Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

İŞL 510 Satış Yönetimi Ve Müşteri İlişkileri

Bu ders, satış ve müşteri ilişkileri, müşteri karşılama, müşterinin istek, ihtiyaç ve beklentilerini anlama, satışın adımları ve satışı kapatma, müşteri memnuniyeti ve bağlılığının yaratılması gibi konuları kapsamaktadır.

İŞL 520 Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi

Bu ders markanın üründen farklılığını göstererek ne olduğu, neden önemli olduğu, tüketiciler için anlamı ve doğru olarak yönetilebilmeleri için geliştirilecek stratejiler üzerine yoğunlaşır. Ayrıca marka değerinin nasıl yaratıldığı ve nasıl algılandığıyla ilgili kimlik ve imaj bilgilerine de yer verir. Ders kapsamında marka yönetimine dayalı uygulamalar ve çeşitli marka simülasyonları değerlendirilecektir.

İŞL 521 Kurumsal Gelişim ve Büyüme

Bu dersin amacı, kurumsal değişim ve gelişim süreçlerini ve bu süreçlerin nasıl yürütülebileceğini anlamak, organizasyonlarda bireysel ve ekip gelişim araçlarını tanımak, değişim yönetimini kavramak, uygulama ve vaka analizleriyle değişim yönetiminin nasıl kurgulanabileceğini ortaya çıkarmaktır.

İŞL 535 Kurumsal Yönetim

Bu ders kapsamında, kurumsal yönetim kavramı, kurumsal yönetim ilkeleri, kurumsal yönetimin ortaya çıkış süreci ve kurumsal yönetim iç kontrol sistemi arasındaki ilişki gibi konulara yer verilmektedir.

İŞL 559 Araştırma Yöntemleri

Bu derste, öğrencilere araştırmanın ilke ve uygulamaları sunulmakta, ayrıca araştırma tasarımının mantığı ve uygulamaları, teori ile araştırma arasındaki ilişki, çeşitli veri toplama ve analiz teknikleri ve bulguların sunumu hakkında bilgi verilmektedir.

İŞL 571 Stratejik Yönetim

Bu derste, işletmelerde stratejik kararların yönetim süreci ve stratejik yönetimin birleşenleri, işletmenin ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, SWOT analizi, küreselleşme ve küresel stratejiler, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi anlatılacaktır.

İŞL 573 Etik, Etik Davranışlar ve İşletme Etiği

Bu ders, kavram olarak etik, etik ile ahlak karşılaştırması, etik ile diğer bilimler arasındaki ilişkiler, iş etiğinin tarihsel gelişimi ve önemi, etik kültürü geliştirmenin önemi ve yönetim etiği konularını kapsamaktadır.

İŞL 575 Kriz Yönetimi

Bu ders; krizin tanımı ve özellikleri, kriz durumunun özellikleri, kriz türleri, kriz yaratan faktörler,  kriz süreci, kriz yönetiminin tanımı, amacı ve özellikleri, kriz yönetim süreci, kriz yönetim türleri gibi konuları içermektedir.

İŞL 576 Performans Yönetim Sistemi

Bu derste, performans ve performans yönetimiyle ilgili temel kavramlar, performans yönetim sisteminin amacı, önemi ve yararları, yüksek performansa ulaşmanın yolları, kurumsal ve bireysel performans arasındaki ilişki, performans yönetim süreci, performansın planlanması, birey, takım ve kurumsal gelişim planı,  performans ölçme ve değerlendirme,  performans ölçme ve değerlendirme yöntemleri, performans geliştirme, geri bildirim süreci gibi konular uygulamalı olarak tartışılmaktadır.

İŞL 578 Çatışma Yönetimi ve Müzakere

Bu derste öncelikle iletişim, çatışma, müzakere kavramları üzerinde durularak çatışmanın nedenleri, çatışma yönetimi, çatışma yönetim süreci ve teknikleri, çatışma yönetimini etkileyen faktörler,  müzakere süreci, müzakere stratejileri ve taktikleri, müzakere becerileri, müzakereleri etkileyen faktörler ile çatışma ve müzakere sürecinin yönetiminde önemli bir yere sahip olan liderlik becerisi, zaman ve toplantı yönetimi, problem çözme, ikna, etkin iletişim, güç-otorite gibi konular üzerinde durulmaktadır.  

İŞL 598 Mezuniyet Projesi

Bu dersin amacı, öğrencilere, kendi özel ilgilerine uygun bir alanda çalışma olanağı sağlamak ve araştırma deneyimi kazandırmaktır. Proje dersi, işletme alanında akademik yazım kurallarına uygun olarak yazılacak bir akademik çalışma niteliğindedir. Mezuniyet Projesi dönem sonunda başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Proje raporunun bir örneği, projeyi yöneten öğretim üyesinin onayı ile birlikte üniversiteye teslim edilir.

HYL 521 Havacılıkta Stratejik Karar Alma Süreçleri

Dersin amacı öğrencilere ulusal ve uluslararası hava ulaşımı hizmetlerinde karar alma süreci aşamasında uygulanacak strateji türleri ve yöntemleri ile ilgili bilgi verilmesi, ekonomideki konjonktürel gelişmelere dayalı olarak gelişen küresel lojistik ve tedarik zinciri ile ilgili planlı bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu dersin kapsamında havacılıkta her gün yeni teknolojik değişimlerle faaliyet gösteren hava ulaşım sistemlerindeki karar alma süreçlerinde amaç ve sorunun tanımlanması ve çözümü, kararın fonksiyonelliği (işlevliliği), etkinlik ve rasyonelliği, karar kriterlerinin ağırlıklarının önceliği, stratejik planlama, üretim/maliyet, yatırım/finansman gibi ihtiyaç duyulan sağlıklı veriler, sivil havacılığın önemi, hava limanı ve hava yolları yatırımlarının finansmanı, hava taşımacılığı hizmeti veren özel sektör ve devlet kurumları, havacılık faaliyetlerinin bölge turizmine ve ülke ekonomisine katkısı, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) konusunda bilgi verilecektir.

HYL 522 Havalimanı İşletmeciliği

Dersin amacı, birçok ülkede uzun yıllardır merkezi veya yerel idareler tarafından işletilmekte olan havalimanlarında son yıllarda gerçekleşen dönüşümü ele almak ve havalimanı endüstrisindeki yeni eğilimleri havalimanı işletim/yönetim modelleri çerçevesinde tartışmaktır. Ders kapsamında havalimanı kavramının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yapılan tanımı, hava araçlarının iniş kalkışları ve yüzey hareketleri için pistler ve diğer altyapı kolaylıkları; yolcuların hava ve kara modları arasındaki değişiminde terminallerin önemi, gerek hava taşımacılığında; gerekse de havayollarında başlayan yenilikçi ve inovatif yapılanmanın havalimanı işletmeciliğindeki önemi, havalimanı işletmeciliği için dönüşümün temel nedenleri arasında olan kamu finansman kısıtları ile kamusal işletmelerin verimlilik problemleri ve havacılıkta “kamu hizmeti” kavramının yeniden tanımlanması gereği, dünyada ve Türkiye’de oluşan yeni havalimanı yönetim modelleri işlenecek ve Türkiye’deki örnekler incelenecektir.

HYL 523 Havacılıkta Kriz Yönetimi

Değişen dünya iklimi ve devletlerin politikaları, kurumları sürekli olarak beklenmedik tehlike veya fırsatlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Kurumların varlığını devam ettirebilmeleri, bu tehlikelerden korunmalarına veya fırsatları değerlendirebilmelerine bağlı kalmaktadır. Bu dersin amacı kurumlarda havacılık sektöründe kriz dönemlerini ve halkla ilişkilerin nasıl yararlı olarak kullanılabileceğini öğretmektir. Bu ders kapsamında Kriz Kavramı, Kriz Yönetimi, Kriz Yönetim Süreçleri, Krizin Evreleri, Krizin Paydaşlara Etkisi, Havacılıkta Kriz Yönetimi, Türk Sivil Havacılığında Kriz Yönetimi, konuları işlenmektedir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel