Erasmus+ K3 Projesi | Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)
SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
Maltepe Üniversitesi / SOYAC

Erasmus+ K3 Projesi

Paylaş

Erasmus+ K3 “Emphatic and supportive teachers – key to quality and efficiency in education''

Bulgaristan Trakia Üniversitesi’nin başvuru sahibi, Maltepe Üniversitesi SOYAÇ, Romanya, Malta ve İtalya’nın ortak olduğu proje ile risk altındaki öğrencilerin okul terkinin önlenmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında SOYAÇ’ın alandaki tecrübe ve birikimlerinden yararlanılarak öğretmenlerin empatik ve destekleyici bir tutum içinde olmaları için bir eğitim programı oluşturulmuştur. Geliştirilen eğitim programının uygulaması Muğla İli sınırları içindeki okullarda Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

EMPAQT Projesinin genel amacı dezavantajlı öğrencilerin başarılı olmaları, kendilerini saygın ve değerli hissetmeleri için ihtiyaç duydukları desteğin verildiği, eşitlikçi ve kapsayıcı bir öğrenme ortamının yaratılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için proje kapsamında, eğitimcilerin, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemeleri, okul terki ve sosyal dışlanma riski olan öğrencilerin yaşadıkları sorunları tespit edip onlara yardımcı olmalarını sağlayacak beceriler kazanmaları için bir ‘öğretmen eğitim programı’ oluşturulmuştur.

EMPAQT Paydaşlarının benimsediği yaklaşım birey-odaklı yaklaşımdır: Proje ile bir taraftan öğrencilerin zorluklar karşısında psikolojik dayanıklılıklarının arttırılması amacıyla, pedagojik destek vermek üzere profesyoneller olarak öğretmenlerin ihtiyaçlarına eğilerek, öğretmenlerin olumlu ve destekleyici bir öğrenme ortamı oluşturmaları için beceriler kazanmaları sağlanmıştır. Projenin sonunda öğretmenler, öğrencilerine koçluk yapabilecek, onların eğitime dair olumlu bir bakış açısı geliştirmeleri için kariyer planlamalarına yardımcı olacak beceriler kazanmış olmuşlardır. Diğer taraftan ise proje, olumlu benlik inşa etmeleri, gerçekçi bireysel hedefler koymaları, eğitim ve kariyer planlamasında başarılı olmaları için strateji geliştirmek üzere bireysel desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı öğrencilerin ihtiyaç ve eksikliklerine eğilmiştir.

 

EMPAQT Konsorsiyumunun özgül amaçları:

Partner ülkelerde öğretmenlerin etkili sınıf yönetimi yapabilmeleri ve erken okul terkinin (EOT) önlenmesi konusunda müdahalede bulunabilmeleri için iletişim ve koçluk becerilerini geliştirmek üzere öğretmenlerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla anket yapmak;

Öğrencilerin okuldaki farklı profesyonellere duydukları güvenin seviyesini ve kişisel problemler ve güçlükler yaşadıklarında kimlerle etkileşime geçmeye meyilli olduklarını anlamak üzere öğrenciler arasında bir anket yapmak;

Okulda destekleyici bir öğrenme ortamının yaratılması ve EOT önlenmesi için uygun müdahale yöntemlerini belirlemek amacıyla iletişim, işbirliği, bireysel destek ve diğer yöntemler (formal eğitim dışından örnekler dahil olmak üzere) hakkında araştırma yapmak;

Öğretmenler ve okulda çalışan diğer uzmanlar (psikolog, rehber öğretmen vb.) için özgün bir EMPAQT eğitim programı oluşturarak bütüncül bir anlayışla pilot sınıflarda uygulayarak öğretmen eğitim programının parçası haline getirmek;

Geliştirilen eğitim programını partner ülkelerdeki 100 öğretmen ve okulda çalışan uzmanlar arasında test ederek eğitim içeriği ve yapısını geliştirmek üzere geribildirimler almak;

Öğretmen eğitim programının yenilikçi yaklaşımının bir parçası olarak meslektaşlar işbirliği ile ve uluslararası uzmanların mentorlüğünde pilot sınıflarda programı uygulamak;

Eğitimin nitelik ve etkisinin arttırılmasına yönelik politika ve uygulamalar, EOT önlenmesi için öğretmenlerin profesyonel becerilerinin geliştirilmesi için izlenecek sistemik yaklaşımın tartışılacağı uluslararası bir konferans düzenlemek;

Proje aktiviteleri ve çıktıları yaygınlaştırılarak projenin etkisi ve görünürlüğünün maksimum seviyede sağlanması;

Proje sonuçlarını ulusal düzeyde ve Avrupa’da ilgili paydaşlarla paylaşarak yayılmasını ve Avrupa eğitim politikalara üzerindeki etkisini arttırmak.

 

Öğretmen Eğitim Programı: Risk Altındaki Çocukların Sınıf Ortamında Desteklenmesi

Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Malta, Bulgaristan ve Romanya’nın da ortak olduğu proje kapsamında geliştirilen öğretmen eğitim programının pilot uygulaması Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 11-15 Eylül’de Muğla’da yapılmıştır.

Okulu terk etme riski ile karşı karşıya olan öğrencilerin okul ortamında desteklenmesini hedefleyen Erasmus+ K3 ismi verilen projede öğretmenler risk altındaki öğrencilerin psikososyal gereksinimlerini karşılayabilmek için eğitilmiştirler.

35 öğretmenin katıldığı eğitimde içerikler proje paydaşı beş ülkede öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçları belirlendikten sonra oluşturulmuştur.

“EĞİTİM UMUT VERİCİ”

Eğitimin sonunda yapılan değerlendirme toplantısında, öğretmenler, bir haftalık eğitimin kendileri için umut verici, motivasyon arttırıcı olduğunu belirtirken, bu eğitimi tüm okul idarecileri ve öğretmenlerin alması gerektiğini söylemiştir Eğitime katılan bazı öğretmenler ise eğitimin uzun meslek yaşamlarında katıldıkları en iyi eğitim olduğunu ifade etmiştir. Bir hafta boyunca öğretmenlerin aktif katılımları ile gerçekleştirilen grup çalışmalarında, öğrencilerin yaşamında öğretmenlerin belirleyici rolünün altı çizilerek nasıl daha verimli ve destekleyici bir öğretmen-öğrenci ilişkisi kurulabileceği, öğretmenin sınıfta nasıl daha etkin ve etkili olabileceği konularında psikolojiden okul sosyal hizmetine, iletişimden kriz yönetimine disiplineler arası ve bütüncül bir bakış açısı ile okul terki meselesi ele alınmıştır.

Muğla’da eğitime katılan öğretmenlere Maltepe Üniversitesi SOYAÇ koordinasyonunda Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri ile Eğitim Fakültelerinin öğretim üyeleri tarafından düzenli süpervizyon desteği verilerek, üç ay boyunca uygulamanın takibi sağlanmıştır. Proje paydaşı diğer ülkelerde de uygulama aynı şekilde yapılarak, öğretmen eğitim programının son haline uygulamalar sırasında öğretmenlerden gelen geri bildirimler ve öneriler doğrultusunda verilecektir. Geliştirilen öğretmen eğitim programının öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki etkileri üzerine yapılacak değerlendirme araştırmasının sonuçları ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 

Erasmus+K3 EMPAQT Projesi’nin Üçüncü Toplantısı Malta’da Yapıldı

Maltepe Üniversitesi SOYAÇ, Bulgaristan, Romanya, Malta ve İtalya’nın ortaklaşa yürüttüğü ve okul terkinin önlenmesinin amaçlandığı Erasmus+ K3 Projesi olan Emphatic and supportive teachers – key to quality and efficiency in education” (EMPAQT) üçüncü toplantısı 10-13 Kasım 2016 tarihlerinde Malta’da yapılmıştır. Yapılan toplantıda Yrd. Doç. Dr. Özden Bademci ve Arş. Gör. Ceren Alkan Üstün SOYAÇ’ı temsil etmiştirler.


 Erasmus+K3 EMPAQT Projesi’nin Dördüncü Toplantısı Bükreş’te Yapıldı

Maltepe Üniversitesi SOYAÇ, Bulgaristan, Romanya, Malta ve İtalya’nın ortaklaşa yürüttüğü ve okul terkinin önlenmesinin amaçlandığı Erasmus+ K3 Projesi olan Emphatic and supportive teachers – key to quality and efficiency in educaion” (EMPAQT) dördüncü toplantısı 26-29 Nisan 2017 tarihlerinde Bükreş, Romanya’da yapılmıştır. Yapılan toplantıda Yrd. Doç. Dr. Özden Bademci ve Yrd. Doç. Dr. İpek Pur SOYAÇ’ı temsil etmiştirler.


 

Erasmus+K3 EMPAQT Projesi’nin Beşinci Toplantısı İtalya’da Yapıldı

Maltepe Üniversitesi SOYAÇ, Bulgaristan, Romanya, Malta ve İtalya’nın ortaklaşa yürüttüğü ve okul terkinin önlenmesinin amaçlandığı Erasmus+ K3 Projesi olan Emphatic and supportive teachers – key to quality and efficiency in educaion” (EMPAQT) beşinci toplantısı 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Bergamo, İtalya’da yapılmıştır. Yapılan toplantıda Yrd. Doç. Dr. Özden Bademci ve Doç. Dr. Nazan Haydari Pakkan SOYAÇ’ı temsil etmiştir.

 

Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik Eğitim Politikaları ve Uygulamaları Konferansı

EMPAQT Proje ekibi proje, araştırma, uygulama ve eğitim politikası alanındaki çalışmalarınızı paylaşmak üzere uluslararası konferans düzenlemiştir.

Uluslararası Konferans Okul terkinin önlenmesine yönelik eğitim politikaları ve uygulamaları

Konferans 2-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Marma Hotel, İstanbul’da yapılmıştır.

http://www.dha.com.tr/egitim/sokakta-yasayan-cocuklar-icin-ogretmenler-egitildi/haber-1545270

 

Okul Terkini Önlemeyi Hedefleyen Projemiz En İyi Projeleri Arasında Gösterildi

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SOYAÇ), okul terkinin önlenmesi için Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle gerçekleştirdiği “Nitelikli ve Etkili Eğitimin Anahtarı - Empatik ve Destekleyici Öğretmenler (EMPAQT)' projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından en iyi projeler Tıklayınız arasında gösterildi.