Maltepe Üniversitesi | MUZEM | Usul ve Esaslar
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Maltepe Üniversitesi

Usul ve Esaslar

Paylaş

 

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, T.C. Maltepe Üniversitesinde, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde uzaktan öğretim programları açılmasıyla, bazı derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar, Üniversitede uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler, ders materyalinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, diğer kurumlarla bu amaçla yapılacak protokolleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 24.09.2020 tarih ve 2020.12.544 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

 1. Öğretimi sürdüren akademik birim: Üniversitenin diploma programı olan fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
 2. Uzaktan öğretim: Üniversitedeki öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı ve/veya eşzamansız biçimde verildiği öğretimi,
 3. Senato: T.C. Maltepe Üniversitesi Senatosunu, ç) Üniversite: T.C. Maltepe Üniversitesini,
 4. Yönetim kurulu: T.C. Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Program ve Ders Açma, Uzaktan Öğretimin Uygulanması Genel Esaslar

 

MADDE 5 - (1) Üniversitenin; önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde diploma programlarıyla Senatonun uygun görmesi halinde, öğretim programlarındaki bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

  1. Uzaktan öğretim programlarıyla uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görülen dersler, eşzamanlı ve/veya eşzamansız olarak çevrimiçi ve/veya çevrimdışı teknolojilerle verilir. Öğretim, yüz yüze ders ve uygulamalarla da desteklenebilir.
  2. Öğretim elemanları ve öğrencilerin uzaktan eğitim ortamlarına uyumlarının kolaylaştırılması ve derslerin karma (harmanlanmış) öğretime uygun şekilde yapılandırılması amacıyla yüz yüze yürütülen derslerde de etkinlik (ödev, tartışma vb.), ders notu, kaynak

 

paylaşımları vb. ile değerlendirmelerin uzaktan eğitim teknolojileriyle gerçekleştirilebilmesi için gerekli teknik altyapının hazırlanması, ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi konusunda destek sağlanması ve teşvik edici uygulamaların yapılmasıyla ilgili çalışmalar Üniversite tarafından gerçekleştirilir.

 

Program veya Ders Açma

MADDE 6- (1) Üniversitenin uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarıyla öğretim programlarındaki bazı dersler için aşağıda belirtilen program ve ders açma esasları uygulanır.

 1. Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Bu şekilde Üniversitenin hangi programlarında uzaktan öğretim yapılacağına, her yılın en geç Şubat ve Temmuz ayı sonuna kadar Senatonun önerisiyle başvurulması üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen önlisans ve lisans programları ve bu programlara ilişkin kontenjanlarla gerekli bilgilere ilgili yılın öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzunda veya ek yerleştirme kılavuzunda yer verilir.
 2. Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Senato tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi halinde, öğretim programlarında derslerin en fazla %40’ı hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.
 3. Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Senato tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi halinde, öğretim programlarındaki derslerin en fazla %40’ı sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerin tespitinde programın AKTS değeri ya da programda alınması gereken ders sayısından hangisinin temel alınacağına Senato tarafından karar verilir. ç) Üniversite, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5-i maddesinde belirtilen dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle verebilir ya da bu eğitimin verildiği diğer yükseköğretim

kurumlarından bu dersleri alabilirler.

 1. Bu Usul ve Esaslar kapsamında Üniversite, uzaktan öğretim yoluyla program veya ders açmadan önce, öğrencileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla uzaktan öğretime yönelik internet sitelerini hazırlamak ve erişime açmakla sorumludur. İnternet sitesinde, açılan programlara ilişkin gerekli genel bilgilerin yanı sıra, derslere ilişkin ayrıntılı ders izlenceleri de bulunur. Üniversite, programın gerektirdiği akademik ve idari etkileşimleri yeterince sağlayacak yazılımları kurmak ve etkin bir şekilde çalıştırmakla yükümlüdür.
 2. Üniversite, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya laboratuvar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir. Bu tür dersler konusunda öğrenciler programa veya derse kayıt olmadan önce bilgilendirilir.
 3. Uzaktan eğitim programlarında ders veren öğretim elemanları, il dışı kısa veya uzun süreli olarak görevlendirilmeleri halinde, görevlendirme notuna Uzaktan Eğitim Derslerini görevlendirildiği yerden yürütmek koşulunun konması durumunda dersleri yürütebilirler.
 4. Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Senato tarafından uygun görülmesi halinde, öğretim programlarında yüz yüze yürütülen her bir ders özelinde o dersin toplam ders saatinin/müfredatının %40’ını aşmamak üzere bir kısmı uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

 

Uzaktan Öğretimin Uygulanması

MADDE 7 - (1) Uzaktan öğretimde her ders ya da dersin şubesinde öğrenci sayısı önlisans programında 200, lisans programında 150, lisansüstü programında ise 50 öğrenciyle sınırlıdır. Bu sınırlar aşıldığında birden fazla şube açılabilir ancak bir öğretim elemanı en fazla iki şubede ders verebilir. Örgün öğretim programlarında uzaktan öğretimle yürütülen dersler için bu sınırlar uygulanmaz. Dersler, eşzamanlı ve/veya eşzamansız araçlarla öğrenciler arasında etkileşim kurularak öğretim elemanı tarafından verilir.

 1. Öğretimi sürdüren ilgili birim yönetim kurulları tarafından; uzaktan öğretim kapsamında açılmış her diploma programı için bu programlarda ders vermekle görevli öğretim elemanları arasından bir program koordinatörü, öğretimi sürdüren ilgili birimlerde ise birim koordinatörü görevlendirilebilir.
 2. Bir dersin birden fazla şube olarak yürütülmesi durumunda da her ders için bu dersleri vermekle görevli öğretim elemanları arasından biri öğretimi sürdüren ilgili birim yönetim kurulları tarafından ders koordinatörü olarak görevlendirilebilir.
 3. Üniversite, akademik birimlerin talep ve gerekçelerini göz önünde bulundurarak uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek dersleri belirler.
 4. Üniversite, uzaktan öğretimle yürütülmesi uygun görülen derslerde kullanılacak öğrenme kaynakları, derslerin yürütülme yöntemi, kullanılan ortam gibi ölçütleri içeren uzaktan eğitim standartlarını belirler ve yayınlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi

 

Öğrenci Kabulü

MADDE 8 - (1) Uzaktan öğretim yapılmasına karar verilen önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına, yükseköğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmeye ilişkin genel esaslara göre öğrenci kabul edilir.

 1. Öğretim programlarındaki bazı derslerin, hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi durumunda öğrenciler, ders alma döneminde tercih ettikleri ders türüne kayıt yaptırırlar.
 2. Öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde öğrenciler ders alma döneminde bu derslere kayıt yaptırırlar.
 3. Öğretim programlarındaki bir ders için Üniversitede söz konusu dersi verecek yeterli öğretim elemanı bulunmuyorsa uzaktan öğretim yoluyla ders vermek üzere öğretim elemanları görevlendirilir ve öğrenciler bu derslere kayıt yaptırırlar.

 

Programlararası Geçiş

MADDE 9 - (1) Üniversitenin uzaktan öğretim programları arasında geçiş; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.

 

Öğrenim Süresi

MADDE 10- (1) Uzaktan öğretim programlarında öğretim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası hükümlerine göre düzenlenir.

 

Devam Zorunluluğu

MADDE 11 - (1) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetlerini, öğretimi sürdüren ilgili birim kurulları belirler ve dönem başlamadan önce ders izlence sayfalarından duyururlar.

 

Ölçme Değerlendirme

MADDE 12 - (1) Uzaktan öğretim programlarıyla uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

  1. Performans, proje, ödev, tez ve portfolyo gibi sürece yayılmış değerlendirmelerle gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 40’tan fazla olamaz. Ancak zorunlu durumlarda bu oran Üniversite tarafından belirlenir. Uzaktan öğretim programları müfredatında yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için dersin tercih aşamasından önce ilan edilir.
  2. Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak, Öğrenme Yönetim Sisteminin veya sınavın yapıldığı dijital ortamların ve mevzuatın izin verdiği ölçüde sınav güvenlik önlemleri uygulanır.
  3. Dezavantajlı grup (engelli, yabancı uyruklu vb.) olarak nitelendirilen öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemler Üniversite tarafından alınır.

 

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi

MADDE 13 - (1) Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerde, dersin yürütülmesinde hangi öğretim elemanlarının görevlendirileceğine; uzaktan öğretim ders materyali hazırlamış veya hazırlayacak öğretim elemanlarına öncelik verecek şekilde eğitim-öğretimi sürdüren ve hizmeti yürüten birim kurulunun görüşü de dikkate alınarak akademik birim tarafından karar verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Usul ve Esasları, T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Usul ve Esasların Kabul Edildiği SENATO

Tarihi                                                                      Toplantı Sayısı/Karar Sayısı

14/10/2020

23/12