ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nün amacı; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmek; Atatürk’ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatmaktır. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğunu örnek olaylarla açıklamak; konuları işlerken mümkün olduğunca görsel malzemelerden de yararlanarak, sergiler açmak; film, dia sunumları ve benzeri etkinliklerle konuların daha kalıcı ve kolay anlaşılırlığını sağlamaktır.
 
Bu amaçla toplantılar, panel ve konferanslar düzenlemek; bir taraftan kendisine “Bilimde Çağdaş, Düşüncede Özgür” olmayı ana ilke edinmiş olan Maltepe Üniversitesi olarak, öğrencilerini bu temel üzerinde bilinçlendirmek suretiyle, vatanımızın aydınlık geleceğinin genç unsurları olan bir gençlik yetiştirirken, aynı zamanda bu etkinlikleri, ilköğretimden üniversitelere kadar diğer eğitim kurumlarına da taşımak, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve benzeri kamu yararına hizmet veren aydınlanmacı, çağdaş derneklere de gereken desteği vermektir.
 
Yılın belirli tarihlerinde, Maltepe Üniversitemiz’in aylık yayın organı olan “Günaydın Marmara” gazetesine ek olarak özel sayılar hazırlayarak, 19 Mayıs’ta “Devrime İlk Adım”, 23 Nisan’da “Egemenlik Özel Sayısı”, 24 Nisan’da “Ermeni Dosyası”, 29 Ekim’de “Cumhuriyet Fazilettir”, 10 Kasım’da “Atatürk’ü Anma” özel sayıları yayınlamak suretiyle, bu gazetelerin binlercesini ilgili resmi, özel yerlere göndererek Atatürkçü Düşünce'nin pekişmesine destek vermektir.
 
Nihayet; “Atatürkçü Yaşamak, Atatürkçe Yaşamak” yolunda kararlı bir gençliğin dinamik gücüyle, çağdaş, demokrat, laik bir sosyal hukuk devleti olan, ulusu ve ülkesiyle bölünmez Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğünü sonsuza kadar sürdürecek temelleri korumak ve kollamak üzere, her türlü bilimsel araştırma ve geliştirme yolunda çabalarda bulunmak; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nün görevleri arasındadır.
 
 
 
 
 
 
Akademik Kadro
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Nur SENCER.
 
Ders Tanımları 
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (ATA 151)
 
Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (ATA 152)
 
Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılabının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılaplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri tartışılmaktadır. 
 
ATA 161 Türk Dış Politikası 1
 
Milli Mücadele dönemi Türk dış politikası hedeflerinin tespiti, Milli Mücadele Döneminde TBMM Hükümeti’nin diğer devletlerle olan ilişkisi, Lozan Görüşmeleri ve Lozan Antlaşması, Lozan’dan kalan sorunların çözümlenmesi, 1923 – 1932 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer devletlerle olan ilişkileri, Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesi tartışılacaktır.
 
ATA 162 Türk Dış Politikası 2
 
Türkiye’nin 1932 -1938 yılları arasında, İngiltere, Sovyetler Birliği, Yunanistan, Fransa devletleri ile ilişkileri, Türkiye’nin 1932 – 1938 yılları arasında Balkan Devletleri ve Doğulu Devletlerle ilişkileri, Boğazlar sorunu ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Balkan Antantı ve Sadabad Paktı, Hatay Meselesi ve Hatay’ın anavatana katılması konuları tartışılacaktır.