in bowel cleansing

Genel Cerrahi = General Surgery

ALPER EROĞLU

2009

Mesanenin kasa invaze olmayan ürotelyal karsinomunda clusterin ekspresyonu ve prognostik önemi
Clusterin expression and it's prognostic significance at non-muscle invasive urothelial carcinoma

Üroloji = Urology

GAMZE ERDOĞAN CANCA

2009

Panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk hastalarında baskın affektif mizacın ve mizaç, karakter özelliklerinin karşılaştırılması
Affective temperaments and the psychometric properties of temperament-character in patients with panic disorder and obsessive-compulsive disorder compared to healthy controls

Psikiyatri = Psychiatry

HATİCE UMUT ÇELİK

2009

Septorinoplasti ve fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinde hipotansif ajan olarak magnezyum sülfat kullanımı
Use of magnesium sulfate as a hypotensive agent in septorhinoplasty and functional endoscopic sinus surgery

Anestezi ve Reanimasyon = Anesthesiology and Reanimation

ÖMER ÇELİK

2009

Güçlendirilmiş eksternal kontrpulsasyon tedavisinin implante edilebilen kardiyoverter defibrilatörler üzerine etkisi
The effect of enhanced external counterpulsation therapy on implantable cardioverter defibrilators

Kardiyoloji = Cardiology

YILMAZ ZORMAN

2009

Bioayrışabilen anuloplasti halkası ile yapılan mitral kapak tamiri operasyonlarının sonuçlarının incelenmesi
Result of mitral valve repair operations with biodegradableannuloplasty ring

Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi = Thoracic and Cardiovascular Surgery

SUNAY AYALP

2010

Aurasız migren hastalarında trombosit serotonin düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of thrombocyte serotonin levels in migraine patients without aura

Nöroloji = Neurology

S. AYSUN AYHAN ERSOY

2010

Migren hastalarında mizaç- karakter özellikleri ile çocukluk çağı örselenmeleri ve öfke ifade tarzı arasındaki ilişki
Thr relationship of temperement-character dimension with childhood trauma and anger expression style in migraine patients

Psikiyatri = Psychiatry

ÖYKÜM BİLGE FINDIK

2009

Meniere hastalarında baskın afektif mizacın ve mizaç, karakter özelliklerinin araştırılması
affective temperemant and temperemant character profiles in meniere patients

Psikiyatri = Psychiatry

MAHMUT SERTAN KAPAKLI

2010

Mastodini hastalarında depresyon ve antidepresan tedavisinin etkinliği
Depression and efficiency of antidepressant therapy in mastodini patients

Genel Cerrahi = General Surgery

ESRA ERTÜRK

2010

Endarterektomisiz patch plasty tekniği kullanılan koroner bypass hastalarında koroner akım rezervinin transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Assesment of coronary flow reserve with transtorasic echocardiography in coronary bypass patients with patch plasty technic without using endarterectomy

Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi = Thoracic and Cardiovascular Surgery

BEKİR MUHSİN ARPAÖZÜ

2010

Diabetik anne bebeklerinde trombosit fonksiyonları
Thrombocyte function of the infant of diabetic mothers

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases

AKIN CEM SOYLU

2010

Obstrüktif uyku apne sendromu ve obezite arasındaki ilişkinin standart antropometrik obezite indeksleri ile incelenmesi
Examining the relations between the obstructive sleep apnea syndrome and obesity by standard antropometric obesity indexes

Göğüs Hastalıkları = Chest Diseases

İDRİS ÜRE

2010

Agorafobili ve agorafobisiz panik bozukluğu hastalarında bağlanma tarzları, yakın ilişkilerde stresle başa çıkma tarzları ve mizaç-karakter özelliklerinin karşılaştırılması

 

Psikiyatri = Psychiatry

GÜLTEN KARASU

2011

Kronik öksürüğü olan çocuklarda etiyolojik değerlendirme
Etiologic evaluation in children with chronic cough

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases

ÜNSAL SARI

2011

Non-midriyatik fundus kamera ile alınan arka segment fotoğraflarının glokom yönünden taranması
The evaluation of posterior segment photographs taken by non-mydriatic fundus camera for the presence of glaucoma

Göz Hastalıkları = Eye Diseases

ZEYNEP NERGİS TELLİOĞLU

2011

Unipolar ve bipolar bozukluğu olan hastaların baskın afektif mizaç, mizaç-karakter özellikleri ve çocukluk çağı örselenmeleri açısından karşılaştırılması
The comparision of affective temperaments, the psychometric properties of temperament-character and childhood trauma in patients with unipolar and bipolar disorder

Psikiyatri = Psychiatry

ESRA TOZAN BAYRAK

2011

Postopratif kolan kanserli olgularda bilgisayarlı tomografi kolonografi
Computed tomography colonography in the follow up of postoperative colon cancer cases

Radyoloji ve Nükleer Tıp = Radiology and Nuclear Medicine

PELİN KARTAL

2015

Obsesif kompulsif bozukluk tanısı alan erişkin hastaların nörobilişsel işlevler, risk alma ve dürtüsellik açısından sağlıklı gönüllüler ile karşılaştırılması
Obsessive compulsive disorder in adult patients diagnosed neuropsychologi̇cal functi̇ons, ri̇sk of i̇mpulsi̇vi̇ty open up and comparison with healthy volunteers

Psikiyatri = Psychiatry

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel