Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

TYYÇ/Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sanat)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

BİLGİ

1. Alanındaki ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibidir.

X

X

 

 

X

X

X

 

X

 

 

2. Sanat ve tasarımı sosyal, kültürel, artistik, politik ve ekonomik çerçevedeki yerini tartışacak ve yönlendirecek düzeyde kavrar.

X

X

X

X

 

X

X

X

 

 

 

3. Disiplinlerarası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavrar.

X

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

BECERİLER

1.Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunur. 

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

2. Sanatsal üretim konusunda deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla yenilikçi araştırma yöntemleri geliştirip belgeler.

X

 

X

X

X

X

 

 

X

 

 

3. Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisine sahiptir.

X

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1.Sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt üretir ya da yorumlar.

X

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

2.Grup projelerini planlayıp yönetir.

X

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanıyla ilgili sorunları belirleyip yorum yapar.

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

2. Alanıyla ilgili çözüm üretici yeni fikir ve yöntemler geliştirir.

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

3. Sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir.

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Özgün yapıtları yoluyla toplumla iletişim kuracak donanıma sahiptir.

X

 

 

 

X

X

X

 

X

X

 

2. Sanat yapıtlarının iletişim araçları yoluyla tanıtımı sürecini yönetir.

 

 

X

X

 

 

 

X

X

X

 

3. Görüşlerini, alanının uzmanlarına etkin bir şekilde aktarır.

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

 

4. Alanıyla ilgili akademik tartışmaları başlatıp yönetir.

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

5. En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek sanata ve / veya bilime katkı sağlar.

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

 

2. Alanıyla ilgili konularda akademik öğretme, değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin şekilde kullanır.

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

 

3. Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunur.

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

 

4. Sanatın topluma yönlendirici katkısı konusunda farkındalığı arttırıcı etkinliklere katkıda bulunur.

 

 

X

X

 

 

X

 

X

X

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel