Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

TYYÇ/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 7. Düzey, Yüksek Lisans Eğitimi)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ

1.Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2.Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

BECERİLER

1.Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

2. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

3.Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

YETKİNLİKLER

 

 

 

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

2.Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

3.Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1.Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1.Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

2.Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

3.Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

4.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

2.Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

3.Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel