Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Gazetecilik ve Enformasyon)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BİLGİ

1. Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri; araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirme ve özgün düşünce üretme bilgisine sahiptir.

x

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

2. Alanıyla ilgili disiplinlerarasında ilişkiler kurma; analiz sentez ve değerlendirmede gerekli uzmanlık bilgisine sahiptir.

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

x

BECERİLER

  1. Alanındaki yeni bilgilere sistematik ve disiplinlerarası birbiçimde yaklaşabilme ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahiptir.

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

2. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce ya da yöntemi, farklı bir alana uygular, özgün bir araştırmayı tasarlar ve sonuçlandırır.

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  1. Bilime katkı sağlayan bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı özgün bir çalışma olarak üstlenir.

x

x

x

 

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

  1. Bilimsel çalışmalarda bağımsız ve ekip üyesi olarak çalışır ve yönlendirici bir rol üstlenir.

x

x

x

 

 

x

x

x

 

x

 

x

x

 

 

  1. Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde, sempozyum vb. akademik organizasyonlarda alanı ile ilgili yayınlar yaparak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

 

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

 

x

Öğrenme Yetkinliği

1. Yaratıcı ve eleştirel düşünme,  sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili düşünce ve yöntemler geliştirir ve öğrenme gereksinimlerini yönetir.

 

x

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

2. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve yönlendirir.

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

x

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

4. Ulusal ve uluslararası çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

Alana Özgü Yetkinlik

1. Akademik ve mesleki bağlamda, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri yaygınlaştırarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma sürecini destekler.

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

2. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili çevrelerle işlevsel etkileşim kurar.

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

3. Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu konudaki değerlerin ulusal ve uluslar arası düzeyde gelişimini destekler.

 

x

x

 

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

x

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel