ARAMA KURTARMA BİRLİĞİ

T.C. Maltepe Üniversitesi Arama Kurtarma Birliği Tüzüğü

Share

Kuruluş

Madde-1

T.C. Maltepe Üniversitesi Arama- Kurtarma Birliği   04.02.2008 tarihinde merkezi  Marmara Eğitim Köyünde  bir birlik olarak kurulmuştur. Kısa Adı MUSAR dır. Doğrudan Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlıdır.

Arama- Kurtarma Birliği ve İlk Yardım Birimi  Şekil ve Esasları

Madde-2

a)  Arama – Kurtarma Birliği   öncelikle  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın kesin ve değişmez  hükümlerine  ve kendi işleyişinde kendi tüzüğüne bağlıdır.

b) Arama – Kurtarma Birliği  hiçbir siyasi ve ideolojik oluşum içinde yer almaz, bu oluşumlara bağlı kalmaz ve onlar ile ortak siyaset güdemez.

c) Arama – Kurtarma Birliği  hiçbir kişinin veya zümrenin birliği değildir. Arama – Kurtarma Birliği  hukuk ilkelerine dayalı ve demokratik bir biçimde başkanı ve yönetimini seçer.

d) Arama – Kurtarma Birliği  kendi  içinde  karar alma ve uygulama hususunda  tüzüğüne  bağlıdır ve bu tüzük çerçevesinde  yönetilir.

e) Tüzüğe  aykırı hareket  eden her kim olursa olsun  Birlik içinde  görev alamaz ve Birlik üyesi olarak kalamaz. Gereken ceza Sivil Savunma Birliği Disiplin kurulu tarafından  verilir.

f) Arama – Kurtarma Birliği’nde  edinilen  görev ve sorumluluklar haricinde herkes eşittir ve aynı haklara sahiptir.

g) Arama – Kurtarma Birliği   gerekli hallerde  diğer Birlik ve Kulüpler ile ortak çalışabilir.

Amaç

Madde-3

Arama – Kurtarma Birliği’nin amacı okul öğrencilerini ve personelinin Sivil Savunma  tedbirlerini öğrenmesini, sağlamak, okul bünyesinde  gerekli devlet kuruluşları ve gönüllü gruplar ile temasa geçerek öncelikli olarak Birlik üyelerine çeşitli  eğitimler verilmesini sağlamak ve okul bünyesinde  çeşitli dış görevlerde de görev alacak, Maltepe Üniversitesi’ni  temsil edecek bir Arama- Kurtarma  kurmaktır.

Çalışma Birimleri

Madde-4

Maltepe Üniversitesi  Arama-Kurtarma (MUSAR ) çeşitli birimlerden oluşur. Temelde beş ana fonksiyondan meydana gelmiştir. Bunlar: Arama- Kurtarma, İlk Yardım, Acil Durum Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Basım- Yayın, Eğitim, Ulaşım’ dır. Bu fonksiyonlar aşağıda sıralanmış çeşitli birimler vasıtasıyla hayata geçirilir.

a)  Arama Kurtarma Birimi :Bu birim deneyimli 10 kişiden oluşur. Acil Müdahale Birimi olayı haber alır almaz en kısa zamanda olay yerine yetişerek olaya müdahale eder. Arkadan diğer birimler yetiştiğinde onları yönlendirir ve grup liderlerine arama kurtarma için gerekli bilgileri verdikten sonra dinlenmeye çekilir. Koordinasyon Merkezinin yönlendirmesine göre bölgeye intikal eden ekiplerle birlikte çalışmaya başlar.

b)  İlk Yardım Birimi :  Tüm MUSAR  üyelerinin başta ilk yardım eğitimi olmak üzere çeşitli tıbbi eğitimler almasını sağlar. Bunun yanı sıra üyelerin,  başta aşı olmak üzere arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli olan çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlar. İlk yardım kursları düzenler. Acil bir müdahale sırasında kurulacak Maltepe Üniversitesi seyyar hastanesine yardımcı olur. Operasyona katılan birimlere gerekirse tıbbi hizmet götürülmesi için çalışır. Operasyon sırasında her kurtarma birimine sağlık desteği (Doktor, ilaç vb) sağlar. Afet bölgesinde seyyar hastane kurarak,  kazaya uğramış bireylere yerinde sağlık hizmeti  götürmek için çalışır. Bu birim öncelikli olarak MUSAR ekibi üyelerine ve ikincil olarak afetzedelere tıbbî yardımda bulunur. Ekipte arama köpeği bulunması durumunda Tıp Birimi bu köpeklerin tıbbî ihtiyaçları doğrultusunda da çalışmalar yapar. Tıp Birimi sorumlusunun hekim olması şarttır.

c)  Acil Durum Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi:Herhangi bir afet bölgesinde çalışan üyeler ile afete uğramış çocuk ve yetişkinlerin  psikolojik tedavileri ile uğraşır. İyileşme gözükene kadar takip eder. Ağır travma yaşayanları hastaneye sevk eder. Psikoloji birimi sorumlusunun psikolog olması şarttır

d)  Basınla- Yayın Birimi: Operasyon zamanları dışında bu görev aslî olarak ekibin temsilcisi durumdaki ekip liderinin görevidir. Operasyon zamanlarında basına yazılı veya sözlü bilgi ve röportaj vermek, görsel malzeme sağlamak ekip liderinin görevi olmakla birlikte ekip liderinin o anda belirleyeceği kişi veya kişilerce de yapılabilir.

e)  Eğitim Birimi:Her türlü arama kurtarma çalışmasında görev almak isteyen gönüllülere eğitim verecek eğitmenlerden oluşur. Bu birimdeki eğitmen sayısında bir kısıtlama yoktur. Eğitim verebilecek düzeye gelmiş olan her üye eğitmen olabilir. Eğitim birimini yönlendirecek eğitmen adayları, destek bulunabilirse yurt dışında arama kurtarma ve diğer ilgili eğitimlerine katılır. Eğitime katılacak tüm MUSAR üyelerinin  giderleri Maltepe  Üniversitesi tarafından karşılanır.

f)  Ulaşım/ Lojistik Birim :Herhangi bir müdahale sırasında Arama - Kurtarma çalışmasına katılacak birimlere lojistik destek sağlamak için çalışır. İlaçtan, teknik malzemeye kadar her türlü araç ve gerecin sağlanmasından sorumludur. Ayrıca radyo, uydu telefonu veya ilgili diğer araçlarla iletişimin sağlanmasından da sorumludur. Maltepe Üniversitesi Seyyar Hastanesi yanında kurulacak olan çadırda hizmet verir. Afet sırasında bozulacak her türlü malzemeyi tamir eder. Operasyonlarda malzemelerin güvenliği operasyon ve kamp sahasının ilgili yerel veya ulusal güvenlik birimleri vasıtasıyla lojistik birimi sorumluluğundadır. Alanda yerel veya ulusal güvenlik görevlileri olmaması durumda ekipmanların tüm güvenlik sorumluluğu lojistik birimindedir. Bu birime destek ve yönlendirme amaçlı ekip liderince bir iç güvenlik görevlisi seçilebilir. Bu durumda güvenlikle ilgili ortak sorumluluk lojistik birimi ile ekip liderince belirlenen bu güvenlik görevlisindedir.  Afet dışı durumlarda malzemelerin düzenli bakımlarının yapılarak eksiklerin saptanmasını sağlar, lojistik ekip üyelerini son gelişen teknolojilerle ilgili güncel tutar ve arama kurtarma ekip üyelerini malzemelerin teknik özellikleri ve kullanımı ile ilgili bilgilendirir. Ekibin operasyonlarda yiyecek, içecek, ekipman ve diğer ilgili konularda en az 10 gün kendi kendine yeterli olmasını sağlar. Ayrıca yurt dışı operasyonlarda ekibin ekipman listesi, ilgili gümrük ve vize işlemlerinden vs. sorumludur.

Üyelik

Madde-5

a)  Arama- Kurtarma Birliği’ne; Birliğin ilke ve amaçlarını benimseyen  herkes birliğin Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından  yapılacak ön değerlendirmeden geçtikleri taktirde üye  olabilir.

b)  Arama – Kurtarma  Birliği’nde  Asil Üye ve  Onur  Üye  olmak üzere  iki tip üyelik mevcuttur.

Üye Tiplerinin Hakları

Madde-6

(1) Asil  Üyeler

a)  Asil üyeler Arama-Kurtarma Ekibi’nde görev alacaklardır. İsteklerine bağlı olarak yönetim ve idare kadrosunda yer alabilirler.

b)  Asil  üyeler  gerekli hallerde  Arama- Kurtarma  Ekibi’nde  görev alacaklarından dolayı  ekip  koordinasyonun bozulmaması için şahsi amaçlı şehir dışına çıktıklarında Birlik yönetimine bilgi vereceklerdir.

c)  Asil üye olabilmek için en az temel Arama – Kurtarma  Eğitimi alması gerekir.

(2) Onur Üyeler

a)  Onur  üyeler yönetim – idare kadrosunda ve Arama – Kurtarma Ekibi’nde görev alamazlar.

b)  Onur  üyeler Sivil Savunma  Birliği tarafından  düzenlenecek olan eğitim programına katılma hakkına sahiptir.

Üyelik Başvurusu

Madde-7

a)  Sivil Savunma Birliğine  üye olmak isteyen kişiler Birlik yetkililerinden form temin ederek üyelik başvurusunda buluna bilirler.

b)  Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu onayladığı taktirde üyelik  başvurusunda bulunan kişi birliğe katılabilir.

c)  Asil üyelerden biri herhangi bire kişinin üyeliğini Başkan ve Yönetim Kurulu’na makul ve tüzüğe aykırı olmayacak bir sebep göstermek şartı ile reddetme hakkına sahiptir.

Üyelik Hakları

Madde-8

“Maltepe  Üniversitesi Arama-Kurtarma Biriminde;

a)  Hiç kimse üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz

b)  Üyeler hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahiptirler.

c)  Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır.

d)  Asil üye olmayan onur üyelerinin oy hakları ve Yönetim Kuruluna girme hakları yoktur.

e)  Her asil üye eğitim birimi tarafından kendisi için belirlenen eğitimi almak zorundadır.

Üyelikten Çıkarma Sebepleri

Madde-9

a)  Birlik Tüzüğüne aykırı hareket etmek,

b)  Gerekli görev ve sorumlulukları yerine getirmemek

c)  Birlik çıkarlarına ve Birlik  kuruluş amacına  aykırı davranışlarda bulunmak,

d)  Birlik içinde ve toplantılarda saygı ve disiplini ihlal etmek,

e)  Birlik içinde ve Arama – Kurtarma  Ekibi’nde emir- komuta zincirini bozacak davranışlarda bulunmak,

f)  Birlik içindeki davranışlarından dolayı Birlik Yönetimine ve/ veya Disiplin Kurulu tarafından birden fazla uyarı almak,

g)  Okul içerisinde davranışlardan dolayı Maltepe Üniversitesi Yönetimi tarafından disiplin cezası almak, Birlik üyelerinin Sivil Savunma  Birliği Başkanı ve Disiplin Kurulu tarafından üyeliğinin tekrar gözden geçirilmesine ve İhraç edilmesine  sebep olur.

Madde-10

Sivil Savunma  Birliği üyesi olan her kişinin  üyelik başvuru formunu tam eksiksiz olara doldurulması gerekir.

Birlik Yönetimi’nin  Görev ve Sorumlulukları

A)  Arama Kurtarma Birliği Başkanı’nın Görev ve Yetkileri

Madde-11

a)  Arama- Kurtarma Birliği Başkanı, Genel Kurul ve Yönetim kurulu toplantısını idare eder.

b)  Arama - Kurtarma Birliği Başkanı, Arama- Kurtarma Ekibi’nin Ekip Komutanlığı görevini isteğe bağlı olarak üstelenebilir. Veya Birlik içerisinde istediği herhangi bir kişiyi Arama- Kurtarma  Ekip Komutanı olarak atama yetkisine sahiptir.

c)  Eğer Arama – Kurtarma Ekip Komutası ise, Arama – Kurtarma  ekibi’nin katıldığı faaliyetlere herhangi bir mazeretten  dolayı katılmayacaksa, yerine  istediği bir Birlik görevlisini veya Başkan yardımcılarından birini vekil tayin edebilir.

d)  Düzenlenen toplantılarda tüzüğün baş denetleyicisidir.

e)  Arama- Kurtarma  Birliği’nin seçeceği kişilerle beraber kurumlarla irtibata geçer, gerekli izinleri alır.

f)  Eğer yapılan  faaliyetlere herhangi bir mazeretten dolayı katılamayacaksa o zaman  yerine  sabit vekil Başkan Yardımcısı  vekalet eder.

Başkan yardımcısı da katılamayacaksa Arama – Kurtarma  Birliği Başkanı istediği bir Birlik görevlisi veya Başkan Yardımcıları’ndan birini vekil tayin edebilir.

g)  Sivil Savunma Birliği benzer  Birlik ve Genel Kurumlarla yapınla faaliyetlerde  temsil eder.

h)  Birlikler ile çeşitli konularda Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’a danışma hakkına sahiptir.

B)  Başkan Yardımcıları’nın Görevleri

Madde-12

a)  Başkan’ın çeşitli nedenlerden dolayı katılmadığı faaliyetlerde birlik Başkanı adına Arama- Kurtarma  Birliğini temsil eder.

b)  Başkan, vekil olarak atamış ise Arama- Kurtarma Ekip Komutanlığı görevine  vekâleten gelebilir.

C)  Genel Kurulun Görevleri

Madde-13

a)  Arama – Kurtarama  Birliği Genel Kurulu Birliği içi kararların  değerlendirilmesinden  sorumludur.

b)  Arama – Kurtarama Birliği’nin tamamını Kapsayan  genle kararların alınmasından  sorumludur.

c)  Arama Kurtarma  Birliği herhangi bir üyesinin  istek, dilek  veya şikayetlerinin görüşülüp  değerlendirilerek  karar bağlandığı yerdir.

d)  Arama – Kurtarma  Birliği Genel Kurulu  olağan bir şekilde ayda bir defa merkezinde toplanır.

e)  Arama- Kurtarma Birliği Genel Kurulu bazı durumlarda  Başkan ve/ veya Yönetim Kurulu kararı ile  olağanüstü toplanabilir.

f)  Genel Kurul şu unsurlardan  oluşacaktır:

  • Başkan
  • Başkan Yardımcıları
  • Arama – Kurtarma  Ekip Koordinatörü
  • Üyeler
  • Sayman
  • Basın, Tanıtım – Halkla ilişkiler
  • Bilgi İşlem Sorumlusu
  • İlk Yardım Koordinatörü
  • Acil Durum Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Koordinatörü
  • Acil Durum Ulaşım/ Lojistik Destek Birimi

Madde-14

Arama- Kurtarma Birliği’nde  gerekli durumlarda  ve Genel Kurul Kabul ettiği taktirde  herhangi bir kişi birden fazla görev alabilir.

D)  Arama- Kurtarma Ekip Koordinatörü’nün Görev ve Yetkileri

Madde-15

a)  Arama – Kurtarama  Ekip  Komutanı, Arama- Kurtarma Ekibi’ nin çeşitli görev ve faaliyetlerinde ekipten sorumlu kişidir.

b)  Arama - Kurtarma  Ekip Komutanı Sivil Savunma   Birliği Başkanı’ nın bilgisi dahilinde karar alam yetkisine sahiptir.

c)  Gerekli hallerde ve acil durumlarda Arama – kurtarma  Ekibi’ni sevk ve idare edecektir.

E)  Basın, Tanıtım – Halkla İlişkiler 

Madde-16

a)  Başkan ve Yönetim Kurulu’nun onayladığı  üye bu göreve getirilir.

b)  Başkan ve Yardımcıları  bu göreve getirilmezler.

c)  Birliğin basın ile ilişkilerini yürütür, Birliği tanıtımının yapılmasını sağlar.

d)  Arama – Kurtarma Birliği’nin tanıtacak faaliyetler hazır bulunur.

e)  Dış ilişkilerden sorumludur.

g)  Başkan ve Genel Kurul’ un verdiği sorumlulukları yerine getirir.

h)  Sayman ile otaklaşa çalışabilir.

F)  Sayman

G)  Bilgi İşlem Sorumlusunun Görevleri

Madde-17

a)  Mail trafiğinin aksamamasından,

b)  Gerekli hallerden telefon koordinasyonundan,

c)  Web sitesi hazırlanmasından ve güncellenmesinden 

d)  Yayın ve afişlerin tasarımından,

e)  Bilgi İşleme dayalı her türlü çalışmadan sorumludur.

H)  Disiplin Kurulu

Madde-18

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu ve atanan üç bağımsız üyeden oluşur. Yönetim  Kurulu ‘nda görevli olan kişiler  disiplin kurulu’nda görev alabilir.

Madde-19

a)  Yönetim Kurulu ve  Genel Kurul’u Tüzük gereğince denetler.

b)  Disiplin Kurulu’nun Başkanı Birliğin Başkanıdır.

Seçim Sistemleri

Madde-20

a)  Genel Kurul tarafından seçilir ve aday olmayan 3 kişiden seçim komisyonu oluşur.

b)  Maltepe Üniversitesi akademik yılına başlamasından sonra   belirlene  bir tarihte  Genel Kurul toplanır ve seçim komisyonu oluşur.

c)  Bir sonraki  hafta  Genel Kurul toplantısında Başkanlık seçimi yapılır.

d)  Genel Kurulun ½ +1 i Başkan’ın  değişmesini istemiyorsa seçim yapılmayabilir.. Başkan görevine devam edebilir.

e)  Oylamalarda bütün Genel Kurul  mensupları oy kullanabilir.

f)  (1) Asil üyeler oy kullanmak zorundadır aksi halde üyelikleri düşer.

g)  Oylamada eğer 2. en fazla  oyu alan aday varsa, kendi isteğiyle başkan yardımcısı olabilir. Bu görevi istemez ise o zaman Genel Kurul başkan yardımcısını kendi seçer.

h)  Oylama biçimi Sivil Savunma  Birliği seçim  sistemindeki usulle  yapılır.

ı)  Yalnızca  (1)  Asil üyeler aday olma ve seçilme hakkına sahiptir.

Arama – Kurtarma Birliği Seçim Sistemi

Madde-21

a)  Aday sayısı 1 ise güven oylamasına gidilir. Genel Kurul ‘ un  toplam sayısının ½ si +  1 oy  çokluğu sağlandığı taktirde  aday otomatikman Başkan Seçilir.

b)  Adaylardan oyların 2/3 lük kısmını alan kişi direk Başkan seçilir.

Eğer aday sayısı 1’den fazla ise ve oyların 2/3  lük kısmını alan  aday yoksa  2. tur oylamam yapılır. Bu oylama  sonuç değişmezse en çok oyu alan aday Başkan seçilir.

Yönetim Kurulu’nun Düşmesi

Madde-22

a)  Genel Kurul 3/5 makul bir sebepten dolayı onaylarsa  Başkanlık düşer.

b)  Sadece düşen görevlilerin yerine  yeniden seçim yapılabilir.

İş bu Arama – Kurtarma Birliği 22 maddeden oluşup  04.02.2008  tarihinde Arama- Kurtarma   Birliği Yönetim Kurulu  tarafından  onaylanmıştır.

 

Kaybolma, mahsur kalma, yangın, trafik kazası gibi doğal insani ve teknolojik afetlerde insan unsuru ön planda olmak üzere hertürlü canlıyı tehlikeli ortamdan uzaklaştırmak ,

Kazaya uğrayan veya kaybolan kişiler için yapılan ihbara en kısa sürede değerlendirerek operasyona katılacak eğitimli ve sertifkalı profesyonel ekibin olay yerine gitmesini sağlayarak etkin arama kurtarma çalışmaları yapmak,

Gerk üyelerimiz gerek üyelerimiz dışındaki resmi özel kurum ve kuruluşlara İlk yardım, Afet bilgisi, Arama- kurtarma, doğa sporları, alternatif sporlar gibi hususlarda eğitim ve seminer vermek konusu ile ilgili tatbikat yapmak aynı amaçla kurulumuş olan yurt içi ve yurt dşındaki gereçek ve tüzel kişilere vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve denışmanlık hizmeti vermek, Devlet birimlerine bu konularda yardımcı olmaktır.