Maltepe Üniversitesi | Muafiyet Yönergesi

Muafiyet Yönergesi

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
BİLİŞİM BÖLÜM BAŞKANLIĞI
TEMEL BİLGİSAYAR ÖĞRETİMİ VE KULLANIMINA İLİŞKİN
BIL-151 / BIL-152 MUAFİYET SINAVI YÖNERGESİ

AMAÇ ve KAPSAM:

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi’nde T.C. YÖK Başkanlığı Yürütme Kurulunun 97.19.1429 sayılı kararı gereği okutulan Bilgisayara Giriş I (BİL-151) ve Bilgisayara Giriş II (BİL-152) dersleri için yapılacak muafiyet sınavlarında uygulanacak esasları düzenlemektir.

Madde 2. Bu dersler ilgili bölümlerin haftalık ders programlarının uygunluğuna bağlı olarak, öğrencilerimizin eğitim sürelerinin özellikle ilk yılında ve/veya en geç ikinci yılında alabilecekleri şekilde düzenlenmekte ve böylelikle, eğitimlerinin geri kalan süresi içinde üniversitemiz bilgisayar olanaklarından daha efektif yararlanmaları, eğitimleri süresince çeşitli işleri için (bitirme projeleri, ders/deney raporları yazımı, grafiksel/matematiksel çözümlemeler, istatistik, internet erişimden yararlanabilme v.b.) daha bilinçli ve deneyimli olarak bilgisayar kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

DAYANAK:

Madde 3. Bu yönerge “T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

UYGULAMA:

Madde 4.

(a) Bilgisayara Giriş I (BİL 151) dersi için yapılacak muafiyet sınavı Güz Yarıyılı başında, Bilgisayara Giriş II(BİL 152) dersi için muafiyet sınavı ise Bahar Yarıyılı başında açılır.

(b) Bilgisayara Giriş I ve Bilgisayara Giriş II derslerinin muafiyet sınavlarına, sadece o öğretim yılı başında kaydını yenileyerek birinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler katılabilir.  Daha önce bu dersi/dersleri almış başarısız olmuş ya da devamsızlıktan kalmış olan öğrenciler bu sınava başvuramaz.

 (c) Bilgisayara Giriş I ve Bilgisayara Giriş II derslerin muafiyet sınavına son başvuru tarih ve saati Akademik Takvim ile ilan edilir. Öğrenciler bu amaç için hazırlanmış formu doldurarak,  öğrenci işlerine teslim ederler.

(d)  Bilgisayara Giriş I ve Bilgisayara Giriş II derslerinin muafiyet sınavlarına katılmış ve başarılı olmuş öğrenciler, bu derslerinden muaf olmak isteklerinden vazgeçemezler.

(e)  Ortak sınavların yürütülebilmesi için Bilgisayara Giriş I ve Bilgisayara Giriş II derslerinin okutulduğu akademik birimler tarafından yeterli sayıda sınav salonu, sınav sorumlusu ve yardımcıları görevlendirilecektir.

(f)  Sınav sonunda sınav evrakları Bilişim bölümüne teslim edilecek, değerlendirme ve sınav sonuçları bu bölüm tarafından ilan edilecektir. Sınav sonuç listelerinin bir kopyası ilgili Fakülte/Bölüme gönderilecek, diğer kopyası Öğrenci İşlerine teslim edilerek sonuçların doğrudan Öğrenci Bilgi Sistemine aktarımı sağlanacaktır.

(g)  Sonuçlara yapılacak itirazlar Bilişim Bölümü tarafından değerlendirilecek ve itirazlar yürürlükteki yasal mevzuat ve yönetmenlikler doğrultusunda karara bağlanacaktır.

 

DEĞERLENDİRME:

Madde 5.

(a) Bilgisayara Giriş I ve Bilgisayara Giriş II derslerinin muafiyet sınavında başarı notu 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) tir.  Sınavına girdiği dersten 70 ve üzerinde not alan öğrenciler o dersten muaf sayılırlar. Sınavdan aldıkları not, genel not ortalaması hesabında Bilgisayara Giriş I ve Bilgisayara Giriş II derslerinin notu olarak ayrı ayrı değerlendirmeye katılır.

YÜRÜRLÜK:

Madde 7. Bu yönerge, Senatoda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 8. Bu yönergeyi Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel