Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

UTL 517 Yeşil ve Tersine Lojistik

Bu dersin amacı, lojistik faaliyetlerini yeşil yaklaşıma göre incelemek ve öğrencilere tersine lojistiğin temel ilkelerini, uygulamalarını aktarmaktır. Ders kapsamında, yeşil ve tersine lojistik süreçlerinin tedarik zinciri ile bağlantısı, yeşil ve tersine lojistik ilişkisi, farkları, çevresel ve kurumsal sürdürülebilirlik, yasal düzenlemeler, atık ve geri dönüşüm yönetimi, yeşil ve tersine lojistik ağ tasarımı konuları işlenmektedir.

UTL 531 Entegre Lojistik Yönetimi

Bu dersin amacı, öğrencilere lojistik kavramı ve tedarik zinciri boyunca oluşan lojistik faaliyetler hakkında hem işletme lojistiği hem de lojistik işletmeleri yönetimi bakış açısıyla kapsamlı bilgiler vermektir. Ders kapsamında, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, yeşil ve tersine lojistik kavramları, lojistik faaliyetler, tedarik, operasyon ve dağıtım stratejileri, lojistik sistemi ve unsurları, taşımacılık araçlarını, taşımacılık modları, taşımacılık prosedürleri ve taşımacılıkta kullanılan evraklar, 3pl seçme kriterleri konuları işlenmektedir.

UTL 533 İstatistiksel Analiz ve Karar Modelleri

Bu dersin amacı, matematiksel modellemenin temelleri, problem çözme teknikleri ve talep tahmin modelleme yöntemleriyle ilgili temel bilgilerin öğrenciye açıklanmasıdır. Ders kapsamında temel istatistiksel kavramlar, talep tahmin yöntemleri, basit doğrusal regresyon analizi, çoklu regresyon ve model oluşturma, lojistik modelleme, rotalama konuları işlenmektedir.

UTL 534 Tedarik Zinciri Analizi

Bu dersin amacı, tedarik zinciri yönetiminin temel özellikleri ile çözüm yöntemlerini öğrenciye açıklamak ve tedarik zinciri süreçlerini analiz etmektedir. Ders kapsamında tedarik zinciri kavramı ve lojistikten farkı, tedarik zinciri yönetimindeki temel sorunlar ve çözüm teknikleri, tedarik zinciri tasarımı, performans yönetimi konuları işlenmektedir.

UTL 535 Üretim Sistemleri Yönetimi

Bu dersin amacı, üretim ve operasyon yönetiminin temel kavramlarını, planlama ve planlama faaliyetlerinin yürütülmesini öğrencilere açıklamaktır. Ders kapsamında, üretim yöntemleri, tesis yerleşim türleri, üretim türleri ve ekipmanları, iç lojistik sistemleri, yalın yaklaşım, esnek üretim sistemleri, robotlu üretim, simülasyon ve tesis performansının ölçülmesi konuları işlenmektedir.

UTL 536 Depo Yönetimi

Bu dersin amacı, depolama ve dağıtım sistemlerinin temel özellikleri ile eniyileme yöntemlerini açıklamaktır. Ders kapsamında, depo ve depolama kavramları, deponun tedarik zinciri içerisindeki yeri ve önemi, depolanan malzeme türleri, depo türleri, depo sınıflandırması, kiralık ve özmal depo karşılaştırması, depolama bazlı lojistik modeller, depo yer seçimi ve yöntemleri, etmen-puan yöntemi, ağırlık merkezi yöntemi, depolama süreçleri, adresleme sistemleri, ABC analizi, mal hareket şekilleri, depo ekipmanları, depolama bilişim sistemleri, depo tasarımı ve performans yönetimi konuları işlenmektedir.

UTL 559 Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı, bilimsel araştırma esasları ve araştırma yapılırken uyulması gereken etik ilkeler hakkında bilgi vermektir. Ders kapsamında bilimsel araştırmanın temelleri, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, nicel ve nitel araştırmalar, bilimde etik konuları işlenmektedir.

UTL 569 Yüksek Lisans Semineri

Bu dersin amacı, öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tez konusuna ilişkin güncel bilgileri tartışmak ve tezine yönelik bilimsel araştırma yapmasını sağlamaktır.

UTL 598 Yüksek Lisans Tezi

Bu dersin amacı, öğrencinin tez danışmanı eşliğinde bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak akademik bir çalışma hazırlamasını sağlamaktır.

UTY 504 Uluslararası Ticaret Yönetimi

Bu dersin amacı öğrencilerin uluslararası ticaret işlemlerini kavramalarını sağlamaktır. Bu ders kapsamında küreselleşme, dünya ticaretindeki gelişmeler, uluslararası ticarette bölgesel işbirlikleri, işletmelerin dışa açılma aşamaları, uluslararası ticaretin ülkelerarası yapısı ve uluslararası ticaret sözleşmeleri, gümrük rejimleri ve dış ticaret rejimleri konuları işlenmektedir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel